اعتراض به رد تقاضای ثبت طرح صنعتی

اعتراض به رد تقاضای ثبت

تصمیم ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است.

اعتراض باید به صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات اعتراض و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد درخواست ثبت، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم ، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون رسیدگی ( مرکب از رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی و یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم ممکن است از کارشناسان غیر ازسازمان ثبت مالکیت صنعتی، دعوت شود) تسلیم گردد. مهلت اعتراض برای متقاضیان مقیم خارج از ایران 60 روز است. کمیسیون رسیدگی یک عضوعلی البدل از بین کارشناسان به انتخاب مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی، خواهد داشت.

اعتراض نامه واصله ثبت می شود و نسخه دوم آن با قید تاریخ وشماره وصول به معترض مسترد می گردد( ماده 100 آئین نامه). در زمینه مهلت اعتراض بین ماده 59 قانون ثبت اختراعات و ...سال 86 وماده آئین نامه تعارض وجود دارد ؛زیرا مهلت اعتراض نسبت به تصمیمات اداره مالکیت صنعتی دو ماه( 60 روز) از تاریخ ابلاغ به ذینفع است و حال آن که در ماده100 آئین نامه اجرایی این مهلت به 30 روز تقلیل پیدا کرده است که به ضرر معترض است.از آن جا که آئین نامه نمی تواند خلاف قانون باشد .آئین نامه در این گونه موارد صلاحیت قانون گذاری نداشته و نمی تواند حقوق قانونی ذینفع را تقلیل دهد.

بنا براین ماده 100 آئین نامه در قسمت مهلت30 روزه باطل است وباید با قانون هماهنگ گردد و در صورت عدم اصلاح آئین نامه، قانون در این زمینه حکومت دارد.

ریاست کمیسیون رسیدگی به عهده نماینده مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی است.

رئیس کمیسیون پس از وصول پرونده، حداقل 10 روزقبل از تشکیل جسله کمیسیون رسیدگی، تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محل آن را به متقاضی ثبت ( معترض) ابلاغ خواهد کرد.معترض می تواند در جلسه حضور پیدا کند ولی عدم حضور وی مانع رسیدگی نیست( ماده 173 آئین نامه) کمیسیون پس از رسیدگی، تصمیم خود را به صورت مستند ومستدل اعلام می کند.

تصمیم کمیسیون از طریق مرجع ثبت به متقاضی و معترض ابلاغ خواهد شد.در صورت مردود اعلام شدن اعتراض، معترض حق داردظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون، در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون ثبت اختراعات...مصوب 1386 نسبت به تصمیم مزبور اعتراض کند.( ماده 172 آئین نامه)

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض، شعبه یا شعی خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. دعوی اعتراض اقامه شده دعوای غیرمالی است و بابت هزینه دادرسی باید تمبر غیرمالی الصاق و ابطال گردد.

وکلای تخصصی طرح صنعتی در موسسه حقوقی پایش

اعتراض به تقاضای ثبت طرح های صنعتی و درخواست ابطال طرح های ثبت شده

ممکن است نسبت به تقاضای ثبت طرح های صنعتی اعتراض به عمل آید و حتی درخواست ابطال طرح های ثبت شده به مرجع صلاحیت دار تقدیم گردد که تشریفات آن به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تسلیم اعتراض نامه طرح صنعتی و منضمات آن

هرشخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد، باید اعتراض نامه خود را در دو نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم نماید. اعتراض نامه در دفتر مربوط مرجع مذکور به ثبت می رسد و نسخه دوم آن با قید تاریخ وشماره وصول، به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید حاکی از پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.

جهت کسب اطلاع از ثبت طرح صنعتی به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

بررسی اعتراض نسبت به رد ثبت طرح صنعتی و تکمیل پرونده

چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک پیوست اظهارنامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد کتباً از متقاضی می خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص و تکمیل مدارک اقدام کند. والا اعتراض نامه وی کان لم یکن تلقی وبایگانی خواهد شد.

مهلت تکمیل پرونده برای بررسی اشخاص مقیم خارج از کشور 60روز خواهد بود. به طور مثال اگر معترض مدعی حق مالکیت نسبت به طرحی است که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است باید دلایل مالکیت خود را به مرجع ثبت ارائه کند واگر تاکنون نسبت به ثبت آن اقدامی نکرده وطرح به نام وی ثبت نشده است، باید هم زمان با اعتراض، اقدام به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح طبق ضوابط کرده باشد.

جریان پرونده ورسیدگی به اعتراض در کمیسیون مربوط

الف-جریان پرونده و تبادل لوایح

مرجع ثبت موظف است ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض و تکمیل پرونده نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک ودلایل استنادی برای متقاضی ثبت طرح صنعتی ارسال و مراتب اعتراض را به وی ابلاغ نماید. تا چنانچه ادعای معترض را واهی و مردود می داند ،پاسخ خود را ظرف مدت 20 روز در برابر اعتراض معترض، کتبا به مرجع ثبت تسلیم نماید.

1. تمکین به اعتراض

هرگاه متقاضی ثبت طرح ،در ظرف 20 روز اقدام به پاسخ دادن نکند یا کتباً نسبت به اعتراض تمکین کند،درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد. در این صورت مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی به نام وی قبلا ثبت نشده باشد برطبق اظهارنامه ای که هم زمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.

