اخذ استاندارد در کرج

استاندارد، حداقل معیار قابل قبول در انجام هر کاری است به شرط آن‌که مورد تایید مراجع دارای صلاحیت قرار گرفته باشد. استانداردها بر اساس تجارب روزمره و نیازهای احساس شده افراد و سازمان‌ها در حیطه‌های گوناگون، شکل می‌گیرند و باعث ایجاد تفاهم عملی بین فناوری و محدوده‌های اقتصادی می‌شوند.

اخذ استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی به‌صورت استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی برای محصولات و خدمات کاربرد دارد موسسه استاندارد ایران مأموریت تدوین و انتشار استاندار ملی محصولات و خدمات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.

در این مطلب، مقدمات موردنیاز و مراحل اخذ استاندارد ملی به‌صورت خلاصه تشریح شده است.

استاندارد (Standard) به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیم می‌باشد. استانداردهای ملی ویژگی‌های لازم در تولید یک فرآورده یا انجام یک خدمت را مشخص می‌نمایند. استاندارد ملی ایران توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین و منتشر می‌شود.

استاندارد اجباری:

تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان اقلامی که اجرای استاندارد آنها به‌موجب قانون اجباری اعلام‌شده, موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی تولید و عرضه نمایند.

برخی از محصولات ازجمله محصولات صنایع غذایی استاندارد اجباری دارند و نشان استاندارد بر روی بسته‌بندی این محصولات مشاهده می‌شود.

استاندارد تشویقی:

محصولی که مشمول استانداردهای اجباری نباشد, می‌تواند با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه شود و تولیدکنندگان آن پس از کسب مجوز از موسسه استاندارد, می‌توانند از علامت استاندارد تشویقی استفاده کنند.

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران در کرج

• تکمیل فرم اخذ استاندارد ملی : متقاضیان اخذ استاندارد با مراجعه به سازمان اداره استاندارد کرج فرم های مخصوص را دریافت می کنند. این فرم شامل کلیه اطلاعات فنی در خصوص محصولات قابل ارائه می باشد .

• تعیین مسئول کنترل کیفیت : مسئول کنترل کیفیت باید با توجه به شرایط اعمال شده باید تمام مشخصات کالای تولید شده را بررسی نمایند و به همراه مدارک به اداره استاندارد اعلام نمایند

• مجوزهای قانونی : اشخاص مجورهای قانونی متفاوتی را می توانند ارائه دهند که شامل : آگهی تاسیس شرکت و رونامه رسمی آن ، ارائه تصویری از پروانه فعالیت ، ارائه مدارکی مستند بر دارا بودن ایران کد

• مستند سازی استاندارد ملی : مستندات لازم جهت استاندارد سازی می بایست در سازمان تدوین می گردد این مستندات با استانداردهای منطبق بر تحوه کنترل و نظارت کالاها و خدمات می باشد برای مستند سازی استاندارد ملی ایران میتوان از ایزو نیز استفاده کرد. چنانچه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را دریافت نماید باید گواهینامه اخذ آن را ارائه دهند

• آزمون خطا محصول یا خدمات : باید مدارکی را دال بر وجود آزمایشگاه تخصصی و یا قرارداد منعقد شده با یک آزمایشگاه را ارائه دهند

• اجرای مستندات مربوطه : مستندات جمع آوری شده به صورت ذیل اجرا می گردد :

1. تهیه فرم بازرسی و کنترل کیفیت

2. ثبت نتایج آزمایش

3. مقایسه تجهیزات اندازه‌گیری با تجهیزات دارای استاندارد

4. نظرسنجی از مشتریان و رسیدگی به شکایات

• ارزیابی محصولات : تمامی سیستم های کنترل کیفیت که توسط کارشناس استاندارد مطرح گردیده است مورد ارزیابی قرار می گیرد و نمونه محصولات به آزمایشگاه استاندارد ارائه می گردد.

• اخذ پروانه کاربرد استاندارد ملی تشویقی یا اجباری : چنانچه تمامی مراحل فوق به درستی اجرا شده باشد پروانه استاندارد ملی برای متقاضیان صادر می گردد.

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران

اخذ استاندارد ملی

• قدم ۱ اخذ استاندارد ملی – تکمیل فرم‌های مربوط به اخذ استاندارد ملی

فرم‌های اعلام‌شده از طرف اداره استاندارد، باید توسط سازمان متقاضی اخذ علامت استاندارد ملی، تکمیل شود این فرم‌های شامل اطلاعات عمومی و اطلاعات فنی در خصوص محصولات و خدمات و مجوزهای سازمان متقاضی می‌باشد.

