اصل سرزمینی بودن اعتبار برند یا علامت تجاری

حقوق ناشی از مارک یا علامت تجاری مانند تمام حقوق مالکیت فکری تابع اصل سرزمینی بودن است و این اصیل در این جا متضمن ابعاد متعددی است .از جمله این که حقوق ناشی از مارک یا علامت تجارتی، برای صاحب آن اصولا در قلمرو سرزمینی اثر بخش است که قدرت عمومی آن سرزمین از طریق سازمان یا اداره صلاحیت دار، امتیازاتی برای آن مارک شناخته و از آن حمایت می کند و این قدرت با سازمان دولتی، علی القاعده در داخل مرزهای خود از امتیاز اعطایی حمایت می کند و مزایای آن به مرحله اجرا در می آید.

به طور مثال در کشور فرانسه وقتی یک مارک یا علامت تجاری به وسیله انستیتوی ملی مالکیت صنعتی به ثبت می رسد، این مارک در قلمرو سیاسی و سرزمین فرانسه مورد حمایت قانونی است و همچنین، یک مارک ثبت شده به وسیلهOHMI از طریق اتحادیه پاریس در قلمرو سیاسی و سرزمینی کشورهای عضو اتحادیه، اعتبار حمایتی دارد نه در خارج از قلمرو آن کشورها و نه در سایر نقاط جهان.

بنابراین اصل سرزمینی بودن به معنای قابل حمایت بودن مارک و علامت تجارتی در قلمرو سیاسی یک کشور یا کشورهای عضو یک اتحادیه، نظیر اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ونظایر آن است. به عبارت بهتر قدرت حمایت از مارک های ثبت شده، مطلق نیست بلکه نسبی است و جنبه سرزمینی دارد و قلمرو دولت های متحد به منزله یک قلمرو خواهد بود.

ثبت برند بین المللی یا مادرید

با این ترتیب اگر از مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی به نحوی سوء استفاده شود، در کشور مبدا ثبت مارک یا در قلمرو کشورهایی که به موجب قرارداد حمایتی به توافق رسیده باشند؛ امکان جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از مارک و حمایت از متضرر وجود دارد . لذا اگر کالایی با مارک تقلیدی در کشوری که عضواتحادیه نباشد تولید و وارد کشور صاحب مارک واقعی و اصلی شود، اعم از این که برای فروش وارد شده یا جنبه ترانزیت و عبوری داشته باشد.طبق مقررات این کشور تجاوز به حقوق ناشی از مارک محسوب و کالای مزبور قابل توقیف است و متخلف طبق قانون آن کشور محکوم خواهد شد.

در حقوق ایران با توجه به مفاد ماده 4قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 سابق اصل سرزمین بودن حقوق ناشی از مارک یا علائم تجاری پذیرفته شده بود؛زیرا در ماده مزبور چنین آمده بود :«کسانی که موسسات صنعتی یا تجارتی یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است، موافق شرایط ذیل می توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند:

1. علائم خود را به موجب مقررات این قانون درایران به ثبت برسانند.

2. مملکتی که موسسه ی آن ها در آن جا واقع است به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند» در واقع نظام حقوقی قبلی ایران با پذیرش اصل سرزمینی بودن حقوق ناشی از مارک یا علامت تجارتی به شرط معامله متقابل ویا به شرط این که بیگانگانی که علامت خود را در ایران ثبت کرده بود، مورد حمایت قرار می داد.زیرا در آن تاریخ ایران هنوز عضو کنوانسیون پاریس نشده بود، تا مکلف باشد از حقوق مالکیت صنعتی و علائم تجارتی اعضاء اتحادیه پاریس، بدون قید و شرط حمایت کند اما ایران در تاریخ 16 دسامبر1959 به اصل کنوانسیون و12 مارس 1999 به اصلاحیه استکهلم مصوب 1967 ملحق شده است لذا در حال حاضر به موجب بندهای الف و ب ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 یعنی قانون جدید، قاعده اصل سرزمینی بودن حقوق ناشی از مارک یا علامت تجاری را بدون قید و شرط پذیرفته است.

در بند الف ماده 40 قانون جدید آمده است:«استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیرمالک علامت مشروط به موافقت مالک آن است»

طبق بند ب ماده مذکور :« مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هرشخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند ویا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم می گردد»

چون ایران عضویت قرارداد پاریس را در تاریخ 14 اسفند ماه 1337 پذیرفته است، اصل حمایت سرزمینی از حقوق ناشی از مارک و علامت مربوط به اتباع بیگانه را بدون قید وشرط معامله، پذیرفته است.

در مورد اصل سرزمینی بودن حمایت مارک ها و علائم تجارتی در مواد 1و2و3 و مکرر قرارداد پاریس، مطالبی به شرح زیر پیش بینی شده است:

«الف- کشورهایی مشمول کنوانسیون حاضر، برای حمایت مالکیت صنعتی اتحادیه ای تشکیل داده اند.

ب- موضوع حمایت مالکیت صنعتی، عبارت از :ورقه های اختراع؛ نمونه های اشیاء مفید مصرفی(Modeles D utilite) و طرح ها، مدل های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی. و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبداء یانام گذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد،ج...د...)