2. عدم تمکین نسبت به اعتراض

در صورت عدم تمکین متقاضی ثبت، نسبت به اعتراض و پاسخ دادن به ادعای معترض، در مرجع ثبت، مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ خواهد کرد تا وی از تاریخ ابلاغ، ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را جهت رسیدگی ماهیتی در کمیسیون رسیدگی، تقدیم مرجع ثبت کند تا پرونده به کمیسیون ارسال گردد. برای افراد معترض مقیم خارج از ایران مدت مذکور دوبرابر خواهد بود .همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود اگر اعتراض معترض مبنی برادعای داشتن حقی یا برخی حقوق، غیراز حق مالکیت، نسبت به یک طرح صنعتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر این که طرح صنعتی قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.( ماده 102 آئین نامه)

ب- رسیدگی به اعتراض در کمیسیون

رئیس کمیسیون پس از وصول پرونده حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محل آن را به طرفین اختلاف یا نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد کرد تا در صورت تمایل، بتوانند در جلسه رسیدگی حضور یابند. عدم حضور آنان مانع رسیدگی نخواهد بود.( ماده 171 آئین نامه)

ج- اعتراض به تصمیم کمیسیون واقامه دعوی در دادگاه صالح

کمیسیون پس از رسیدگی ، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام خواهد کرد و این تصیمم به طرفین ابلاغ می گردد که ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون ثبت اختراعات.

مصوب 1386 یعنی شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی است که رئیس قوه قضائیه به آن اختصاص داده است. اعتراض به تصمیم کمیسیون وطرح آن در دادگاه خاص جزء دعاوی غیرمالی است و هزینه دادرسی آن هزینه رسیدگی به دعاوی غیرمالی خواهد بود که باید تمبر آن الصاق و ابطال گردد.

طبق قسمت اخیر ماده172 آئین نامه، معترض به تصمیم کمیسیون اگر شخص حقیقی است باید مبلغ 000/000/3 ریال واگر شخص حقوقی است مبلغ 000/500/4 ریال به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری تودیع و رسید آن را پیوست دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی حقی گردد، خسارت طرف پرداخت خواهد شد واگر خوانده بیش از مبلغ مذکور وتودیع شده، خسارت دیده باشد.

برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد تا پس از بررسی و اثبات ادعای خوانده و مشخص شدن میزان خسارت، حکم برمحکومیت خواهان به پرداخت محکوم به در حق محکوم که صادر و پس از قطعی و نهایی شدن ، قابل وصول خواهد بود( مستنبط از قسمت اخیر ماده 59 قانون ثبت اختراعات و...مصوب 1386) .

همان طور که قبلا اشاره شد مکلف کردن معترض به تودیع مبالغ ودیعه یاد شده در صندوق دادگستری قبال انتقاد است؛ زیرا تعیین چنین تکلیفی در صلاحیت آئین نامه اجرایی مذکور نیست ودر صورت لزوم نیاز به وضع قانون دارد مضافاً به این که تودیع خسارت احتمالی امری استثنایی است و اصولا در نظام حقوقی وآئین دادرسی ایران رسیدگی به دعاوی اقامه شده نیاز به تودیع خسارت احتمالی ندارد.

البته به طور استثنایی در ماده144 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 برای اتباع دولت های خارجی که تحت شرایطی خواهان پرونده ای باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند، بنا به درخواست طرف دعوا، آن هم برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند،باید تامین مناسب بسپارند. درخواست تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود. قابل توجه است که در موارد مذکور در ماده 145 قانون آئین دادرسی اتباع بیگانه نیز در مواردی از دادن تامین، معاف باشند.

هرگاه اتباع بیگانه در مدت مقرر به تودیع میزان خسارت احتمالی تعیین شده از طرف دادگاه، اقدام ننمایند به درخواست خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی، قرارداد دادخواست صادر خواهد شد.

با توجه به مطالبی که عنوان شد، به نظر می رسد در اقامه دعوی مبنی براعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت معترض به ثبت طرح صنعتی ومراجعه دادگاه نیاز به تودیع خسارت احتمالی ندارد، حتی اگر خواهان و معترض از اتباع کشورهای بیگانه باشد و عدم تودیع خسارت احتمالی در صورت رد دعوی یا محکومیت خواهان، ضرر جبران ناپذیری به خوانده وارد نخواهد کرد. ولی متضرر می تواند ضرر وزیان مادی و معنوی وارده را از طریق طرح دعوی و اخذ حکم مطالبه نماید.

به فرض که تودیع خسارت احتمالی در مورد یاد شده، ضروری باشد نیاز به تصویب قانون خواهد داشت و آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات 1387، و در این گونه موارد صلاحیت وضع چنین مقرراتی را ندارد.

ثبت بین المللی طرح های صنعتی، همانند ثبت بین المللی علائم صنعتی وبازرگانی است که در مبحث بین المللی علائم بررسی لازم به عمل آمده است لذا نیاز به تکرار نیست و در زمینه بررسی ماهیتی و شکلی اظهارنامه ثبت طرح ها یا مدل های صنعتی و مسائل مربوط به آن، در نظام حقوقی فرانسه در همین مبحث مطالبی عنوان شده که با نظام حقوقی ایران مخصوصاً در زمینه صلاحیت مرجع ثبت طرح ومراجع قضایی تفاوت های اساسی وجود دارد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.