در این مبحث نحوه و شیوه انتقال سهام اعم از با نام و بی نام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سهام بی نام و گواهینامه موقت سهام بی نام

در مقاله انواع سهام ، سهام با نام و بی نام را تعریف نموده ایم، حال بحث ما نحوه نقل و انتقال سهام می باشد. انتقال سهام بی نام تشریفات خاصی ندارد و نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض به عمل می آید (ماده ۳۹ لایحه)

از آنجا که طبق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی گواهینامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بانام است لذا نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام بی نام نیز با قبض و اقباض به عمل می آید و از لحاظ مالیات بر درآمد گواهینامه موقت سهام بی نام همانند مقررات مالیات بر درآمد سهام بی نام می باشد.(قسمت اخیر ماده ۳۹)

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند در ایران

سهام با نام و گواهینامه موقت سهام با نام

قانونگذار ما در ماده ۴۰ لایحه اصلاحی تشریفات خاصی را برای نقل و انتقال سهام با نام پیش بینی نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مزبور را نیز بیان نموده است.

طبق قسمت اخیر ماده ۳۰ لایحه اصلاحی نقل و انتقال گواهینامه موقت با نام سهام تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است لذا تمامی تشریفاتی که در ماده ۴۰ لایحه اصلاحی در خصوص نقل و انتقال سهام با نام ذکر شده عینا در گواهینامه موقت سهام با نام نیز حاکم است، تشریفات نقل و انتقال سهام با نام و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی نقل و انتقال سهام با نام در بندهای ذیل بیان می شود .

سهام با نامی که تمامی مبلغ اسمی پرداخت شده

قسمت اول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی در خصوص نحوه نقل و انتقال سهام با نامی است که تمامی مبلغ اسمی آن پرداخت شده است: «انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند...)

سهام با نامی که تمامی مبلغ اسمی پرداخت نشده

قبل از بیان تشریفات نقل و انتقال سهام مزبور بایستی گفت که طبق ماده ۳۰ لایحه اصلاحی در حالتی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینام موقت با نام داده خواهد شد و نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام با نام است.

بنابراین نحوه نقل و انتقال گواهینامه موقت با نام سهام در ماده ۴۰ لايحه بدین قرار است که

اولا: انتقال باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد.

ثانيا: انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.

ثالثا: انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید دفتر ثبت سهام شرکت را امضاء نمایند.

رابعا: نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید شود و هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود.

البته بدیهی است که معاملات سهام با نام شرکتهای سهامی عام که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند با شرایط خاصی و فقط توسط کارگزاران بورس انجام می گیرد...........

بنظر می رسد که نقل و انتقال چه با نام چه بی نام تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت از بین نرفته، امکانپذیر می باشد و پس از خاتمه تصفیه که شخصیت حقوقی شرکت زایل می شود، دیگر نقل و انتقال سهم امکانپذیر نمی باشد.

ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی انتقال

این ضمانت اجرا در قسمت اخیر ماده ۴۰ با عبارات ذیل بیان شده است: «............ هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است .

بنظر برخی از حقوقدانان حکم این ماده چیزی جز عدم قابلیت استناد انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث در صورت عدم رعایت تشریفات نیست وإلا عقد مربوط به انتقال مزبور در روابط بین طرفین معتبر است. بنابراین حکم مزبور را نمی توان از مصادیق بطلان نسبی تلقی کرد و ضمنا آراء متعددی در این خصوص صادر شده است.

قبل از بیان ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال بایستی ابتدا قرارداد غیر قابل استناد را تعریف نمود: قرارداد غیر قابل استناد قراردادی است معتبر و دارای آثار حقوقی بین طرفین آن، اما به دلیلی که ارتباط تشکیل آن ندارد، مانند فقدان انتشار برخی معاملات نظير عقد رهن (در حقوق فرانسه) نمی تواند در برابر اشخاص ثالثی که عادت آن معامله در برابر ایشان قابل استناد است دارای اثر باشد.»

لذا بنظر می رسد که در ماده ۴۰ لایحه اصلاحی اولا: انتقال مزبور فقط از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است لذا طبق مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۴۰ این انتقال و قرارداد آن فیمابین طرفین معتبر است. لذا منتقل اليه می تواند الزام ناقل را به ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت را خواسته و پس از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، این انتقال در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نیز معتبر و قابل استناد است.

ثانیا: از آنجا که انتقال فیمابین فروشنده و خریدار معتبر است لذا عدم رعایت تشریفات ماده ۴۰ موجب بطلان انتقال نخواهد بود بلکه صرفا این انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث غير قابل استناد است و نتیجه عدم قابلیت استناد در برابر شرکت و اشخاص ثالث این است که شرکت و ثالث فقط فروشنده را همچنان به عنوان صاحب سهم شناخته و شخص خریدار سهامدار محسوب نمی شود لذا فقط شخص فروشنده حق اعمال حقوق مربوط به سهم را دارا است و از سوی دیگر اگر شخص ثالثی قبل از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت، آن را از صاحب سهم خریداری یا آن را توقیف نماید، حقوق ثالث بر خریدار عادی مقدم خواهد بود و بیع سابق در مقابل ثالث غیر قابل استناد است.

نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۹/7 مورخه 19/2/81 نیز مؤید استدلال فوق می باشد که مقرر می دارد: «.............انتقال سهام با نام شرکتهای سهامی عام یا خاص با سند عادی بين طرفين في نفسه صحيح بنظر می رسد النهایه مادامی که در دفتر ثبت انتقال سهام به ثبت نرسیده از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. معذالک این بی اعتباری بدان معنی نیست که به عنوان ذینفع به طرفیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده به خواسته ابطال انتقال سهم یا سهم الشرکه اقامه دعوی کنند لكن طرفين انتقال می توانند بنابه مورد الزام انتقال دهنده را با رعایت مقررات قانونی مثلا ثبت انتقال سهم در دفتر سهام (ماده ۴۰) تقاضا نمایند...

البته در خصوص تشریفات نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۷ اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار (مصوب 10/6/86 هیئت مدیره سازمان ) مقرر می دارد: نقل و انتقال سهام شرکت، تازمانی که از بورس حذف نشده باشد منحصرا از طریق بورس اوراق بهادار امکان پذیر می باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس اوراق بهادار ناشی می شود تابع مقررات بورس خواهد بود

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.