شرکتهای تجاری در ایران دارای شرایط و ضوابطی هستند که قانون تجارت ماده هایی را برای ثبت شرکت تصویب کرده است که در این مقاله مطالعه نمایید :

راهنمای تاسیس شرکت

ماده‌ 1 ـ شرکتی، ایرانی قلمداد می شود که در ایران‌ تاسیس شده و دفتر اصلی‌ آن‌ در ایران‌ مستقر باشد.

ماده‌ 2 ـ تمامی شرکتهای‌ ایرانی‌ مندرج در قانون‌ تجارت‌ ( اعم از سهامی ‌، ضمانتی ‌، مختلط‌ ، تعاونی ‌) که‌ نسبت به ثثبت و انطباق تشکیلات شرکت شان با قانون‌ موجود و مطابق‌ مقررات‌ قانون ‌تجارت‌ تا تاریخ مقرر شده ، اقدام لازم را بعمل نیاورده اند، تا پایان شهریور سال 1310 فرصت انطباق دادن تشکیلات‌ خود را با مقررات‌ قانون‌ تجارت را دارند و باید طبق قانون‌ مذکور تقاضای‌ ثبت‌ کنند درغیر این صورت تقاضای مدعی‌ العموم‌ بدایت‌ محلی‌ که‌ ثبت‌ باید در آنجا صورت گیرد را می نماید ، دادگاه، مدیران‌ شرکت های مزبور را به‌ یکصد الی‌ هزارتومان‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ خواهد کرد و چنانچه مدعی ‌العموم‌ حکم‌ انحلال‌ شرکت‌ متخلف‌ را درخواست نماید، حکم مورد تقاضا نیز صادر خواهد شد.

چنانچه مهلت مقرر شده جهت انطباق تشکیلات‌ شرکت با قانون‌ تجارت‌ و تقاضای‌ ثبت‌ به اندازه کافی نباشد، رییس‌ محکمه‌ ابتدایی‌ محل‌ با وصول درخواست از جانب شرکت‌ حداکثر تا سه‌ ماه فرصت ضمان‌ اعطا می کند.

ماده‌ 3 ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ ، چنانچه شرکت‌ خارجی قصد انجام فعالیت در امور تجاری، صنعتی یا مالی در ایران را از طریق شعبه‌ یا نمایندگی خود داشته باشد، ابتدا باید در مملکت‌ اصلی‌ خود ، شرکت‌ قانونی‌ و ثبت شده باشد و در اداره‌ ثبت‌ اسناد تهران‌ نیز به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشد.

ماده‌ 4 ـ درصورتی که شرکت‌ خارجی‌ تا تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ در ایران‌ از طریق‌ شعبه‌ یا نمایندگی خود به‌ امور تجارتی‌ یا صنعتی‌ یا مالی‌ اشتغال داشته حداکثر چهار ماه از تاریخ مذکور فرصت دارد تا برای ثبت اقدام کند. چنانچه فرصت فوق جهت تهیه و تدارک و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز به‌ اداره‌ ثبت‌ به اندازه کافی‌ نباشد رییس‌ محکمه‌ ابتدایی‌ تهران‌ با دریافت تقاضای‌ نماینده‌ شرکت‌ حداکثر تا شش‌ ماه‌ مهلت‌ اضافی‌ اعطا خواهد کرد.

ماده‌ 5 ـ چنانچه افرادی که تحت عنوان‌ نمایندگی‌ یا مدیریت‌ شعبه‌ شرکتهای‌ خارجی‌ در ایران‌، که مشغول فعالیت در امور تجارتی‌ یا صنعتی‌ یا مالی‌ بوده و نسبت به ارائه درخواست ثبت تا پیش از اتمام مهلت مشخص شده اقدامی بعمل نیاورند، مدعی‌ العموم‌ بدایت‌ و با‌ حکم‌ دادگاه ابتدایی‌ تهران‌ محکوم‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از 50 تومان‌ تا هزار تومان‌ خواهند شد و به‌ علاوه‌ دادگاه به ازای هر روز دیرکرد پس‌ از صدور حکم‌، فرد خاطی را به‌ پرداخت پنج‌ الی‌ پنجاه‌ تومان‌ محکوم‌ خواهد کرد وچنانچه تخلف پس از قطعی شدن حکم‌ فوق و تا سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ آن‌‌ ادامه‌ پیدا کند، دولت‌ موظف است ازادامه فعالیت نماینده‌ یا مدیر شعبه‌ شرکت‌ متخلف‌ ممانعت بعمل آورد.

