ابطال طرح صنعتی

هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید.درخواست کننده ابطال، وقتی موافق به ابطال و اخذ حکم از دادگاه خواهد شد که یکی از موارد زیر را در دادگاه ثابت کند:

الف- ثابت کند طرح ثبت شده با تعریف طرح صنعتی مندرج در ماده 20 قانون ثبت طرح های صنعتی مصوب 1386 انطباق ندارد.

ب- طرح ثبت شده جدید نبوده و اصالت ندارد( ماده 21 قانون 1386)

ج- طرح ثبت شده مربوط به موضوعی است که ازطریق کتبی یا شفاهی ویا از طریق استفاده عملی ویا هرطریق دیگر قبل از تقاضای ثبت اصلی طرح یا حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت طرح صنعتی، افشاء شده است.

د- بهره برداری از موضوع طرح ثبت شده، خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

منظور از موازین شرعی، اصول مسلم دین است که در صورت تردید نیاز به جلب نظر کارشناس دارد و نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز معیار وضابطه قانونی ثابتی ندارد. هرچند ارتباط به عرف جامعه دارد که تشخیص آن با دادگاه خواهد بود.

هـ- کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده ،طراح آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.

و- طرح حاوی نمادها یا نشان های رسمی مثل پرچم کشور یا آرم سازمان های دولتی و عمومی است.

ز- طرح ثبت شده در نتیجه عمل کرد فنی محصول ایجادشده است.( ماده 29 قانون و ماده 84آئین نامه اجرایی)

دفاع از ابطال طرح صنعتی ثبت شده

مالک طرح یا قائم مقام وی در مقابل ادعای عنوان شده به منظور ابطال طرح مربوط، حق دفاع دارد و می تواند دلایلی در رد مطالب عنوان شده از طرف مدعی، اقامه وقانونی بودن طرح صنعتی ثبت شده را در دادگاه ثابت کند.

اگر صاحب طرح یا قائم مقام وی قادر به دفاع قانونی نباشد یا در مقام دفاع برنیاید ویا دفاع، مورد پذیرش دادگاه رسیدگی کننده قرار نگیرد، طرح صنعتی ثبت شده با رای دادگاه ابطال خواهد شد.

رای دادگاه بدوی قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است و اگر رای بدوی در مرحله تجدید نظر و فرجام تائید گردد یا نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی به عمل نیاید. رای بدوی قطعی و نهایی خواهد شد. رای نهایی مبنی برابطال طرح ثبت شده به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد.

اداره مالکیت صنعتی رای را ثبت وپس از دریافت هزینه از ذینفع در اولین فرصت ممکن، مفاد رای را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد( ماده 29 وقسمت اخیر ماده 18 قانون ثبت طرح های صنعتی مصوب 1386)

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!