به مجوزی ، کارت بازرگانی اطلاق می شود که دارندگان آن من جمله اشخاص حقیقی و حقوقی امکان مشغول شدن در کار تجاری در خارج از کشور را می دهد. مدت اعتبار کارت بازرگانی یک سال پس از تاریخ صدور آن است که این امر مطابق قوانینی است که هم اکنون اعمال می گردد و پس از اتمام این مدت ، دارنده کارت می تواند با تسلیم اسناد مورد نیاز نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

 • به ثبت رساندن سفارش و خارج ساختن کالا از گمرک
 • واردات کالا از مناطق آزاد
 • انجام حق العمل کاری در گمرک
 • صادر و واردات تمامی کالاهای مجاز
 • ثبت نام ها و ثبت علائم تجاری (خارجی)

نکته : اتاق تعاون ، مرجعی است که شرکت های تعاونی می توانند از آنجا کارت بازرگانی خود را اخذ کنند.

اسناد لازم برای دریافت کارت بازرکانی اشخاص حقوقی (شرکتی)

1- یک نسخه اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که از اداره ثبت شرکت ها گواهی گرفته باشد (با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره) و اصل گواهی پلمپ دفاتر .

2- ارسال یک برگ رونوشت تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که دارای مهر اداره ثبت شرکت ها باشد در مورد شرکت های با مسئولیت محدود ضروری می باشد . تسلیم یک نسخه رونوشت اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص یا عام که به مهر اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد برای شرکت های سهامی خاص و عام ضروری می باشد.

3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که کمتر از 6 ماه از صدورش گذشته باشد. دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت ( فرم سامانه پر شده به همراه امضاء مدیرعامل ، مهر شرکت و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی) بهمراه اصل تسویه حساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم دال بر مجاز بودن صدور کارت بازرگانی

4- یک نسخه رونوشت روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تمامی تغییرات صورت گرفته در شرکت تا این تاریخ ؛ درضمن لازم است موضوع فعالیت شرکت در رابطه با صادرات و واردات کالا باشد.

5- اصل کارت ملی مدیرعامل به منظور برابر اصل نمودن با رونوشت و یک سری رونوشت کامل پشت و روی آن (چنانچه در مشخصات شناسنامه تغییری صورت گرفته باشد لازم است از کلیه صفحات آن ، رونوشتی ارائه داد )

5- سه عدد عکس 4x6 مدیرعامل (جدید، تمام رخ، ساده)

6- ارائه اصل و رونوشت مدرک تحصیلی معتبر (دست کم دیپلم متوسطه) اسناد خارج از کشور که زمانی پذیرفته می شود که توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد ارزیابی قرار گرفت. تبصره:دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط ، معاف از ارائه اسناد مذکور می باشند منوط بر اینکه دو سال از تاریخ صدور آن سپری شده باشد.

7- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان به منظور برابر با اصل کردن کپی و یک سری عکس از پشت و روی آنمتولدین سالهای 1337 و قبل از آن که مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن دارند با ارائه رونوشت مدرک تحصیلی لزومی به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

متولد سال های 1334 و قبل از آن با ارائه عکس مدرک لیسانس لزومی به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه عکس مدرک دکترا لزومی به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

8- داشتن دست کم سن 23 سال تمام

9- اصل گواهی بانک دال بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت در استان تهران (موسسه مسئول تهیه فرم مربوطه است ) که به مهر و امضای رئیس شعبه بانکی رسیده است. (ضمناحساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتی پذیرفته می شوند که روی این فرم تایید شده باشد) توجه : در هنگام تشکیل پرونده ، لازم است دسته چک حساب جاری مربوطه را جهت رویت ارائه داد.

10- تسلیم یکی از اسناد مالکیت زیر:الف : اصل و رونوشت سند مالکیت شش دانگ به اسم شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل و رونوشت اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج: اصل و رونوشت اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

11- خارجیانی که متقاضی کارت بازرگانی هستند ضروری است علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای 3، 5 و 8 ، تاییدنامه صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان را بهمراه رونوشت پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک ارائه دهند.

12- ارسال کد اقتصادی جدید (اصل و رونوشت) و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهدنامه ای مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

تذکر 1: کارمندان تمام وقت نهادهای دولتی مجاز به اخذ کارت بازرگانی نمی باشند.

تذکر 2 : پایین ترین مدرک تحصیلی ارائه شده، دیپلم است

تذکر 3: در مراحل پذیرش مدارک و دریافت کارت باید مدیرعامل شخصا حاضر باشد.