ماده‌ 6 ـ در صورتی که فعالیت شرکتهای‌ خارجی‌ به‌موجب‌ امتیازنامه‌ صحیح‌ و منظمی‌ مشخص شده باشد که وزارت امور خارجه درستی و اعتبار امتیاز را در موعد قانونی‌ تقاضای ‌ثبت ‌،تایید نموده باشد؛ مفاد مندرج در قسمت‌ اخیر ماده‌ فوق‌ اعمال و اجرا نخواهد شد لیکن جزای‌ نقدی‌ به ازای هر روز دیرکرد پس از صدور حکم‌ روزی‌ ده‌ الی‌ یکصد تومان‌ می باشد.

ماده‌ 7 ـ در صورت اعمال تغییراتی درخصوص نمایندگان‌ شرکت‌ و یا مدیران‌ شعب، موارد مذکور باید مکتوب به اطلاع اداره‌ ثبت‌ اسناد برسد و عملیاتی‌ که‌ نماینده‌ و یا مدیر اسبق به‌ اسم شرکت‌ انجام‌ داده‌ به عنوان عملیات‌ شرکت‌ شناخته می شود مادامی که اطلاعات درباره تغییرات ارائه نشده باشد جز در مواردی که نسبت به ثبت تغییر نماینده یا مدیر و اطلاع‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ استناد این‌ ماده‌ ادعای‌حقی‌ می‌کنند ، اقدم کرده باشد.

ماده‌ 8 ـ شرکتهای‌ بیمه‌ ایرانی‌ و خارجی‌ مشمول نظامنامه‌ های تدوین و تنظیم شده از جانب ‌ وزارت‌ عدلیه‌ خواهند بود. تقاضای ثبت شرکت های مذکور و شرایط تداوم فعالیت آنها درصورت رعایت مقررات نظامنامه های مقرر شده، پذیرفته می شود

ماده‌ 9 ـ وزارت عدلیه جهت اجرایی ساختن‌ این‌ قانون‌ نظامنامه‌های‌ مورد نیاز را تنظیم‌ خواهد کرد. در نظامنامه ‌های‌ مزبور، تکلیف موارد زیربه صورت شفاف مشخص خواهد شد:

 1. تعیین افرادی که‌ باید اظهارنامه‌ ثبت‌ بدهند.
 2. مقرر کردن مواردی که‌ باید در اظهارنامه‌ ذکر شود.
 3. برگه ها و مدارکی‌ که‌ عین‌ یا ترجمه‌ آنها باید بهمراه اظهارنامه‌ ارائه شود.
 4. مواردی که‌ در صورت‌ اعمال تغییرات باید دوباره ثبت‌ شوند.
 5. نحوه ثبت‌ رساندن شعب‌ یا نمایندگان‌ جدید.
 6. آگهی هایی که‌ پس‌ از ثبت‌ باید از طریق اداره‌ ثبت‌ اسناد بها هزینه شرکت‌ اعلان گردد
 7. تعییم تعرفه‌ مرتبط با ترجمه‌ و تصدیق‌ صحت‌ ترجمه‌.

ماده‌ 10 ـ براساس تعرفه زیر، حقوق‌ ثبتی‌ جهت ثبت‌ شرکتها و موسسات‌ چه ایرانی‌ و چه خارجی‌ مشخص می‌شود:

الف‌ ـ حق‌ الثبت‌ شرکتها و موسسات‌ تجاری‌ (موضوع‌ ماده‌ 10 اصلاحی‌ که در تاریخ 28 8 1346 قانون‌ ثبت‌ شرکتها به تصویب رسید ) به‌ ترتیب‌ زیر مشخص شده است ‌ (مصوب‌ 17 3 1376)