ماده 2 قرارداد پاریس چنین مقرر کرده است:

«1- در مورد حمایت مالکیت صنعتی، اتباع هریک از کشورهای اتحادیه از مزایایی که قوانین مربوط جاری یا آتی به اتباع داخلی داده یا خواهد داد برخوردار خواهند شد، بدون آن که به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش بینی شده است لطمه وارد آید. بنابراین اتباع کشورهای اتحادیه از همان حمایتی بهره مند می شوند که اتباع داخلی دارا هستند و همانند آنان می توانند علیه هر نوع تضییع حق به شرط رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلی به مراجع صالحه مراجعه کنند.

2. معهذا در کشوری که درخواست حمایت می شود استفاده از حقوق مالکیت صنعتی، برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه موکول به شرط توقف یا اقامت در آن کشور نخواهد بود.

3. مقررات قانونی هریک از کشورهای عضو اتحادیه در امر صلاحیت ورسیدکی قضایی و اداری و انتخاب اقامتگاه و مقررات تعیین نماینده که در قوانین مروبط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده لازم الاعاریه می باشد»

ماده 3قرارداد پاریس چنین عنوان کرده است:« با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه نیستند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامت دارند یا در آن جا دارای موسسات صنعتی یا تجاری واقعی هستند به مانند(اتباع) کشورهای عضو اتحادیه رفتار می شود»

ماده 6 مکرر قرارداد پاریس می گوید:«1. ممالک عضو اتحادیه تعهد می نمایند در صورتی که مقررات مملکت اجازه آن را بدهد،راساً ویا برحسب تقاضای ذی نفع، ثبت یک علامت کارخانه یا علامت تجارتی را رد یا باطل نمایند. در صورتی عین یا تقلید یا ترجمه ای باشد که باعث ایجاد اشتباه با علامت دیگری شود که از طرف مقامات صالحه ثبتی کشور، به عنوان علامت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نماید، شناخته شده باشد و برای اشیاء عین آن یا مشابه آن به کاربرده می شود و در صورتی که قسمت اصلی علامت، عین چنین علامت سرشناسی و (مشهوری) باشد و یا تقلیدی باشد که باعث ایجاد اشتباه با آن گردد، به همان ترتیب رفتار خواهد شد،2....و3...»

موضوع قابل توجه این است که در جهان تکنولوژی جدید و ارتباطات اینترنتی، مسائل و مشکلات جدیدی در دنیا پا به عرصه وجود گذاشته و در زمینه مارک ها و علائم تجارتی نیز مسائلی را به وجود آورده است. از جمله مسائل مذکور این است که ممکن است یک علامت به عنوان نشانی اینترنتی در شبکه های جهانی اینترنت به ثبت برسد و یا ازطریق سایت های اینترنتی کالاها یا خدماتی با آن علامت به دنیا عرضه گردد و این علامت مشابه یا عین علامت تجاری یا مارک ثبت شده در مراجع صلاحیت دار یک کشور یا کشور های عضو یک اتحادیه باشد. که در این صورت علامت اینترنتی، قلمروی بسیار وسیع و به عبارتی نامحدود دارد و یا مقررات موجود در زمینه مارک یا علائم تجاری ثبت شده و قراردادهای بین المللی فعلی نمی توان از مارک های ثبت شده حمایت کرد و اقدام اینترنتی و استفاده از یک آرم یا مارک ثبت شده یا مارک مشهور به عنوان نشانی اینترنتی(nome de domaineیا Domain naine) تقلید از مارک یا تزویر ورقابت مکارانه ویا رقابت غیرقانونی در عرضه کالا یا ارائه خدمات محسوب نمی شود ، تا قابل جلوگیری و منع استفاده از آرم ها و علائم تجاری به عنوان نشانی اینترنتی باشد ولی همان طور که قبلا اشاره شد چنین نام های اینترنتی ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد وصاحب مارک اصلی مجبور شود مبالغ هنگفتی به صاحب نشانی اینترنتی پرداخت کند تا ازوورد لطمه به صاحب مارک اصلی جلوگیری به عمل آید؛زیرا با ثبت شدن نشانی اینترنتی در شبکه های بین المللی اینترنتی،حق تقدم ایجاد خواهد شد و راهی برای ابطال نشانی اینترنتی در حال حاضر وجود ندارد ولی باید در این زمینه فکر اساسی کرد تا ازسوء استفاده عده ای فرصت طلب از طریق رسیدگی وابطال این گونه نشانی های اینترنتی ،به وسیله مراجع ذی صلاح بین المللی جلوگیری به عمل آید.

با توجه به نوپا بودن اینترنت و شبکه های اینترنتی تا آن جا که بررسی شده است، اقدامات موثر بین المللی در این گونه موارد به عمل نیامده است ولی ضرورت ناشی از وجود این پدیده و لطمات ناشی از آن، سرانجام جهان را ناچار خواهد کرد که در این زمینه راه حل بین المللی منطقی مفید و موثری را پیدا کند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.