ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

اگر که بعد از پایان پروسه ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکا احتیاج به تغييرات و تصميمات جديد را مهم بدانند باید که از روش قانوني اين درخواست را انجام دهندبه همین جهت ضروری است برای ثبت مورد تغييرات شرکت اقدام شود که نظیر تمام امورشرکت بايد مرحله قانوني آن طي گردد . براي انجام تغييرات در شرکت با مسئوليت محدود مي بايست صورتجلسه مجمع فوق العاده تنظيم و به اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ارسال گردد و سپس مراحل پيگيري اداري تا به درج رسيدن آگهي تغييرات انجام گردد. لازم به ذکر است که بسته به نوع تغيير ممکن است تعداد آگهي ها متفاوت باشد

انواع تغییرات شرکت

شرکاء شرکت با مسئوليت محدود مي توانند با اختيار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکيل مجمع عمومي فوق العاده نسبت به تغييرات مذکور در ذيل اقدام نمايند که عبارتند:

تغيير محل قانونی شرکت

تغيير نام شرکت

تغيير موضوع شرکت و الحاق مواردي به موضوع شرکت

نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء

افزايش سرمايه شرکت با ورود شريک يا شرکاء جديد

افزايش سرمايه شرکت بدون ورود شريک يا شرکاء جديد

کاهش سرمايه شرکت بدون خروج شريک

کاهش سرمايه شرکت با خروج شريک

تغييرات و اصلاح مواد اساسنامه

برای ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود سه نوع مجمع تشکیل میشود

*مجمع عمومی موسس: این مجمع در زمان ثبت شرکت و یک بار تشکیل میگردد که تصویب اساسنامه شرکت از وضایف این مجمع میباشد همچنین در این مجمع اولین مدیران و بازرسید و روزنامه کثیر الانتشار برای آگهی مجامع، انتخاب میگردند .پس از ثبت شرکت این مجمع دیگر تشکیل نمیگردد.

مجمع عمومی عادی: در این مجمع تصمیماتی اعم از تصویب ترازنامه ها و اعلام سود و زیان شرکت و انتخاب عضو های هیئت مدیره ،انتخاب بازرس های شرکت اتخاذ میگردد.

مجمع عمومی فوق العاده:

هر تغییراتی که بخواهد در اساسنامه شرکت صورت بگیرد در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ تصمیم میگردد.تغییراتی مثل تغییر آدرس ،تغییر نام شرکت ،تغییر موضوع شرکت و..

چند مسال در رابطه با تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود:

تغيير موضوع شرکت با مسئوليت محدود

براي تغيير موضوع شرکت مسئوليت محدود يا الحاقیه موضوع در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود اعضاي شرکت جلسه مجمع عمومي فوق العاده تشکيل داده و صورتجلسه‌اي مبني بر موضوع جديد تنظيم و هر شريک با ذکر ميزان سهم الشرکه خود امضاء مي‌نمايد

مطمئناً اگر که موضوع شرکت مجوزي باشد، لازم است برگ مجوز از مرجع ذيصلاح دريافت شده و به انضمام صورتجلسه به واحد ثبت صورتجلسات اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد

تغييرات ميزان سرمايه شرکت با مسئوليت محدود

در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود تصميم‌گيري راجع به مقدار سهم الشرکه شرکاي شرکت، افزايش سرمايه شرکت يا کاهش آن با تشکيل مجمع عمومي فوق العاده صورت مي‌گيرد

براي افزايش سرمايه شرکت با مسئوليت محدود از طريق افزايش سهم‌الشرکه شرکا مدارک زير لازم است:

صورتجلسه تنظيم و امضا شده با عنوان افزايش سرمايه از طريق افزايش سهم الشرکه

ليست کامل شرکاي شرکت و ميزان سهم الشرکه آنها ( پيش و پس از افزايش سرمايه) با امضاي آنها (که در صورتي که تعداد شرکاي شرکت زياد باشد به صورت جداگانه ارائه مي‌شود، در غير اين صورت اين فهرست در ابتدا و ذيل صورتجلسه درج شده و امضاء مي شود)

کپي برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي شرکاي فعلي و شرکاي جديد

برگه نمايندگي و مدارک شناسايي نماينده در صورتي که يکي از اعضاي فعلي و يا اعضاي جديد شخص حقوقي باشد

اگر کليه شرکا در جلسه حضور نداشته باشند و جلسه با حضور اکثريت اعضا تشکيل شود لازم است طبق اساسنامه شرکت آگهي دعوت منتشر شده و آگهي مذکور به همراه ساير مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

در صورتيکه سرمايه اضافه شده غير نقدي باشد، لازم است سرمايه غير نقدي تنظيم و تقويم و توسط شرکا امضاء شده و با بقيه مدارک ارائه گردد.

در مورد برخي از شرکتها که فعاليت آن‌ها تحت نظر مراجع خاصي‌ست مانند شرکتهايي با موضوع فعاليت تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي، بانک مرکزي و ... جهت هرگونه افزايش يا کاهش در سرمايه لازم است از مرجع ذيصلاح مجوز دريافت گردد

براي کاهش سرمايه شرکت با مسئوليت محدود از طريق افزايش سهم‌الشرکه شرکا مدارک زير مورد نیاز است:

صورتجلسه تنظيم و امضا شده با عنوان : کاهش سرمايه شرکت بامسئوليت محدود از طريق افزايش سهم الشرکه

ليست کامل شرکاي شرکت و ميزان سهم الشرکه آنها ( پيش و پس از کاهش سرمايه) با امضاي آنها (که در صورتي که تعداد شرکاي شرکت زياد باشد به صورت جداگانه ارائه مي‌شود، در غير اين صورت اين فهرست در ابتدا و ذيل صورتجلسه درج شده و امضاء مي شود

کپي برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي کليه شرکاي فعلي

برگه نمايندگي و مدارک شناسايي نماينده در صورتي که يکي از اعضاي فعلي و يا اعضاي جديد شخص حقوقي باشد

اگر کليه شرکا در جلسه حضور نداشته باشند و جلسه با حضور اکثريت اعضا تشکيل شود لازم است طبق اساسنامه شرکت آگهي دعوت منتشر شده و آگهي مذکور به همراه ساير مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

در مورد برخي از شرکتها که فعاليت آن‌ها تحت نظر مراجع خاصي‌ست مانند شرکتهايي با موضوع فعاليت تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي، بانک مرکزي و ... جهت هرگونه افزايش يا کاهش در سرمايه لازم است از مرجع ذيصلاح مجوز دريافت گردد.

ورود و خروج هيأت مديره در شرکت با مسئولیت محدود

در شرکتهاي با مسئوليت محدود براي هرگونه تغيير و همچنين ورود و خروج اعضاي هيات مديره لازم است که همه يا اکثريت شرکاي شرکت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تشکيل داده و صورتجلسه‌اي تنظيم و امضا نمايند و سپس به اداره ثبت شرکتها تحويل دهند تا نسبت به درج آگهي تغييرات آن اقدام گردد

همچنين در صورتي که شرکت قصد انجام تغيير در پست‌هاي مديران را داشته باشد بايستي جلسه هيأت مديره تشکيل گردد و پس از تهيه صورتجلسه لازم و امضاي آن توسط اعضاي هيأت مديره و تحويل آن به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت آگهي اقدام گردد