ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت

تغییر موضوع فعالیت شرکت یعنی اینکه موضوع فعلی شرکت به کل حذف شده و موضوع یا موضوع های جدید جایگزین شوند. درانتخاب موضوع فعالیت شرکت محدودیتی وجود ندارد و میتوان به هر تعداد و نوع، موضوع انتخاب کرد. اما این احتمال وجود دارد، که جهت استفاده از بعضی ازآن موضوع فعالیت ها نیاز به اخذ مجوز باشد.

نحوه تغییر موضوع فعالیت شرکت

تصمیم مربوط به تغییر موضوع شرکت را باید در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم و اعلام کرد.

موضوعات شرکت

موضوعات شرکت چند دسته هستند؟

1) موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.

2) موضوعاتی که قبل از ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند.

3) موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.

مجموعه ثبتی پایش مجری انحصاری ثبت شرکت و ثبت برند

مدارک مورد نیاز برای ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت

1. ارائه صورتجلسه

2. کپی آگهی تأسیس شرکت و روزنامه رسمی تأسیس

3. کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود تغییرات

4. کپی برابر با اصل مدارک شناسایی تمام اعضای شرکت

5. اخذ مجوز در صورت نیاز

نکات مهم در خصوص ثبت تغییرموضوع شرکت

1- یک شخص حقوقی (شرکت) می تواند موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهد.

2- تغییرات می‎تواند با کم یا زیاد کردن موردی در موضوع صورت بگیرد و یا حتی موضوع شرکت به کلی عوض شود بطوری که با موضوع قبلی فرق داشته باشد.

توجه:گاهی نیز تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، نیازمند دریافت مجوزهای کاری است.

3- بعد از تنظیم صورتجلسه ای در قالب مجمع عمومی فوق العاده با ذکر نام تمامی صاحبان سهم همراه با میزان سهام و امضای آنان، صورتجلسه بوسیله سهامداران، صورتجلسه الحاق به موضوع در سامانه ثبت تغییرات اداره ثبت شرکتها ثبت شده و مدارک از طریق پست به اداره مذکور ارسال می‎شود. در صورت تایید موضوع فعالیت الحاق شده، آگهی تغییرات صادر و برای اطلاع عموم، در روزنامه رسمی کشور منتشر می‎شود.

4- تغییر موضوع شرکت در طی ۳ هفته طول می‎کشد. در این مدت آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکت‎ها‎ دریافت می‎شود.

برای شرکتها مسئولیت محدود و سهامی خاص و دیگر شرکت‎ها‎ و موسسات، در صورت نیاز به تغییر موضوع شرکت باید از کارشناسان مجموعه ثبتی پایش مشاوره دریافت نمود.

5- موضوعات شرکتهای تجاری باید از موضوعات فعالیت موسسات غیر تجاری متفاوت باشد.

6- موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی باید به شکل تک موضوعی ذکر ‎شود.

7- تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می‎باشد.

8- برای تغییر موضوع شرکت به شکل الحاق، تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت است، اهمیت زیادی دارد

9- تغییر موضوع شرکت ها باید با نوع شرکت ثبت شده متناسب باشد. متناسب با نوع شرکت، مبنی بر اینکه شرکت از نوع سهامی خاص یا با مسؤلیت محدود باشد، مراحل و شرایط تغییر موضوع شرکت تفاوت دارد.

مراحل ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.

_دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.

_ تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها.

_ تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

مراحل ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت با مسولیت محدود

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا همگی با قید کردن میزان سهامشان در شرکت.

_ مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع شرکت.

_تحویل استعلام مربوط به مرجع ذی صلاح.

_ دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر.

_ تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت.

_ امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی.

نکات مهم در رابطه با صورتجلسات تغییر موضوع شرکت

1.تمام صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی بعد از اینکه توسط اشخاص دارای سمت امضا شد و بامهر آن شخصیت حقوقی، تهیه شده و فرستاده شود.

2. تغییر کامل موضوع شرکت مشخص شود یا اصلاح مواردی از آن و یا الحاق به موضوع در صورتجلسه

3.دریافت مجوز از مرجع مربوطه اگر موضوع به اخذ مجوز نیاز داشته باشد و تحویل به اداره پست در مدت ۳ روز و سپس درج نمودن بارکد پستی در سیستم

4. تنظیم صورتجلسه در چند نسخه و امضای کلیه ی صفحات توسط هیأت جلسه و تحویل یک نسخه به اداره پست و درج نمودن بارکد پستی در سیستم

5. رعایت اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده ۹۹ در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران

6. تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در صورت تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران

7. درج نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام در لیست و امضای آن و تأیید صحت هیأت رئیسه مجمع و ارسال آن به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

8. انجام کلیه ی اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی