صورتجلسه تغییرات🥇【ثبت تغییرات شرکت ✔️】

پس از اتمام مراحل تاسیس شرکت، در واقع زمانی که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌شود، مدیران شرکت می‌توانند نسبت به تغییرات شرکت اقدام کنند. تغییرات شرکت در قالب تنظیم صورتجلسه انجام می‌شود. برای رسمیت داشتن صورتجلسه، باید تشریفات مقرر در قانون تجارت و بخش نامه‌های اداره ثبت شرکت‌‌ها رعایت شود. صورتجلسه به نوشته‌ای گفته می‌شود که تمامی اقدامات و تصمیمات تصمیم‌گیری شده در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره در آن درج می‌شود. در صورتجلسه باید تاریخ جلسه، محل تشکیل و برگزاری جلسه، اعضای حاضر در جلسه و تصمیمات اتخاد شده در آن یاداشت شود.

تنظیم صورتجلسه تغییرات

تحریر و تنظیم صورتجلسه تغییرات، از وظایف منشی یا دبیر جلسه‌ است. منشی جلسه ممکن است جزئی از سهام‌داران شرکت یا خارج از شرکای شرکت باشد. منشی جلسه مکلف است متن صورتجلسه را پس از تنظیم، برای اعضا جلسه قرائت کند و آن را به امضا اعضا حاضر در جلسه برساند.
تنظیم صورتجلسات بسته به نوع تغییر و مرجع تصمیم‌گیری آن، متفاوت است. اما تقریبا تمامی صورتجلسه‌ها باید شامل نکات ذیل باشند:

 1. شماره جلسه
 2. مشخصات اعضای جلسه
 3. تصمیمات اتخاذ شده در جلسه
 4. تاریخ جلسه
 5. مکان جلسه
 6. تکلیف جلسه بعدی
 7. امضا شرکت کنندگان

ثبت تغییرات شرکت

متقاضیان زمانیکه که شرکت خود را به ثبت رساندند می توانند تغییراتی بر روی آن انجام دهند که این ثبت تغییرات شرکت می تواند افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر موضوع شرکت، تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام، انتخاب یا تمدید بازرسین، تغییر حق امضا شرکت ، تغییر آدرس شرکت، تغییر یا تمدید هیئت مدیره شرکت ، تغییر مواد اساسنامه شرکت و انحلال شرکت باشد اگر قصد هر یک از این ثبت تغییرات را داشته باشید باید بصورت قانونی اقدام نمایید.

تغییرات شرکت

شرکتی که به ثبت می رسد، دارای مشخصاتی از قبیل آدرس، نام شرکت ، نام شرکا ، میزان سهام ، هیئت مدیره ، حق امضاء و ….. می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری برخی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند. تغییرات شرکت ها با تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات امکان پذیر است.گاهی برای برخی از تغییرات بیش از یک صورتجلسه لازم می باشد. برای تغییرات شرکت ها باید حتما در هیئت مدیره تصمیم گیری شود و پس از آن برای این تغییرات الزاما مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با توجه به نوع تغییر تشکیل و با رای اکثریت این تغییرات مشخص و اعمال می گردد. نکته مهمی که وجود دارد این است که تغییرات شرکت ها حتما و حتما باید سریعا به ثبت قانونی برسند و در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی آگهی شوند. در غیر این صورت انجام تغییرات شرکت غیر قانونی بوده و هیچ گونه رسمیتی نداشته و مورد تایید اداره ثبت شرکتها نمی باشد.

تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده فقط با حضور کلیه سهامداران و شرکا امکان پذیر و رسمیت دارد، مگر اینکه برای همه ی اعضای شرکا آگهی دعوت ارسال شود در این صورت با حضور اکثریت سهامداران نیز امکان تشکیل مجمع وجود دارد.

تفاوت مجمع عمومی عادی با مجمع عمومی فوق العاده در چیست؟

مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول دوره سال مالی تشکیل در حالی که مجمع عمومی فوق العاده در بقیه ماه های سال مالی تشکیل می شود.

برخی از تغییرات همچون تغییر در افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت، انحلال شرکت، تبدیل سهام بی نام به با نام یا بالعکس، افزایش و کاهش تعداد مدیران شرکت ، تغییر داندگان حق امضاء و…. در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری و اجرا می شوند. ولی برخی از تغییرات خاص فقط و فقط در مجمع عمومی عادی امکان تصمیم گیری و تغییر آنها وجود دارد. مانند انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ، تعیین اعضا هیئت مدیره ( اصلی باسد یا علی البدل ) ، تعیین بازرسین، تعیین پاداش مدیران و …..

انواع مجامع صورتجلسه تغییرات

شرکت‌ها برای تصمیم گیری های خود دارای سه نهاد تصمیم گیرنده می باشند:

 1. مجمع عمومي فوق العاده.
 2. مجمع عمومي عادي.
 3. جلسه هيأت مديره.

اعمال تغييرات در شرکت سهامي خاص با توجه به تصمیمی که می خواهد گرفته شود در صلاحيت يکی از اين نهادها می باشد.

براساس ماده 200قانون قانون تجارت ثبت تغییراتی که در ذیل ذکر شده است در شرکت ها الزامی می باشد:

 1. تغییر اساسنامه.
 2. تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر.
 3. انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت بگیرد.
 4. تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
 5. تغییر اسم شرکت.
 6. در هر تقسیم درباره مورد مشخص ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

تصمیماتی چون تغییر نام شرکت ،تغییر محل شرکت ،تغییر یا الحاق به موضوع شرکت ،ورود و خروج سهامداران ،انحلال شرکت و هر نوع تغییراتی که در مفاد اساسنامه باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي

اعلام صورت حساب های مالي و مالياتي و انتخاب هيات مديره در صلاحيت مجمع عمومي عادي شرکت است.

ثبت صورتجلسه هيئت مديره

هر تغییراتی که در هیئت مدیره بخواهد اعمال شود مانند تغییر مدیر عامل و تغییر یا تعیین حق امضای مجاز شرکت در صلاحیت هیئت مدیره می باشد. برای اعلام تغییرات در شرکت های سهامی خاص باید صورتجلسه مربوط به آن مجمع تنظیم شود و تمام اعضای شرکت آن را امضا نمایند و سپس برای اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

براي اعمال برخي از اين تغييرات نياز به ارائه همزمان دو يا چند صورتجلسه میباشدبه طور مثال برای خروج سهامداران شرکتي که داراي سه نفر اعضاست ابتدا بايد یک عضو جديد وارد شود تا تعداد نفرات شرکت از حدمجاز که در قانون تجارت ذکر شده است کمتر نشود. بنابراين اول صورتجلسه ورود عضو جديد تنظيم و ثبت نام میشود و بعد صورتجلسه خروج تنظيم و ثبت مي گردد. پس در اين حالت تنظيم و ارجاع صورتجلسه خروج نفر اول بدون تنظيم صورتجلسه ورود نفر جديد امکان پذير نمی باشد.

صورتجلسه تغییرات

اکثر شرکتها و موسسه ها بعد از اتمام فرآیند ثبت شرکت بر حسب شرايط پيش آمده و يا به خاطر تمايل خود نياز به ثبت تغييرات میباشند که طبق قانون تجارت بايد آن‌ها را ثبت کنند. براي ثبت تغييرات شرکت سهامی خاص نياز به تنظيم صورتجلسه تغييرات مي‌باشد. روش و مقررات خاصي جهت تنظيم صورتجلسه تغييرات شرکت جاري است و بايد نکات بسياري را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت يا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.

انواع ثبت صورتجلسه تغييرات شرکت‌ها به شرح زير مي‌باشد:

 1. صورتجلسه تغيير محل شرکت.
 2. صورتجلسه تغيير موضوع فعاليت شرکت.
 3. صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت.
 4. صورتجلسه تغييرات اسم شرکت.
 5. صورتجلسه تغييرات افزايش سرمايه شرکت.
 6. صورتجلسه تغييرات کاهش سرمايه.
 7. صورتجلسه تغييرات ورود شريک يا سهامدار جديد به شرکت.
 8. صورتجلسه تغييرات خروج شريک يا سهامدار.
 9. صورتجلسه تغييرات نقل و انتقال سهام يا سهم‌الشرکه.
 10. صورتجلسه تغييرات انتخاب اعضاي هيئت‌مديره.
 11. صورتجلسه تغييرات انتخاب بازرسين (سهامي خاص)
 12. صورتجلسه تغييرات تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالي (سهامي خاص)
 13. صورتجلسه اصلاح مفاد اساسنامه شرکت.
 14. صورتجلسه انحلال شرکت.
 15. صورتجلسه تاسيس يا انحلال شعبه.
 16. صورتجلسه پرداخت سرمايه تعهدي.
 17. صورتجلسه تغييرات تبديل نوع سهام ( با نام به بي نام و بالعکس)
 18. صورتجلسه تمديد مدير تصفيه.

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                 
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ........................
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                 
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ........................
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل:

تغییرات ثبت شرکت

 

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:

 1. مجمع عمومی عادی.
 2. مجمع عمومی فوق العاده.
 3.  هیأت مدیره.

در ذیل به طور مختصر به وظایف هر یک از آن ها می پردازیم.

وظایف مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:
1-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
3-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
3-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
4-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

1-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
2-افزایش یا کاهش سرمایه
3-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
4-اجازه صدور اوراق قرضه
5-ایجاد سهام ممتازه
6-انحلال شرکت

صورتجلسه ثبت تغييرات شرکت

در مواردي که تصميمات مجمع عمومي مبتني بر يکي از امور زير باشد، يک نسخه از صورت‌جلسه مجمع بايد جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

 1. انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان‌.
 2. تصويب ترازنامه‌.
 3. کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه‌.
 4. انحلال شرکت و نحوه‌ي تصفيه آن‌.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

 1. ارائه مدارک احراز هویتی شناسنامه و کارت ملی اعضا جدید و هم چنین بازرسین و سهامداران.
 2. ارائه مدارک احراز هویتی اعضا قدیم و جدید.
 3. ارائه کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید و قدیم.
 4. ارائه تعداد سهام شرکت و اعضا قدیم و جدید.
 5. ارائه فتوکپی از آخرین آگهی تغییرات شرکت.
 6. ارائه اسامی اعضا که حق امضا دارند.
 7. ارائه مبلغ سرمایه اولیه و سرمایه جدید.
 8. در صورتی که نقل و انتقال سهام انجام شود ارائه برگه مفاصاحساب از دارایی.

مراحل ثبت تغییرات اینترنتی در سامانه اداره ثبت شرکت ها

مراحل ثبت تغییرات شرکت

مرحله اول : ورود به سامانه اداره ثبت شرکتها

همانطور که ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها انجام می شود تغییرات شرکت هم در سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکتها امکان پذیر است. وارد سامانه شده و کلیه اطلاعات اولیه را تکمیل نمایید. از جمله اطلاعات هویتی ،شناسه ملی شرکت ، شماره ثبت شرکت و انتخاب نوع شرکت ( در صورتی که موجود نبود وارد کردن شناسه ملی ) و..

مرحله دوم : اطلاعات صورتجلسه را وارد نمایید

نوع صورتجلسه را  که بر اساس مجمع عمومی سالیانه ، مجمع عمومی عادی ، فوق العاده تنظیم گردیده است تعیین کنید ، حد نصاب اعضا و شرکا و حضار را مشخص نمایید ، هم چنین مشخصات متقاضی از جمله اطلاعات هویتی را درج نمایید. سمت مؤسس بدین صورت که اصلی می باشد و یا وکیل را درج نمایید.

تاریخ صورتجلسه را وارد نمایید .هم چنین علاوه بر تاریخ ساعت شروع و پایان جلسه و هم چنین در صورتی که در همان روز جلساتی دیگر برگزار گردیده کلیه ساعات آن درج شود. سپس پذیرش نهایی را انتخاب کرده و اخذ شماره 19 رقمی از سامانه ( جهت ثبت اطلاعات صورتجلسه )در قسمت پایانی سمت امضا کننده دفتر نیز ذکر شود.

مرحله سوم : تصمیمات جلسه درج شود

از فهرست سامانه نوع صورتجلسه را انتخاب کرده و سپس با انتخاب افزودن تصمیم جلسه را در آن درج نمایید.

مرحله چهارم : در صورتی که موضوع صورتجلسه تغییرات شرکت تغییر نام باشد در موضوع جلسه تغییر نام درج شود

همانند ثبت شرکت 5 نام به ترتیب اولویت درج شود. در قسمت فیلد درخواستی اسامی درج شود.

