ثبت طرح صنعتی

در حقوق ایران وبسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، ثبت طرح صنعتی نیاز به تنظیم و تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت دارد.

ماده 67 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مورخ 1/11/1387 ایران با توجه به مواد 21 به بعد قانون مذکور چنین مقررشده است:« ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است».

در مورد مرجع ثبت طرح صنعتی بیشتر بدانید.

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

اوصاف و خصوصیات اظهارنامه به شرح زیر است:

1. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی طبق مواد 68 به بعد آئین نامه اجرایی قانون ایران، باید در دو نسخه و در فرم مخصوص پیش بینی شده در آئین نامه (ط-1) تنظی شود.

2. اظهارنامه باید به زبان فارسی تنظیم گردد. اگر اسناد پیوست اظهارنامه، فارسی نباشد، ارائه اصل مدارک و ترجمه عادی آن الزامی است و اگر ترجمه کامل آن ها برای متقاضی میسر نباشد، ترجمه خلاصه آن کافی است ولی مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان رسیدگی ترجمه رسمی مدارک را مطالبه کند واگر اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد معادل فارسی نداشته باشد ذکر همان اصطلاحات کافی است.

برای اطلاع از نحوه بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

3. امضاء اظهارنامه با ذکر تاریخ –اظهارنامه باید پس از تکمیل با ذکر تاریخ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

4. درج مشخصات کامل شخص حقیقی متقاضی: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی، ذکر کد پستی، تابعیت، کشور محل اقامت، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی الکترونیکی(ایمیل) و مشخصات کامل شخص حقوقی متقاضی: نام، نوع شخص حقوقی ، رشته فعالیت، محل وشماره ثبت، تابعیت، اقامتگاه، مرکز اصلی، نشانی، سایر اطلاعات، شماره تلفن، شماره دورنگار ،نشانی الکترونیکی(ایمیل) و مشخصات نماینده قانونی :اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی الکترونیکی(ایمیل) و امضاء اظهارنامه از طرف اشخاص مجاز و مشخصات دریافت کننده ابلاغ ها در ایران، اگر متقاضی مقیم ایران نباشد.

5. ذکر مشخصات طراح، اگر متقاضی ثبت باشد که علاوه برنام و نشانی، باید شغل و رشته فعالیت وی در اظهارنامه درج شود و مشخصات کامل طراح اگر متقاضی، خود طراح نباشد .به اضافه، مشخصات کامل متقاضی و سمت وی باید در اظهارنامه درج گردد.

6. ذکر طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ساخت کالای موضوع درخواست ثبت.

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده است که تفاوت ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع در چیست؟

7. استثنائات قابل قبول در افشاء طرح صنعتی

8. ادعای حق تقدم با ذکر نام کشور، تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی، شماره اظهارنامه اصلی وطبقه بندی بین المللی طرح صنعتی و اگر اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین المللی یا منطقه ای باشد، تعیین اداره ای که در آن و کشورهایی که برای آن ها، اظهارنامه ارسال شده است.

9. تقاضای تاخیر در انتشار آگهی

10 مدارک پیوست اظهارنامه

در مورد انواع طرح صنعتی بیشتر مطالعه نمایید.

مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی

طبق ماده 73 آئین نامه اجرایی،باید مدارک زیر ضمیمه اظهارنامه شود:

1. مدارک ثبت هویت متقاضی و طراح

2. مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی تنظیم و تقدیم شود.

3. اگر طرح صنعتی دوبعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه، حداکثر در ابعاد 20 20 با ذکر رنگی یا غیررنگی بودن آن

4. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه ازطرح ترسیم شده، از تمامی جوانب طرح در ابعاد حداکثر 20 20 با ذکر رنگی یا غیررنگی بودن آن.

5. در طرح سه بعدی: مرجع ثبت می تواند ،ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد باید حداکثر 20 20 20 سانتی متر و وزن آن حدامثر 2کیلوگرم و از ماده ای با دوام و غیرفاسد شدنی باشد، شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد20 10 سانتی متر بوده وقابل نصب برچهار صفحه مقوا در قطع A4 وبا جوهر مشکی باشد.در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ کرده به متقاضی برگرداند.

6. درخواست کتبی به تاخیرانداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن در صورت تمایل

7. درخواست کتبی مبنی برعدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود.

8. رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه ودر صورتی که اظهارنامه شامل دویا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی

در مورد مراحل ثبت طرح صنعتی بیشتر مطالعه نمایید.

هزینه لازم برای ثبت طرح صنعتی

هزینه و حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد 50/000 ریال وبرای شخص حقوقی 150/000 ریال و هزینه هر طبقه اضافی برای شخص حقیقی 20/000 ریال و برای شخص حقوقی 60/000 ریال در جدول هزینه های طرح صنعتی، آئین نامه پیش بینی شده است. متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت(اداره ثبت طرح های صنعتی اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند. یعنی هزینه ها را به ارز معادل ریال مطابق نرخ رسمی دولتی پرداخت کنند و رسید آن را پیوست اظهارنامه نمایند.

9. مدارک مربوط به حق تقدم، باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف15 روز بعد از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تقدیم گردد.

نحوه ثبت طرح صنعتی

طبق ماده 69 آئین نامه اجرایی، متقاضی باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا از طریق ارسال الکترونیکی براساس ماده 167 آئین نامه اشاره شده به مرجع ثبت تسلیم کند. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ تسلیم اظهارنامه تلقی خواهد شد.

آیا ثبت طرح صنعتی برای ثبت شرکت دانش بنیان مفید است؟

ثبت اظهارنامه طرح صنعتی

طبق ماده 81 آئین نامه اجرایی قانون ثبت طرح های صنعتی، مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط به آن، مقدمتاً صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی، مورد رسیدگی قرار داده و در دفتر ثبت وارد وبر روی هریک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ( ساعت، روز، ماه وسال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد و اظهارنامه های ارسالی با پست سفارشی، در صورت ثبت، نسخه دوم اظهارنامه و ضمائم با پست سفارشی به عنوان رسید با هزینه مرجع ثبت، برای متقاضی ارسال خواهد شد و مراتب رد نیز به همان ترتیب به اطلاع متقاضی خواهد رسید و پاسخ اظهارنامه های ارسالی الکترونیکی به صورت الکترونیکی داده خواهد شد.

همان طور که اشاره شد، در کشورهای پیشرفته جهان اظهارنامه ثبت طرح ها و مدل های صنعتی به اداره ملی مالکیت صنعتی باید تسلیم گردد و در نظام حقوقی فرانسه با توجه به مواد 4-512 تا 1-512L قانون مالکیت صنعتی و مواد 19-512 تا 1-512R آئین نامه اجرایی قانون مالکیت صنعتی، اظهارنامه ثبت طرح یا مدل های صنعتی وبا رعایت شرایط مقرر در مواد مذکور، باید به موسسه ملی مالکیت صنعتی به طور مستقیم یا از طریق دفتر دادگاه های تجارت تسلیم گردد که شرح آن گذشته و ممکن است تسلیم اظهارنامه به صورت حضوری یا از طریق ارسال پستی و الکترونیکی صورت گیرد وبه موجب بند پنجم ماده 2-512L قانون مالکیت صنعتی مصوب پنجم فوریه 1994 در فرانسه تشریفات اظهارنامه طرح ها و مدل های صنعتی خصوصاً طرح ها و مدل های فصلی ساده تر شده است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.