تذکر 4: فقط یک کارت بازرگانی بری هر واحد ملکی صادر می گردد

تذکر 5: ضروری است مدیرعامل شخصا در کلاسهای آموزشی مطابق با نوع مدرک تحصیلی حاضر گردد.

تذکر 6: در اتاق مقرر شده کلیه مدارک کپی برابر اصل می گردد.

ابطال كارت بازرگانی

فردی که خواهان ابطال کارت بازرگانی اش است لازم است به بخش ثبت نام در دفتر بازرگانی برود و اصل کارت بازرگانی و یک ورق درخواست باطل شدن کارت را به آن واحد تحویل دهد . مسئول ذیربط ابتدا تقاضانامه را ثبت کرده و شماره ای روی آن می نویسد و آن را در دفتر مربوطه ثبت می کند. متقاضی پس از انجام مراحل ثبت به اتاق بازرگانی می رود و اسناد نامبرده در قسمت های بعدی را ارائه می دهد.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت

اسناد لازم برای دریافت کارت بازرکانی اشخاص حقیقی (شخصی)

1- یک ورقه اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بارزگانی که اداره ثبت شرکتها تایید کرده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی) و اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکتها

2- اصل گواهی عدم سوء سابقه که کمتر از 6 ماه از صدورش گذشته باشد

3- دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (فرم های پر شده وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

4- اصل برگه تسویه حساب مالیاتی موضوع 186 قانون مالیاتهای مستقیم دال بر اجازه صدور کارت بازرگانی

5- اصل کارت ملی جهت برابر کردن کپی با اصل و یک سری رونوشت کامل از پشت و روی آن

6- سه عدد عکس 4*6 (جدید، تمام رخ، ساده)

7- ارائه اصل و رونوشت مدرک تحصیلی معتبر (کمترین مدرک دیپلم متوسطه است) مدارک خارج از کشور زمانی پذیرفته می شود که توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

تبصره : اشخاصی که پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط دریافت داشته اند ،از ارائه مدرک فوق مستثنی می باشند منوط بر اینکه دو سال از تاریخ صدور پروانه گذشته باشد. .

8- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان به منظور برابر کردن کپی با اصل و یک سری رونوشت از پشت و روی آن

• متولدین الهای 1337 و قبل از آن که مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن گرفته اند با ارائه عکس مدرک تحصیلی دیگر لازم نیست کارت پایان خدمت خود را نشان دهند.

• متولد سال های 1334 و قبل از آن که دارای مدرک لیسانس هستند با ارائه عکس مدرک لیسانس دیگر لزومی به نشان دادن کارت پایان خدمت ندارند.

• متولدین سال های 1328 و قبل از آن که دارای مدرک دکتری هستند با ارائه عکس مدرک دکترا دیگر لازم نیست کارت پایان خدمت نشان دهند .

9- داشتن دست کم سن 23 سال تمام.

10- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و اعتبار بانکی خوب به نام متقاضی (موسسه مسئول تهیه فرم مربوطه است) که رئیس شعبه مهر و امضا کرده باشد (ضمنا حسابهای جاری شتاب تایید شده در فرم (الف) مربوط به شهرستانها ، پذیرفته می شوند) (لازم است در هنگام تشکیل پرونده، دسته چک حساب جاری مربوطه جهت رویت ارائه شود)

11- نشان دادن یکی از اسناد زیر:

الف- اصل و عکس سند مالکیت شش دانگ که به اسم درخواست کننده، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارناهم)

ب- اصل و عکس اجاره نامه محضری معتبر به اسم درخواست کننده . برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

ج- اصل و عکس اجاره نامه بنگاه املاک که کد رهگیری و هولوگرام به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (اظهار نامه) دارد

12- ارسال کد اقتصادی جدید (اصل و عکس) و یا ارسال گواهی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تضمین ارسال کد اقتصادی جدید پس از صدور

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی مجاز به اخذ کارت بازرگانی نمی باشند.

تذکر 2: کمترین مدرک تحصیلی ارسالی باید دیپلم باشد.

تذکر 3: متقاضی باید شخصا در تمامی مراحل پذیرش مدرک و تحویل کارت حضور داشته باشد

تذکر 4: یک کارت بازرگانی برای هر واحد ملکی صادر می گردد

تذکر 5: لازم است متقاضی شخصا در کلاسهای آموزشی مطابق با نوع مدرک تحصیلی حضور یابد.

تذکر 6: تمام اسناد در محل اتاق کپی برابر اصل می گردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.