ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

عموما شرکت ها پس از ثبت بسته به شرایط نیازمند انجام تغییراتی در شرکت می شوند. برای بسیاری سوال است چه مواردی در شرکت میتواند تغییر کند. عمدتا تغییرات شرکت های سهامی خاص به صورت زیر است.

انواع تغییرات شرکت سهامی خاص

انواع تغییرات در شرکت سهامی خاص با توجه به اساسنامه و قوانین شرکت های سهامی خاص به صورت زیر می باشد:

الف)تغییر نام شرکت

ب)تغییر موضوع شرکت

ج)تغییر مکان شرکت

د)نقل انتقال سهام به دو صورت می باشد :

1-نقل و انتقال سهام (طبق اساسنامه و قوانین توسط هیات مدیره باشد)

2-نقل و انتقال سهام(اگر طبق قوانین توسط مجمع عمومی فوق العاده باشد)

ثبت تغییرات شرکت ها الزاما با صورتجلسه متناسب به اداره ثبت ارجاع می شود . اداره ی کل ثبت شرکتها در مرد صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول قانونی آن که مطابقت با پرونده ی اصلی دارد لذا تغییرات ثبت شرکت در روزنامه رسمی و محلی منتشر می شود .

مجموعه ثبتی پایش با کادری مجرب مجری تخصصی ثبت شرکت و تغییرات شرکت در خدمت شماست.

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

_ تشکیل مجمع عمومی یا عادی

_ تنظیم صورتجلسه و امضای سهامداران یا اعضا هیئت مدیره شرکت

_ انجام تشریفات قانونی بر اساس قانون تجارت

_ تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای حضار به اداره ثبت شرکت رسیده شود .

_ پرداخت حق الزمه جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها.

_ تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

نکته: قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!