یکی از شرکت های رایج در کشور شرکت با مسئولیت محدود است که اغلب به صورت خانوادگی یا دوستانه تاسیس می شود. شرح شرکت با مسئولیت محدود براساس ماده 94 قانون تجارت چنین است: از به هم پیوستن دو نفر تا چند نفر جهت اهداف تجاری، شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می شود و در آن به هیچ عنوان سرمایه اولیه شرکت به سهام تبدیل نخواهد شد و هر سهامداری به میزان سرمایه ای که دراختیار شرکت قرار داده، در قبال سود وزیان شرکت مسئول می باشد.

در متن فوق تعاریف کوتاهی از شرکت بیان شده برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراجعه نمایید .

موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

میتوان گفت طبق ماده 94 قانون تجارت تنها موضوع و هدفی که برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود امکان پذیر است، امور تجاری می باشد. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی دارای تفاوت هایی است. طبق ماده 2 لایحه قانونی 1347شرکت سهامی درکنار اهداف دیگر، وجهه تجاری را نیز می تواند از خود داشته باشد.

شخصیت حقوقی شرکت

به بیان بهتر میتوان گفت شرکت با مسئولیت محدود نمیتواند به فعالیتی جز امور تجاری مشغول شود.برعکس شرکت سهامی که روند تشکیل آن با مراحل طولانی روبرو است،تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ساده تر و کوتاه تر می باشد،یعنی چنانچه حداقل دونفر تصمیم گرفته و سرمایه دارایی خود را باهم در راستای تشکیل شرکت بگذارند شرکت با مسئولیت محدود با موفقیت تاسیس می شود.

به استناد ماده 95 قانون تجارت واژه ی مسئولیت محدود الزاما باید در نام شرکت ذکر شده باشد. چرا که شرکت با مسئولیت محدود بامحدودیت سرمایه ای که درآن لحاظ شده به امور تجاری مشغول است و طرفین قراردادها باید متوجه این نکته باشند.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مواردی را بابد در شرکت بامسئولیت محدود رعایت کرد :

 1. حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یکصدهزار ریال است.
 2. انتخاب بازرس برای شرکت با مسئولیت محدود کاملا اختیاری می باشد.
 3. گزینش مدیرومدیرعامل برای شرکت مختص زمان خاصی نیست،چنانچه بازرس انتخاب شده باشد،دوره انتخاب مدیران نهایتا یک سال می باشد.

امتیازات و معایب شرکت با مسئولیت محدود

یکی از امتیازات شرکت بامسئولیت محدود میتواند این باشد که مقدار مسئولیت هر عضو از شرکت رابطه ی مستقیم با میزان سهام آن در شرکت دارد. یکی دیگر از امتیازات این نوع شرکت براساس قوانین کشورما، به شریک اختصاص داده شده است. یعنی چنانچه شرکت با ورشکستگی مواجه شود، برخلاف سایر امور تجاری، شرکای شرکت ورشکسته تلقی نمی شوند.

امتیازات دیگری نیز دراین شرکت وجود دارد مثل روند ساده ی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف روند پیچیده ی سایر شرکت ها مثل شرکت سهامی خاص، با حداقل دونفروسرمایه ای اندک شرکت قابل تاسیس خواهد بود. امتیاز بعدی مختص نحوه ی مدیریت شرکت است. در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی که حداقل باید دارای یک هیئت مدیره ی سه نفره باشند، تنها با یک مدیر نیز قابل اداره کردن می باشد. در شرکت بامسئولیت محدود روش مدیریت بسیار ساده است مگر در شرایطی که موسسین شرکت بیش از ۱۲ نفر باشند، که آن هم با تشکیل یک هیئت ناظرین اداره شرکت ممکن می شود. توجه داشته باشید طبق ماده 109قانون تجارت در همچین شرایطی تشکیل هیئت ناظر اجباریست.

برای اینکه روند ساده شرکت با مسئولیت محدود را برای شما ثابت کنیم لازم است بگوییم که این شرکت نیازی به تشکیل مجمع عمومی نیز ندارد و در مواقع لازم هر شریکی جداگانه با دیگری مشورت خواهدکرد.

نکته بعدی اینکه شرکت با مسئولیت محدود علی رغم سایرشرکت ها با کمترین مبلغ موجود نیز قابل تاسیس است.برای مثال شرکت سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال،شرکت سهامی عام ۵ میلیون ریال برای تاسیس نیازاست.

