بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

بررسی، پذیرش وانتشارآگهی اظهارنامه وثبت طرح

بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

طبق اظهارنامه ماده82 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، در اجرای ماده 27 قانون مذکور، مرجع ثبت یعنی اداره مالکیت صنعتی، مکلف است ظرف 60 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی وشرایط ماهوی مقرر در قانون و ضوابط مقرر در آئین نامه اجرایی و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلام شده در اظهارنامه با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار دهد.

در مورد مرجع ثبت طرح صنعتی بیشتر بدانید.

رفع نقص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

چنانچه بعد از بررسی معلوم شود که ایراد یا نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن وجود دارد، مرجع ثبت با توجه به ماده 58 قانون ثبت طرح های صنعتی و طبق ماده 83 آئین نامه اجرای و تبصره آن، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزئیات، ایرادات و نواقص، به متقاضی ابلاغ می کنند تا در ظرف مهلت مقرر که برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه محاسبه می شود، اقدام به رفع نواقص کنند و اگر در ظرف مهلت مذکور متقاضی به هر علتی نتواند تقایص اعلامی را مرتفع سازد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.

در صورت نیاز به مطالعه درباره ثبت طرح صنعتی به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

اعتراض به رد اظهارنامه

تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی با توجه به مفاد پاراگراف دوم ماده 59 قانون ثبت طرح های صنعتی و براساس ماده 100 آئین نامه اجرایی، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی که برای شخص حقیقی 500/000 ریال و برای شخص حقوقی 75/000 ریال در بند 16 ضمیمه شماره 2آئین نامه پیش بینی شده است، ازطریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده170 آئین نامه تسلیم گردد. اعتراض واصله در دفتر کمیسیون ثبت می شود و نسخه دوم آن با قید تاریخ وشماره وصول به معترض مسترد می شود.

مهلت اعتراض برای معترض مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه خواهد بود. اگر اعتراض معترض در کمیسیون رد شود،هزینه رسیدگی به رد قابل استرداد نیست.

در صورتیکه نیاز به بررسی ثبت اختراع و تفاوتهای آن ثبت طرح صنعتی دارید به مقاله ی ثبت اختراع مراجعه نمایید.

اعضاء کمیسیون رسیدگی به اعتراض عبارتند از :

1. رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی

2. نماینده مدیرکل اداره مالکیت صنعتی که رئیس کمیسیون خواهد بود.

3. یک نفر کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم، می تواند این کارشناس خارج از سازمان باشد ولی کارشناس رسیدگی کننده اولیه پرونده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید. تصمیم گیری در کمیسیون به اکثریت آراء صورت می گیرد و برای مرجع ثبت لازم الاتباع است .رئیس کمیسیون تاریخ و ساعت رسیدگی و محل تشکیل جلسه را به معترض ابلاغ خواهد کرد و فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی و روز جلسه نباید کمتر از 10 روز باشد. کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم خود را مستند و مستدل اعلام که به معترض ابلاغ خواهد شد. رد اعتراض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبه خاص دادگاه عمومی تهران است و آراء صادره برطبق آ.د.م قابل تجدید نظر خواهی است.

پذیرش اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

مرجع ثبت پس از بررسی شکلی و محتوایی اظهارنامه و ضمائم آن، در صورت تکمیل بودن درخواست ثبت و مدارک پیوست آن، با توجه به مفاد بندهای (هـ ،و) ماده 4 و مواد 21،20 و22 قانون ثبت طرح های صنعتی و ماده 84 آئین نامه اجرائی درخواست ثبت یا اظهارنامه را می پذیرد. مشروط براین که:

اولاً- طرح مورد درخواست ثبت خصیصه اختراع نداشته باشد.

ثانیاً-طرح تنها برای دسترسی به یک نتیجه فنی، بدون تغییر ظاهری آن نباشد.

ثالثاً-طرح مورد درخواست ثبت، جدید یا اصیل باشد .طرح صنعتی وقتی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس ویا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت، در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی یا تقلید ازطرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه متفاوت از طرح هایی باشد که قبلا در اختیار عموم قرار گرفته است.

رابعاً- طرح صنعتی موضوع درخواست ثبت از طریق انتشار کتبی یا به صورت شفاهی یا از طریق استفاده عملی ویا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت طرح، در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

البته اگر طرح صنعتی مورد درخواست ثبت، ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی، آشکار شده باشد ، مانع ثبت نخواهد بود.

خامساً-طرح باید همراه با نقشه، عکس وسایر مشخصات گرافیکی کالای موضوع طرح وسایر موارد مذکور در ماده 22قانون ثبت طرح صنعتی باشد.

سادساً-طرح صنعتی وبهره برداری آن با موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد.

سابعاً- طرح حاوی نمادها یا نشان های رسمی نباشد.

مجموعه ثبتی پایش مجری انحصاری ثبت شرکت و ثبت برند

ثامناً- طرح باید قدرت تمایز بخشی با طرح های مشابه داشته باشد.

انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی

پس از پذیرش و قبول طرح،باید مراتب پذیرش برای اطلاع عموم آگهی شود.

طبق ماده 85 آئین نامه، مراتب پذیرفته شدن طرح درخواستی،باید به اطلاع متقاضی برسد تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام پذیرش طرح، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی پذیرش طرح، اقدام نماید.

البته اگر ضمن اظهارنامه، درخواست شده باشد که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی برای مدتی که حداکثر آن 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا از تاریخ حق تقدم است، چنانچه ادعای حق تقدم داشته باشد، به تاخیر افتد، در این صورت ،مرجع ثبت، یک آگهی حاوی تاخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تنظیم اظهارنامه و مدت تاخیر مورد درخواست وسایر امور ضروری را منتشر می کند و پس از انقضاء مدت تاخیر درخواست شده، مرجع ثبت آگهی طرح صنعتی ثبت شده را صادر وبرای انتشار تسلیم روزنامه رسمی خواهد کرد. هزینه انتشار آگهی های مذکور برعهده متقاضی ثبت طرح صنعتی خواهد بود.

درصورت عدم پرداخت هزینه ها در مدت30 روز از طرف متقاضی مقیم ایران ودر مهلت 60روز از تاریخ اعلام پذیرش، از طرف متقاضی مقیم خارج از ایران،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.

مرجع ثبت طبق ماده 86 آئین نامه، پس از دریافت هزینه ها، طرح صنعتی را ثبت کرده، مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید.

آگهی مزبور شامل موارد زیر است:

1. شماره و تاریخ اظهارنامه رسیده به اداره مالکیت صنعتی

2. شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی

3. نام و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباً درخواست کرده باشد که نام وی ذکر نشود

4. نام و اقامتگاه متقاضی ثبت یا نماینده وی

5. ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد

6. تعیین تاریخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود

7. تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن تصویر

8. اشاره با ماکت طرح در صورت ارائه

9. مدت اعتبار ثبت طرح

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.