• 02632711327
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 22:00
  •  Certificate of Added Value,گواهی ارزش افزوده


    مالیات غیرمستقیمی که بر اجناس و خدمات تعلق می‎گیرد که به شکل غیر مستقیم مصرف کننده و توزیع کننده آن را پرداخت می‎کنند، مالیات بر ارزش افزوده نام دارد و به خزانه دولت پرداخت می‎گردد.