کلیه ی امتیازهایی که گفته شد باروی هم جمع شدن سبب ساز ایجاد موفقیت و پیروزی این نوع شرکت در جامعه تجاری امروزی شده است. حال به معایبی می پردازیم که در این شرکت قابل مواجه شدن با طرفین قراردادها می باشد. اولین خطری که طرفین قراردادهای این نوع شرکت را تهدید می کند این است که اگر شرکت دچار ورشکستگی شود، طرف قرارداد جهت ستاندن طلب خود نمیتواند به شرکای شرکت رجوع کند و به بیان بهتر دستش به جایی بندنیست! این موضوع می تواند دستخوش کلاهبرداران امروزی قرارگیرد و با ترفند تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، قراردادهای کلانی ببنند و پس از اعلام ورشکستگی، هیچ دین قانونی دربرابر برگرداندن طلب مردم نیز ندارند.

یک روش برای جلوگیری ازسوءاستفاده کلاهبرداران نیز وجود دارد.آن هم اینست که در بعضی ازشرکت ها،توسط مدیر شرکت ضامن و برگه تضمینی دراختیار سهامداران گذاشته می شود که درصورت بروز مشکلی،مدیر شرکت موظف است طلب آنها را بپردازد.این امر باعث می شود که شرکت با مسئولیت محدود تبدیل به یک شرکت مختلط غیرسهامی شود.چراکه در شرکت های مختلط غیرسهامی مدیر شرکت درسمت ضامن قراردارد.نخست قانون گذار در صددآن بود که شرکت های مختلط غیرسهامی که دارای اهداف کوچکی هستند در قالب شرکت با مسئولیت محدود شروع به کار کنند اما زمانی که روش تبدیل این شرکت به شرکت مختلط غیرسهامی رواج پیداکرد،تلاش قانون گذار دراین زمینه بی نتیجه ماند.

درنهایت قانون گذار برای اینکه شرکت با مسئولیت محدود در قالب خود عمل کند و مورد سوءاستفادا کلاهبرداران نیز قرارنگیرد مواردی را ذکر کرده که اینک برای شما شرح می دهیم:

مورد اول إعمال مجازات سخت برای افرادیست که برای کلاه برداری و تقلب از شرکت با مسئولیت محدود استفاده کرده اند.

طبق ماده 115کلاهبرداران این زمینه به شرح زیر می باشند:

 1. موسسین شرکتی که در اسناد ثبت شرکت پرداخت میزان سهام نقدی و غیرنقدی خود را بطورکامل عنوان داشته اند.
 2. افرادی که سهام غیرنقدی شرکت را با هزینه ای بالاتراز قیمت واقعی آن دراختیار شرکت گذاشته اند .
 3. مدیران شرکتی که میزان سود شرکت را درصورت نبود صورت حساب دارایی شرکت بین شرکای شرکت تقسیم کنند.(طبق ماده115لایحه اصلاحی..).

مورد دوم طبق ماده 113قانون تجارت لحاظ کردن حساب سرمایه ای جدا از سرمایه اصلی شرکت است که بعنوان سرمایه بایگانی شده تلقی میشود و در مواقع احتیاط در صورت بروز مشکل،در راستای وصول بدهی شرکت مصرف خواهدشد.

مورد سوم این است که چنانچه میزان ضررو زیان وارده به شرکت به اندازه ی نصف کل سرمایه شرکت باشد،شرکای شرکت هریک به نوبه ی خود حق درخواست لغوشرکت را دارد.(طبق ماده114بند .ج.قانون تجارت).

دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که کلیه موارد فوق الذکر برای پیشگیری از کلاهبرداری دراین زمینه کافی نیست و به تنظیم مقررات جدیدبیشتری نیاز است.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

 1. زمانیکه هدف غیرممکنی برای فعالیت شرکت درنظر گرفته شده باشد.
 2. زمانی که تاریخ اعتبار مدت زمان شرکت سرآمده باشد.
 3. زمانی که شرکت با ورشکستگی مواجه شود.
 4. چنانچه صاحبان سرمایه ی بیش از نصف دارایی شرکت،خواهان لغو شرکت باشند.
 5. چنانچه فوت یکی از شرکای شرکت در اساسنامه لازمه ی لغو شرکت قیدشده باشد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.