• قدم ۲ اخذ استاندارد ملی – تعیین مسئول کنترل کیفیت

مسئول کنترل کیفیت باید مطابق با شرایط احراز تعیین‌شده از طرف اداره استاندارد، تعیین شود و مشخصات مسئول کنترل کیفیت به همراه مدارک مربوطه به اداره استاندارد اعلام شود.

• قدم ۳ اخذ استاندارد ملی- مجوزهای قانونی

تمامی اطلاعات مربوط به مجوزهای قانونی باید به اداره استاندارد ارائه شود این مجوزها می‌تواند شامل :

– آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن

– تصویر پروانه معتبر تأسیس یا مجوز فعالیت

– ارائه مدارک مبنی بر دارا بودن کد ملی ” ایران کد ” از وزارت بازرگانی

• قدم ۴ اخذ استاندارد ملی – مستندسازی استاندارد ملی

مستندات و فرم‌های موردنیاز جهت استانداردسازی محصولات و خدمات با توجه الزامات استاندارد ملی مربوطه باید در سازمان تدوین شود.

مستندات استانداردسازی محصولات و خدمات براجرای فرآیند تحقق محصولات و خدمات و نحوه کنترل و نظارت برآنها تأکید دارد در مستندسازی استاندارد ملی ایران می‌توان از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نیز کمک گرفت.

در صورتی که سازمان سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را استقرار داده و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ نموده است باید تصویر گواهینامه ایزو معتبر بااعتبار از مراجع ملی و بین المللی به اداره استاندارد ارسال شود.

• قدم ۵ اخذ استاندارد ملی – مستندات مربوط به آزمون محصول یا خدمات

مدارکی مبنی بر وجود آزمایشگاه تخصصی در سازمان متقاضی یا قرارداد یکساله با آزمایشگاه باید به اداره استاندارد ارائه شود.

• قدم ۶ اخذ استاندارد ملی – اجرای مستندات مربوطه

مستندات استاندارد ملی ایران، که در مرحله ۴ تهیه‌شده، در این مرحله اجرا می‌شود. مهم‌ترین مستنداتی که باید اجراء شوند:

– فرم‌های بازرسی و کنترل کیفیت

– ثبت نتایج آزمایش محصول یا خدمات

– کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری

– نظرسنجی از مشتریان

– رسیدگی به شکایت مشتری

• قدم ۷ اخذ استاندارد ملی – ارزیابی محصول و خدمات

سیستم کنترل کیفیت طرحریزی شده، توسط کارشناس استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. و نمونه محصولات نیز جهت بررسی به آزمایشگاه موردتأیید اداره استاندارد ارائه می‌شود.

قدم ۸ اخذ استاندارد ملی – اخذ پروانه کاربرد استاندارد ملی تشویقی یا اجباری

درصورتی‌که تمامی مراحل فوق اجراء شده و نمونه‌های محصول و خدمات در آزمایشگاه مورد تأیید اداره استاندارد، با الزامات مشخص‌شده منطبق باشد، پروانه استاندارد ملی سازمان متقاضی صادر می‌شود.

مدارک لازم جهت اخذ استاندارد در کرج

1. فهرست مدارک و شرایط مورد نیاز جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

2. درخواست كتبي واحد متقاضي

3. تصوير آگهي ثبت واحد توليدي/خدماتي در روزنامه رسمي

4. تصوير پروانه تاسيس /پروانه بهره برداري/پروانه فعاليت از مراجع قانوني

5. تصوير آگهي ثبت نام/علامت تجارتي

6. ارائه مدارک و مستندات زیر در صورت وجود:-تصویرپروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر براي حداقل يكي ديگر از محصولات. گواهينامه معتبر استقرار سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001(موضوع بند6-1-1-5 روش اجرائي 221/42/ر) يا ISO22000يا HACCP

7. مدارك مبني بر دارا بودن "ايران كد"از وزارت بازرگانی

8. ارائه پرسشنامه اطلاعات فني تائيد شده

9. ارائه مدارک مبنی بردارا بودن آزمايشگاه اختصاصی يا قرارداد رسمی یک ساله با آزمایشگاه

10. معرفی نامه مسئول كنترل كيفيت

11. مدرك مبني بر دارا بودن شناسه صنعتي ومعدني

12. مستندات مربوط به ارسال نتايج آزمون نمونه حاصل از توليد آزمايشي

13. وضعيت واحد از نظر مناسب بودن توليد/ارائه خدمت،امكانات،نيروي انساني

14. برقراري نظام كيفيت درحد لازم در واحد

15. مفاصا حساب پرداخت تمام هزينه هاي قانونی

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.