طبق مواد 44 و 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 141 به بعد آئین نامه اجرایی آن، مالک علامت ثبت شده می تواند اجازه بهره برداری از علامت خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است:

1. قرارداد اعطاء مجوز بهره برداری ممکن است در قالب یکی از عقود معین نظیر عقد اجاره یا عقد صلح یا به صورت واگذاری حق انتفاع و یا در قالب مادۀ 10 قانون مدنی ایران تنظیم گردد. به تعبیر دیگر قرارداد اعطاء جواز بهره برداری از موضوعات علامت ثبت شده با تراضی طرفین تنظیم خواهد شد و تابع تشریفات خاصی نیست.

2- در قرارداد مجوز بهره برداری باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازۀ اعطایی صورت انحصاری دارد یا این که صاحب اصلی علامت و یا دیگران نیز حق بهره برداری از آن ها را خواهند داشت تا در عمل و در مقام اجراء ، قرارداد دچار اشکال و ابهامی نگرددد.

3- اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن اجازۀ بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نگردد هر مجوز بهره برداری که به ثبت برسد، غیر انحصاری محسوب است.

4- شرط واگذاری مجوز بهره برداری به دیگری به وسیلۀ دارندۀ مجوز با توجه به مفاد مادۀ 44 ق . ث . ا . ط . ع که می گوید:« قرارداد بهره برداری از ثبت اظهار نامه ثبت علامت، باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد، در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازۀ بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

چنین استنباط می شود که دارندۀ مجوز، حق اعطای اجازه به دیگری را نخواهد داشت مگر این که صاحب علامت در قرارداد واگذاری اجازه بهره برداری از علامت، این حق را صریحاً به صاحب مجوز داده باشد و به تعبیر دیگر در صورت مسکوت ماندن این موضوع، نمی توان صاحب مجوز را به علت نداشتن سلطه بر مزایای ناشی از علامت و داشتن حق بهره برداری، مجاز به اعطای اجازه به دیگری دانست و اگر صاحب علامت چنین حقی را به صاحب مجوز واگذار کرده باشد، به طور مسلم لازم است در ضمن قرارداد و تفویض جواز به دیگری شرط شود که دارندۀ مجوز اولیه مکلف است به طور مؤثر بر کیفیت مرغوبیت کالا و کیفیت مطلوب ارائه خدمات اعمال کنترل کند تا اعطاء مجوز بعدی اعتبار قانونی داشته باشد.

فروش برند یا اظهارنامۀ ثبت شده برند

اعطاء اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده از طرف مالک علامت، طبق ماده 142 و 143 آئین نامه اجرایی باید در ادارۀ مالکیت صنعتی به ثبت برسد.

درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت، به مرجع ثبت تقدیم گردد.

مراحل ثبت اظهارنامه فروش برند

درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید حاوی نکات زیر باشد:

1- نام و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی درصورت وجودنماینده.

2 – بیان و تصریح به این که اجازه بهره برداری چه نوع کالا یا چه نوع امور خدماتی اجازه گیرنده، اعطاء شده است، چنانچه اجازه، فقط نسبت به بخشی یا بعضی از کالا یا خدمات داده شده باشد.

3- پیوست کردن مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است به درخواست ثبت مجوز.

4- پیوست کردن مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است به درخواست ثبت مجوز.

4- پیوست کردن اصل آخرین گواهی نامۀ معتبر علامت ثبت شده.

5- پیوست مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود نمایندگی.

6- پیوست رسید مربوط به پرداخت هزینه ها که طبق بند 7 جدول شمارۀ 3 ضمیمۀ شمارۀ یک جدول هزینه ها.

هزینه ثبت نقل و انتقال برند

حق ثبت مجوز بهره برداری از علامت ثبت شده برای شخص حقیقی به ازاء هر طبقۀ کالا یا خدمات مبلغ 100/000 و به ازاء هر طبقه اضافی 50/000 ریال و برای شخص حقوقی دو برابر مبالغ مذکور تعیین شده است و حق ثبت اجازۀ بهره برداری از اظهارنامه، برابر بند 9 جدول مذکور برای شخص حقیقی 50/000 ریال و برای شخص حقوقی 100/000 ریال در نظر گرفته شده است ولی در این بند، نامی از طبقه یا طبقات اضافی برده نشده است که ممکن است درعمل سبب اشکال و بروز اختلاف گردد.

پیوست کردن مدارک لازم مبنی بر تعهد اجازه دهنده به کنترل مؤثر در کیفیت و مرغوبیت کالا یا ارائه خدمات از طرف اجازه گیرنده. یعنی صاحب مجوز، که ممکن است در ضمن قرارداد اعطاء مجوز یا در قرارداد جداگانه، تعهد وشرایط آن پیش بینی شده باشد.

مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت تولید کالا ها یا ارائه خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند. در غیر این صورت و درخواست ثبت مجوز بهره برداری قابلیت ثبت نخواهد داشت.

مرجع ثبت پس از بررسی درخواست و مدارک پیوست،چنانچه درخواست را قابل ثبت دانست آن را در دفتر مربوط به ثبت علامت و در صفحه مخصوص نقل و انتقالات ثبت می کند و مراتب را در هر گواهی نامۀ اصلی علامت درج و بر هزینه ذینفع ظرف 20 روز از تاریخ ثبت، در روزنامۀ رسمی مراتب را آگهی خواهد کرد و در صورت درخواست، گواهی نامۀ ثبت مجوز بهره برداری را با ذکر خصوصیات و شرایط بهره برداری صادر و به اجازه گیرنده تسلیم خواهد کرد. طبق مادۀ 50 ق.ث.ا.ط.ع، مرجع ثبت باید مفاد قرارداد مجوز را به صورت محرمانه حفظ کند.

تأثیر این گونه قرارداد ها نسبت به اشخاص، مشروط به تسلیم قرارداد اجازه بهره برداری به ادارۀ مالکیت صنعتی و ثبت آن و نشر آگهی مربوط به آن خواهد بود.

8- مدت مجوز بهره برداری باید مشخص باشد (استفاده از مادۀ 145 آئین نامه) قراداد مجوز بهره برداری با توجه به ماده 219 ق.م. لازم الاتباع است مگر به علت قانونی فسخ یا به اعتراض، اقاله گردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.