قانونگذار بر خلاف شرکت سهامی عام، در شرکت سهامی خاص تشریفات سنگینی را برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص پیش بینی ننموده است و رعایت مواد ۶ الی ۱۷ لایحه اصلاحی در مورد شرکت سهامی خاص لازم نمی باشد و تنها در یک ماده (ماده ۲۰) تشریفات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص را بیان نموده است.

تشریفات مربوط به تاسیس شرکت سهامی خاص

قبل از بیان تشریفات لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص بایستی دو نکته را خاطر نشان نمود: نکته اول:

در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست و اختیاری می باشد و در شرکت سهامی خاص چه در صورت تشکیل مجمع عمومی مؤسس چه در صورت عدم تشکیل آن تمامی اسناد و مدارک لازم برای تشکیل و ثبت شرکت بایستی به امضاء تمامی مؤسسین برسد و اکثریت کافی نمی باشد و طبق رویه عملی اداره ثبت شرکت ها اصولا در شرکت سهامی خاص برای تشکیل شرکت «مجمع عمومی مؤسسین» با حضور و امضاء تمام مؤسسین طبق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی تشکیل می شود.

نکته دوم: بنظر مرحوم دکتر فخاری تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت سهامی عام همزمان می باشد زیرا ماده ۲۰ مقرر می دارد:

«برای تأسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود، ولی بایستی گفت که عقلا و قانونا تا زمانی که شرکت تشکیل نشود، قابل ثبت نخواهد بود و شرکت بدون تشکیل، ثبت نمی شود لذا بایستی شرکت سهامی خاص همانند سایر شرکت ها ابتدا تشکیل سپس ثبت شود هر چند در شرکت سهامی خاص فاصله بین تشکیل و ثبت اندک باشد.

تنظیم و امضاء اظهارنامه

طبق ماده ۲۰ و بند ۲ آن برای تأسیس شرکت سهامی خاص ابتدا بایستی اظهارنامه توسط تمام مؤسسین تنظیم و امضاء گردد و عبارت اظهارنامه در ماده ۲۰ در دو جا ذکر شده است که بار اول در ابتدای ماده و دیگری در بند ۲ ماده با عبارات «اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام...» بنظر برخی اظهارنامه مندرج در بند ۲ ماده ۲ اظهارنامه بانکی دایر بر پرداخت سرمایه نقدی است.

ولی بایستی گفت اظهارنامه مندرج در بند ۲ ماده ۲۰ همان اظهارنامه مندرج در اول ماده است چون اگر اظهارنامه مندرج در بند ۲ ماده ۲۰ اظهارنامه بانکی باشد، در این صورت این سند نمی تواند مشعر بر تعهد کلیه سهام توسط سهامداران باشد و نبایستی به امضاء کلیه سهامداران برسد و صورت تقویم سرمایه غیرنقدی و شرح امتیازات و موجبات سهام ممتاز نبایستی در گواهینامه بانکی درج شود در حالی که در بند ۲ صراحتا به درج مطالب فوق در اظهار نامه تصریح شده است و در واقع قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۰ تأکید می کند که اظهارنامه مندرج در اول ماده باید حاوی مطالبی باشد که در بند ۲ به آن اشاره می نماید و بند ۳ ماده ۱۸۳ لایحه نیز مبین این ادعا است. قانونگذار در مورد مندرجات اظهارنامه در شرکت های سهامی خاص غیر از بند ۲ تصریحی به عمل نیاورده است ولی اداره کل ثبت شرکت ها، اظهارنامه مورد نیاز برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص را چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار داده است که با ملاحظه آن مندرجات اظهارنامه مشخص می شود.

 1. نام شرکت
 2. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
 3. موضوع شرکت
 4. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و طبق بند ۲ ماده ۲ در شرکت های سهامی خاص برخلاف سهامی عام، تمام سرمایه می تواند غیر نقد باشد که در این صورت باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد.
 5. تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
 6. میزان تعهد هریک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعيين شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است، در مورد آورده غیرنقدی، اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
 7. مرکز اصلی شرکت
 8. مدت شرکت
 9. مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند
 10. نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت
 11. بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
 12. محل شعب فعلی شرکت
 13. اساسنامه شرکت
 14. تنظیم و امضاء اساسنامه

یکی از تشریفات لازم برای تشکیل شرکت، تنظیم اساسنامه و امضاء آن توسط کلیه سهامداران میباشد(بند ۱ ماده ۲۰) و اساسنامه مهمترین سند شرکت محسوب می شود و روابط بین سهامداران و شرکت و شرکت با اشخاص ثالث را تنظیم و تعریف می نماید و در اداره ثبت شرکت ها نمونه اساسنامه برای شرکت سهامی خاص تهیه شده است که توسط مؤسسین می تواند قابل استفاده باشد. و ذیل تمامی صفحات اساسنامه بایستی به امضاء مؤسسین برسد.

انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان

شرکت یکی از تشریفات لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت می باشد که باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد(بند ۳ ماده ۲۰) در حالی که در شرکتهای سهامی عام انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و آن هم با اکثریت انجام می شود در حالی که سهامی خاص این انتخاب در صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و آن هم با اتفاق آراء انجام خواهد شد .

تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت

یکی از تشریفات مربوط به تشکیل شرکت سهامی خاص طبق بند ۵ ماده ۲۰ ذکر نام روزنامه كثيرالانتشاری است که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد . البته این انتخاب در صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین قید و به امضا تمامی مؤسسین خواهد رسید و بر خلاف سهامی عام در سهامی خاص تنها یک روزنامه برای انتشار آگهی های راجع به شرکت تعیین می شود.

قبول کتبی سمت مدیریت و بازرسی

آخرین شرط برای تشکیل شرکت سهامی خاص، قبولی کتبی سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷ لایحه می باشد (بند ۴ ماده ۲) لذا مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند و از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب است.

بنابراین شرکت سهامی خاص از لحاظ تاریخ تشکیل آن با سهامی عام یکسان می باشد و در هر دو، شرکت از تاریخ قبولی کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود. قبولی سمت بازرسی با امضاء صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین توسط بازرس یا بازرسان انجام میشود و مدیران در صورتجلسه مجزایی قبول سمت می نمایند.

غیر از تشریفات فوق، تشریفات دیگری برای تشکیل شرکت سهامی خاص لازم الرعایه نیست و این امر در تبصره ماده ۲۰ به صراحت قید شده است «سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.»

مراحل مربوط به ثبت شرکت های سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص تسلیم مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:
1- اظهارنامه تنظیمی توسط مؤسسین در دو نسخه

۲- دو جلد اساسنامه که تمام صفحات آن توسط مؤسسین امضاء شده است

٣- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین در دو نسخه که به امضاء تمام سهامداران و بازرس یا بازرسان
رسیده باشد

۴- صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد در دو نسخه

۵- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرس یا بازرسان

۶- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است. البته ارائه گواهینامه بانکی طبق قسمت اخیر بند ۲ ماده ۲۰ در صورتی است که تمام سرمایه غیرنقد نباشد چون در این صورت ارائه گواهینامه بانکی لازم نیست.

در این صورت ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و باید تمام سرمایه غیر نقدی
تادیه گردد( بند ۲ ماده ۲۰) و ارائه اصل سند مالکیت نیز ضروری می باشد.

۷- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها پس از ثبت شرکت توسط متصدی ثبت، بایستی خلاصه اظهارنامه و ضمائم به همان نحوی که در شرکت سهامی عام بیان گردیده آگهی گردد و تمامی مطالبی که در خصوص ثبت شرکت و اگهی آن و ضمانت اجرای عدم ثبت و عدم آگهی و غیره بیان گردید عینا در شرکت سهامی خاص نیز لازم الرعایه است و به خاطر جلو گیری از تطویل کلام از ذکر مجدد آن خودداری می شود.

همچنانکه قبلا گفتیم قانونگذار قیود و شرایط متعدد و پیچیده ای برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص مقرر ننموده است و قیود و شرایط لازم برای تشکیل و ثبت سهامی عام در سهامی خاص لازم الرعایه نیست (تبصره ماده ۲۰) لذا در پی امتیازی که در خصوص تشکیل و ثبت سهامی خاص مقرر نموده و آن تشریفات ساده و آسان می باشد در مقابل در ماده ۲۱ لایحه اصلاحی ممنوعیتی نیز برای شرکت سهامی خاص مقرر نموده است و آن اینکه شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی با فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.»

بنابراین شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را با پذیره نویسی یا با ارائه در بورس اوراق بهادار با بانک ها به فروش برسانند. حتی نمی توانند برای فروش سهام خود از طریق آگهی و اطلاعیه و غیره اقدام تبلیغاتی نمایند مگر اینکه شرکت سهامی خاص را به عام تبدیل نموده و از مقررات سهامی عام در این خصوص پیروی نمایند که در این شرایط امکان پذیره نویسی و فروش سهام در بورس اوراق بهادار و بانک ها فراهم می شود.

البته بنظر می رسد که ممنوعیت تبلیغات برای فروش سهام فقط برای خود شرکت است و سهامدار شخصا می تواند با تبلیغات سهام خود را در بازار آزاد و غیررسمی به فروش برساند. غیر از ممنوعیت مندرج در ماده ۲۱ لایحه، شرکت های سهامی خاص از ارایه اوراق مشارکت خود در بازار بورس اوراق بهادار نیز ممنوع می باشند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.