 1. تا سقف دو میلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌ ، به‌ ازای‌ هر ده‌ هزارریال،‌ صد و شصت‌ ریال‌ مقرر شده که‌ به هر حال کمتر از دو هزار ریال‌ نخواهد بود.
 2. تا سقف چهار میلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌ ، متناسب با مازاد دو میلیون‌ ریال‌، به ازای هر ده‌ هزار ریال‌؛ صد ریال‌.
 3. تا سقف هشت‌ میلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌، متناسب با مازاد چهار میلیون‌ ریال، به ازای‌ هر ده‌ هزار ریال ‌، هفتاد ریال‌.
 4. تا سقف ده‌ میلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌، متناسب با مازاد هشت‌ میلیون‌ ریال، به ازای‌ هر ده‌ هزار ریال ‌، چهل‌ ریال‌.
 5. تا سقف یک صدمیلیون‌ ریال‌ از کل‌ سرمایه‌، متناسب با مازاد ده‌ میلیون‌ ریال، به ازای‌ هر ده‌ هزار ریال،‌ سی‌ ریال‌.
 6. از سقف یک صدمیلیون‌ ریال‌ تا پانصد میلیون‌ ریال‌ سرمایه‌، از ابتدا پانصد هزار ریال مقطوع‌.
 7. از سقف پانصد میلیون‌ ریال‌ سرمایه‌ بیشتر، از ابتدا هفتصد هزار ریال مقطوع‌.
 8. حق ‌الثبت‌ تغییرات‌ی که درخصوص افزایش سرمایه صورت می گیرد، به‌ ازای‌ تعداد دفعات تغییر نسبت‌ به‌ سرمایه‌ ای که افزایش یافته، تابع‌ نرخهای‌ فوق ‌الذکر است‌ و حق‌ الثبت‌ مقرر شده برای هر بار اعمال ‌تغییر درسایر موارد ( به‌ غیر ازتغییر سرمایه‌ ) چهار هزار ریال‌ می باشد.

ب‌ (اصلاحی‌ 30 12 1362) ـ حق‌ الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ (موضوع‌ بند ب‌ ماده‌ 10 اصلاحی‌ 28 8 1346 قانون‌ ثبت‌ شرکتها ) که‌ فاقد سرمایه‌ هستند، چهارهزار ریال بوده ‌و حقوق‌ ثبتی‌ مقرر شده برای موسسات‌ غیرتجاری‌ دارای سرمایه‌ به‌ ترتیب‌ زیر است‌

 1. حق‌ الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ تا سقف دو میلیون‌ ریال‌ سرمایه‌ ، پنج‌ هزار ریال مقطوع است‌.
 2. حق‌ الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ از دو میلیون‌ و یک‌ ریال‌ تا سقف ده‌ میلیون‌ ریال‌ سرمایه،‌ هفت‌ هزار و پانصد ریال مقطوع است‌.
 3. حق ‌الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ از ده‌ میلیون‌ و یک‌ ریال‌ سرمایه‌ تا سقف یکصدمیلیون‌ ریال‌ سرمایه‌، ده‌ هزار ریال‌ مقطوع است.
 4. حق‌ الثبت‌ موسسات‌ غیرتجاری‌ از یکصد میلیون‌ و یک‌ ریال‌ سرمایه‌ بیشتر، بیست‌ هزار ریال‌ مقطوع است.
 5. حق‌ الثبت‌ تغییرات‌ی که در خصوص افزایش سرمایه‌ است به‌ ازای‌ هر دفعه‌ تغییر نسبت‌ به‌ سرمایه‌ ای که افزایش یافته ، تابع‌ نرخهای‌ فوق ‌الذکر بوده و حق ‌الثبت‌ هر دفعه‌ تغییر درسایر موارد (به‌ غیر از تغییر سرمایه‌) یکهزار ریال‌ می باشد.

پ‌ ـ شرکت های زیر از پرداخت حقوق ثبتی مستثنی و معاف شده اند : شرکتهای‌ تعاونی‌ روستایی‌ و شرکتهای‌ تعاونی‌ که‌ اساسنامه‌ آنها مطابق مقررات‌ تصویب‌ شده باشد و نیز سازمان‌ تعاون‌ و مصرف‌ کادر نیروهای‌ مسلح‌ و واحدهای‌ اقتصادی‌ تابع‌ آن‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ توسعه‌ کشاورزی‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ کشت‌ و صنعت‌.

ت‌ ـ در بند (ب) ماده 10 قانون، حق‌ الثبت‌ هر شعبه‌ شرکتها و موسسات‌ تجاری‌ و غیرتجاری‌ و تغییرات‌ آن‌ متناسب با موارد منطبق با بند مذکور، مشخص شده است.

ث‌ ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون، دریافت و اخذ هرگونه حقوق‌ دیگر‌ اعم‌ از عمومی‌ و اختصاصی‌ جهت به ثبت‌ رساندن شرکتها و موسسات‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ غیر قانونی بوده و مقررات‌ مخالف با این‌ قانون‌ باطل می‌شود.

