انتقال قهری حق مالکیت طرح صنعتی

انتقال قهری حق مالکیت طرح صنعتی

با توجه به این که طرح صنعتی ثبت شده و گواهی نامه آن مال و ملک کسی است که طرح به نام وی ثبت و گواهی نامه آن صادر و به وی تسلیم شده است و تا زمانی که دارای اعتبار قانونی است، مالکیت آن ادامه خواهد داشت و مانند سایر اموال و ماترک بعد از فوت مالک به صورت قهری و قانونی به ورثه متوفی انتقال پیدا می کند وهر وارثی طبق ضوابط ارث، مالک قانونی سهم خود از طرح صنعتی و امتیازات آن خواهد بود.(مواد861 تا945ق.م.) و اگر متوفی وارثی نداشته باشد.

طبق اصل145قانون اساسی به عنوان ارث بلاوارث امتیاز مزبور متعلق به دولت خواهد بود، اگر وصیتی در بین نباشد البته ممکن است کسی حقوق ناشی از طرح مالکیت ثبت شده را از طریق وصیت به دیگری برای بعد از فوت خود تملیک کند.

در این صورت اگر ارزش طرح صنعتی معادل ثلث ترکه باشد،در مدت اعتبار به ملک موصی له در خواهد آمد و اگر زائد بر ثلث ماترک متوفی باشد وصیت تا ثلث ماترک معتبر و اعتبار مازاد برثلث موکول به تنفیذ ورثه است وبا نبودن وارث، دولت وارث متوفی است.

طبق ماده 99 آئین نامه اجرایی قانون ثبت طرح های صنعتی ، انتقال قهری وبه موجب وصیت نامه نیز در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی ثبت و در ظهر گواهی نامه طرح مراتب انتقال قهری یا به موجب وصیت درج می گردد و ظرف 30روز از تاریخ ثبت انتقال، به هزینه افراد ذیفنع در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد وسایر تشریفات انتقال نیز به مرحله اجرا درخواهد آمد.

اعطاء جواز بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده

ممکن است مالک طرح صنعتی ثبت شده به جای واگذاری اصل حق مالکیت طرح، به شخص یا اشخاص ثالث، اجازه بهره برداری از تمام یا بعضی از طبقات موضوع طرح خود را به اعطاء کند.

اجازه بهره برداری (لیسانس) از طرح صنعتی ثبت شده ،عبارت است از این که صاحب طرح ثبت شده برای مدت مشخصی و گاهی برای قلمرو خاصی به دیگری اجازه می دهد که از طرح وی در ساخت، فروش واعطاء وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی، استفاده کند.

اعطاء جواز بهره برداری از طریق قرارداد ممکن است معوض یا بلاعوض، صورت گیرد . قرارداد واگذاری اجازه بهره برداری می تواند در قالب قرارداد ماده 10 قانون مدنی ایران یا در قالب عقد صلح یا عقود دیگری نظیر جعاله، اجاره، عاریه و غیره منعقد گردد. یعنی در قانون عقد شخصی برای واگذاری یا اعطاء جواز بهره برداری معین نشده است تا طرفین مکلف به انعقاد قرارداد در قالب عقد خاص باشند. البته عقد، آثار مزبور برقرارداد آن ها حکومت خواهد داشت و از قواعد آمره آن نیز طرفین، حق تخلف و توافق خلاف نخواهد داشت.در قرارداد لیسانس مطالب زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

1. مدت قرارداد لیسانس

زمان و مدت قرارداد لیسانس می تواند مدتی باشد که مالک طرح صنعتی ثبت شده، حق استفاده انحصاری از آن را دارد ولی مالک طرح ممکن است برای مدتی کمتر از مدت اعتبار گواهی نامه ،جواز بهره برداری را به دیگری اعطا کند.

دراین صورت دارنده حق لیسانس بعد از انقضاء مدت قرارداد، حق ندارد از طرح بهره برداری کند ودر صورت تخلف مسئولیت خواهد داشت.

2. اقسام قرارداد لیسانس

قرارداد لیسانس ممکن است انحصاری، غیرانحصاری و فردی باشد.

یک- لیسانس انحصاری

قرارداد لیسانس انحصاری،صاحب طرح، تمام یاطبقه ای از طبقات موضوع طرح را کلاً و انحصاراً برای بهره برداری به دیگری واگذار می کند در این صورت:

اولاً- لیسانس دهنده یعنی صاحب طرح صنعتی، حق فعالیت در قلمرو قرارداد وبهره برداری از آن را نداشته و نمی تواند در موضوع قرار و در قلمرو لیسانس اقدامی شخصاً به ضرر دارنده جواز یا لیسانس به عمل آورد.

ثانیاً- صاحب طرح صنعتی حق ندارد به اشخاص دیگری در قلمرو موضوع لیسانس و جواز اعطاء شده ، مجوز بهره برداری اعطا کند و نقض قرارداد موجب مسئولیت خواهد بود.

دو- لیسانس غیرانحصاری

اگر صاحب و مالک طرح، اجازه و لیسانس بهره برداری را به طور غیرانحصاری به شخصی اعطاء کند ، در این صورت لیسانس دهنده حق اعطای لیسانس در همان موضوع قرارداد را به دیگری دارد و حق فعالیت در همان زمینه برای خود وی نیز باقی است.

سه- لیسانس فردی

در قرارداد لیسانس انفرادی، صاحب طرح صنعتی، مجوز بهره برداری از موضوع یا موضوعات طرح را تنها به یک شخص اعطاء می کند. مفهوم این گونه قراردادها این است که صاحب طرح از اعطای لیسانس( مجوز بهره برداری) به دیگری ممنوع است ولی حق بهره برداری از موضوع قرارداد از وی سلب نمی شود و می تواند شخصاً نیز از آن بهره برداری کند مگر این که قرارداد لیسانس انحصاری باشد.

3. تشریفات لیسانس یا واگذاری جواز بهره برداری از طرح

برای واگذاری اجازه بهره برداری، طبق ماده 94 آئین نامه اجرایی رعایت نکات زیر ضروری است:

یک- تنظیم قرارداد رسمی

طبق مستنبط از ماده 94 آئین نامه یاد شده، قرارداد واگذاری مجوز بهره برداری از طرح باید رسمی باشد و سند عادی در اداره ثبت مالکیت صنعتی پذیرفته نخواهد شد.

سند رسمی باید در دفتر اسناد رسمی وبرطبق ضوابط مربوط به اسناد رسمی تنظیم گردد.

دو- ثبت قرارداد رسمی در دفتر ثبت مالکیت صنعتی

اسناد رسمی مثبت واگذاری مجوز بهره برداری وسایر مدارک مربوط به طرح باید جهت ثبت در دفتر مربوط ، به مرجع ثبت ارائه گردد.

اداره ثبت مالکیت صنعتی، پس از وصول مدارک مزبور نسبت به ثبت آن اقدام خواهد کرد.( ماده94 آئین نامه)

سه-انتشار آگهی اجازه بهره برداری

اداره ثبت مالکیت صنعتی، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ کرده ولی اجازه بهره برداری را آگهی می کند.( ماده 94 آئین نامه)

البته هزینه ثبت مجوز بهره برداری و انتشار آگهی آن را باید ذینفع پرداخت کند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.