مرحله پنجم : اشخاص در جلسه

شرکا و یا سهامدارانی که در جلسه حاضر شده اند اطلاعات هویتی و سمت آنها درج شود.

در صورت حقوقی بود درج کلیه اطلاعات شرکت از جمله شناسه ملی و شماره ثبت

مرحله ششم : ارتباط اشخاص در جلسه درج شود ( بدین صورت که سهامدار هستند و یا نماینده سهامدار)

گزینه ای که وکیل و یا نماینده می باشد را انتخاب نمایید.

در مورد نمایندگی بدین صورت که وکیل و یا وصی و یا قیم است درج شود.

مرحله هفتم : مدارک

 باتوجه به تغییرات صورتجلسه مدارک را آماده کنید و سپس گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را انتخاب نمایید.

مرحله پایانی : متن صورتجلسه مصوبه را در سامانه تایپ نمایید

مطابق صفحه مورد نظر صورتجلسه ای که تعیین و تنظیم شده است را در قسمت مربوطه تایپ نمایید.

معمولا در سامانه متنهای آماده ای ارائه شده است می توانید با زدن کلید دریافت متن پیشنهادی از آن متنها استفاده نمایید.

سپس در پایان ثبت پذیرش نهایی را انتخاب نمایید.

در مرحله آخر بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آنها را حداکثر به مدت سه روز کاری از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرسی که در تأییدیه پذیرش درج شده ارسال کنند.

چه مواردی باعث رد صورتجلسات شرکت می شود؟

برای ثبت صورتجلسه های تغييرات شرکت نکته های حقوقي و اجرايي زیادی وجود دارد که عدم رعايت موارد باعث رد صورتجلسه از سوي اداره ثبت ميشود. بنابراين در هنگام تنظيم و ثبت و ارجاع يک صورتجلسه بايد دقت فراواني داشت تا از اتلاف وقت و هزينه مجدد جلوگيري کرد.

پيشنهاد ما هم چنان سپردن روند کار ثبت به يک وکيل مجرب در امور ثبتي‌ است، با اين حال سعي ما در اين مطلب اين است که نکاتي را که سبب عدم پذيرش صورتجلسه مي شوند را ذکر کنيم تا هم از اتلاف وقت و هزينه افرادي که قصد دارند خودشان اقدام به ثبت کنند بکاهيم و هم شما رادر جريان گوشه اي از مشکلاتي که ممکن است در هنگام کار ثبت صورتجلسه پيش آيد بگذاريم :