ماده‌ 11 ـ درصورتی که نمایندگی‌ شرکت‌ خارجی‌ یا مدیر شعبه‌ آن‌ در ایران مشغول به فعالیت های تجاری ، صنعتی یا مالی گردد قبل از اینکه طبق ماده 3 سمت خود به عنوان نماینده یا مدیر شعبه در ایران را به ثبت رساند، مطابق‌ ماده‌ 5 این‌ قانون‌ به‌ پرداخت جزای‌ نقدی‌ محکوم خواهد شد. شرکتهای‌ داخلی‌ که‌ تاریخ تاسیس شان پس‌ از تاریخ‌ اجرای ‌این‌ قانون‌ بوده ، ملزم هستند تا درخواست ثبت شرکت را ارائه دهند و چنانچه در مهلت مقرر شده اقدام مقتضی را بعمل نیاورند، طبق ماده‌ 2 این‌ قانون به‌ پرداخت جزای‌ نقدی‌ محکوم خواهند شد.

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال و برای شرکت خاص یک میلیون ریال می باشد. تعهد پرداخت دست کم 20درصد سرمایه شرکت توسط موسسین جهت ثبت و تاسیس شرکتهای سهامی عام الزامی است و باید دست کم 35درصد از مقدار 20درصدی را که تعهد کرده اند به حسابی که بنام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها افتتاح کرده اند، واریز نمایند ، پس از آن اظهارنامه ای را بهمراه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که تمامی موسسین ذیل آن را امضا کرده اند به اداره ثبت شرکتها در تهران تسلیم می کنند و درمورد شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در مناطقی که دایره ثبت شرکتها مستقر نشده ، به اداره ثبت اسناد و املاک محل تحویل داده و رسید دریافت کنند.

چنانچه بخشی از تعهد موسسین به شکل نقدی نباشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را نزد همان بانکی بسپارند و گواهی بانکی دریافت دارند که جهت پرداخت مبلغ نقدی حساب افتتاح شده است سپس گواهی بانکی را به ضمیمه اظهارنامه و سایر مدارک به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهند، اظهارنامه ای که توسط موسسین تکمیل و به امضا رسیده، و باید به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود مشتمل بر موارد زیر می باشد:

 1. نام شرکت که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد
 2. مشخصات و محل اقامت موسسین شرکتها
 3. موضوع شرکت
 4. تعیین مقدارسرمایه شرکت و تعیین میزان نقدی و غیر نقدی آن
 5. تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و نیز درصورت وجود سهام ممتاز، ذکر میزان آن
 6. درج میزان تعهدی که هر یک از موسسین تقبل کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند
 7. محل اصلی شرکت
 8. مدت شرکت در رابطه با محدود بودن مدت و یا نا محدود بودن آن.

اساسنامه شرکت

طرح اساسنامه ای که به امضای موسسین شرکت رسیده به انضمام اظهار نامه به دایره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. طرح اساسنامه باید موارد زیر را تحت پوشش قرار دهد:

 1. اسم شرکت
 2. موضوع فعالیت شرکت
 3. مدت شرکت
 4. محل اصلی شرکت و شعبه شرکت درصورتی که قصد تاسیس شعبه مد نظر باشد
 5. میزان سرمایه شرکت،با ذکر مقدار نقدی و غیر نقدی آن
 6. تعیین تعداد سهام بی نام و با نام و تعداد سهام ممتاز در صورت وجود
 7. درج مبلغ پرداخت شده هر سهم و شیوه دریافت الباقی مبلغ سهمی هر سهم و مدت مطالبه آن که نباید بیشتر از 5 سال باشد
 8. شیوه انتقال سهام با نام
 9. شیوه انتقال سهام با نام بی سهام بی نام و بالعکس
 10. چنانچه قابل پیش بینی باشد امکان صدور اوراق قرضه
 11. شرایط افزایش و کاهش سرمایه شرکت
 12. شیوه و موعد دعوت مجامع عمومی
 13. مقررات درخصوص حد نصاب مورد نیاز برای برگذاری مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها
 14. شیوه رایزنی و رأی گیری و اکثریت موردنیاز جهت اعتبار بخشیدن به تصمیمات مجامع عمومی
 15. تعداد مدیران و شیوه انتخاب و مدت انتصاب آنها و شیوه انتخاب جانشین برای مدیران درصورت فوت یا استعفا یا مهجور یا معزولیت یا ممنوعیت به جهات قانونی
 16. تعیین وظایف و محدوده امتیازات مدیران
 17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند
 18. ذکر این نکته که شرکت دارای یک بازرس خواهد بود و شیوه تعیین و مدت انتصاب بازرس
 19. تعیین آغاز و پایان سال مالی و موعد تنظیم طرازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه
 20. شیوه انحلال اختیاری شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت
 21. روش اعمال تغییر در اساسنامه

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.