 1. زماني که شرکتي تصميم دارد چند تغيير همزمان انجام دهد (مثلا تغيير اعضا، تغيير در سهام شرکت، تغيير آدرس و ... ) بايد براي هر يک صورتجلسه جداگانه تنظيم کرده و با توجه به نوع صورتجلسات (مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق العاده، هيأت مديره و ... ) براي هر يک پذيرش جداگانه بگيرد. اگر صورتجلسه اي بدون پذيرش اينترنتي به همراه صورتجلساتي که در سامانه پذيرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه شما رد خواهد شد.
 2. انتخاب صحيح نوع صورتجلسات با توجه به نوع شرکت بسيار مهم و تعيين کننده است. مثلا براي انحلال يک شرکت با مسئوليت محدود حتما بايد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده تنظيم شود و در صورتي که صورتجلسه انحلال ذيل ساير عناوين صورتجلسات ذکر گردد موجب رد صورتجلسه خواهد بود.
 3. متن صورتجلسه را به شکل دقيق و عيناً مثل نمونه ارائه شده از اداره ثبت شرکتها تحرير نماييد. ضمنا دقت داشته باشيد که متن صورتجلسه تايپ شده در سامانه عينا" و اصطلاحا"مو به مو با متن صورتجلسه روي کاغذ که به اداره ثبت شرکتها ارجاع مي‌گردد تطبيق داشته باشد تا به رد صورتجلسه منتهي نشود.
 4. اصل صورتجلسه امضاء شده توسط اعضا بايد به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد ، نه کپي يا کپي برابر اصل آن !
 5. اگر صورتجلسه مورد درخواست شما تغيير نام شرکت است، حتي المقدور صورتجلسه‌اي جداگانه تنظيم و ارجاع نماييد.چون در صورتي که نام پيشنهادي شما تأييد نشود، بقيه تصميمات مطرح شده در صورتجلسه هم همراه با تغيير نام مورد تاييد قرار نمي گيرد.
 6. هيچگاه انواع متفاوتي از صورتجلسه را در يک صورتجلسه نگنجانيد .از انتخاب عناوين صورتجلسه همچون «مجمع عمومي فوق العاده و عادي به طور فوق العاده» اجتناب کنيد. چون بدون شک باعث رد صورتجلسه شما ميگردد.
 7. دقت نماييد که شماره رهگيري صادره جهت صورتجلسه شما عامل اصلي شناسايي و پذيرش صورتجلسه است. حتما" در بالاي برگه صورتجلسه شماره رهگيري و بارکد صادر شده ذکر شود، همچنين يک نسخه ازرسيد پذيرش اينترنتي شامل شماره و بارکد رهگيري را روي پاکت الصاق نماييد. کمرنگ يا ناخوانا بودن کد رهگيري موجب عدم تاييد صورتجلسه شما مي شود.
 8. اگر همزمان پيش ثبت نام چندين صورتجلسه را انجام داده ايد همه را در يک پوشه و پاکت گذاشته و ارسال کنيد و قسمت بالاي رسيدها را که شماره رهگيري بر روي آن نوشته شده است جدا کنيد و همه را بر روي يک پاکت الصاق نماييد.
 9. چنانچه شماره ثبت و يا شناسه ملي شرکت يا مؤسسه شما با هم همخواني ندارد يا بيش از يک شناسه ملي به شرکت شما اختصاص داده شده و به همين دليل اجازه پذيرش صورتجلسه به شما داده نميشود، قبل از اقدام به پذيرش صورتجلسه خود حتما" به واحد تعيين نام شناسه ملي مستقر در اداره تعيين نام ثبت شرکتها مراجعه کنيد
 10. درصورتي که ارجاع صورتجلسات و پیگیر آن توسط وکیل صورت می گیرد، که حتما اصل يا کپي برابر اصل وکالتنامه وکيل را به پرونده خود الصاق نمایید، در غیر اینصورت در زمان تجديد نظر بعدي و در طي مراحل بعد ازارسال مدارک امکان ضميمه وکيل و وکالتنامه به پرونده وجود نخواهد داشت.
 11. تاريخ برگزاری صورتجلسه مورد بسيار با مهمی است. دقت داشته باشید که تاريخ عنوان شده در هر دو صورتجلسه امضا شده يکي باشد و با تاريخ ذکر شده در سامانه نيز دقيقا" یکسان باشد.

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت

باتوجه به اینکه تغییرات شرکت ملزم به تنظیم و ارائه صورتجلسه می باشد در ذیل نمونه هایی از تنظیم و نوع متن صورتجلسه شرکت آورده شده است:

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس درشرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی .................. سرمایه …………..………… ریال در تاریخ ………….………… ساعت ……………………..……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….

به آدرس جدید ………………….....…………..............…………………………………………………… کدپستی : ............................ انتقال یافت.

آقای/ خانم ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضاء هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت…............................... شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت

 1. خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
 2. خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
 3. خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
 4. خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................................... به ................................... .ریال افزایش و ماده ....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.

مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

به خانم / آقای ...................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت….......................................... شماره ثبت........................ و شناسه ملی ............................ سرمایه ثبت شده …......................... ریال در تاریخ ................................... .ساعت ............................ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه :

خانم / آقای …............................................. به شماره ملی ........................ با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.
خانم / آقای ….............................................. به شماره ملی ........................... با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

در نتیجه سرمایه از …........................................ ریال به …..................................... ریال کاهش یافت و ماده............. اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ….............................................. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره درشرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت........................................... شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده ................................. و شناسه ملی ................................ ریال صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ ...................... ساعت .............. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه.

 1. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

باتوجه به (انقضای مدت ماموریت مدیران یا استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی از مدیران یا خروج بعضی از مدیران از شرکت یا عوامل دیگری که باعث تجدید و انتخاب مدیران می شود ذکر گردد.

 1. خانم / آقای .................................. به شماره ملی ................ امضاء
 2. خانم / آقای .................................. به شماره ملی ................ امضاء
 3. خانم / آقای .................................. به شماره ملی ................ امضاء

به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ............ سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای .................................. امضاء

خانم / آقای .................................. امضاء

خانم / آقای .................................. امضاء

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.