ما برای شما مقاله ای تهیه کرده ایم تا به کمک آن با روش ثبت شرکت مهندسی مشاور آشناشوید. اینجا به هر آنچه که درمورد مهندسین مشاور و خدمات مربوط به انها نیازاست، پرداخته ایم. علاوه بر آن، شروط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت را برای شما یادآور می شویم.

معرفی مهندسین مشاور

در حقیقت کسی یا کسانی که در حرفه ی مطالعه و گرافیک و تهیه و اداره ی پروژه متخصص و کاربلد باشند را میتوان مهندسین مشاور نامید. مهندسین مشاور باید ابتدا از وجهه های مرسوم تایید صلاحیت شده ومهندس و افراد کاربلد موردنیاز جهت انجام پروژه را گزینش کرده باشد.

مهندسین مشاور همانطور که گفته شد جهت اجرای پروژه به افراد کاربلد نیازدارند،بعضی از حرفه های موردنیاز آنها را ذکر میکنیم: معمارساختمان-حسابگر طراح و محاسبه سازه-نقشه بردار-نقشه کش-مترور-برنامه ریز-مامور اداره پروژه-رایانه-موسسین رشته برق-موسسین رشته مکانیک.

تاسیس شرکت مهندسین مشاور

مهندسین مشاور برای اجرای خدمات لازم ابتدا تعهد و قراردادی را تبیین می کند .روش کار آنها طی سه مرحله انجام می گیرد که در زیر به آنها می پردازیم:

مرحله اول : مطالعات مقدماتی

الف)تحقیق و شناخت بهتر روی طرح موردنظر

ب)آماده سازی و ارائه ی طرح های ابتدایی و پیشین

مرحله دوم: تهیه طرح و نقشه های اجرایی

الف) تحقیق عمقی در مورد مصالح و منابع طبیعی موردنیاز،موارد مربوط به زمین شناسی،هواشناسی،آب های زیرزمینی و آشامیدنی،اداره فاضلاب و همچنین کلیه شرایط محلی و رایج موردنیاز برای تهیه پروژه وسپس نتیجه گیری.

ب) بکارگیری فنی حساب وکتاب ها وتنظیم طرح های قابل اجرا و اخیر.

ج) باید ویژگی های فنی و عمومی و شخصی فراهم شده را دراختیار مهندس مشاور پروژه گذاشت که براساس طرح های بخش مدیریت و برنامه ریزی کشور تبیین شده است.

د)برای هرکدام از انواع امور یک جدول برحسب میزان کار تنظیم کرد .

ه)طی کردن مرحله دوم که شامل آماده و ارائه گزارش تمام اطلاعات،زمان موردنیاز جهت اجرای پروژه و برنامه ریزی مالی می باشد وسپس طی کردن مرحله سوم یعنی همان اجرای امور.

ی)آماده سازی و تبیین سندهاو کلیه مدارک مناقصه.

مرحله سوم : انجام مناقصه و نظارت

الف)گزینش پیمانکاران پروژه و اجرای مناقصه

ب)ناظر بودن روی روش کار

ج)ناظر بودن بر چگونگی حفظ اسم شرکت مهندسی مشاور

در اینجا باید نکته ای را خاطرنشان کرد.درصورتیکه در ذکر نام شرکت مهندسی مشاور، واژه "مهندسی"به کار رود،نشان دهنده این است که یکی از اعضای شرکت مهندس می باشد به بیان بهتر شرط استفاده از واژه مهندسی این است که حتما یکی از اعضای شرکت باید دارای مدرک مهندسی باشد.

زمانیکه تعدادی از اعضای شرکت که دارای مدرک مهندسی می باشند بیشتر از یک نفر باشد،میتوان از واژه "مهندسین"درنام شرکت استفاده کرد و چنانچه کلیه اعضای شرکت دارای مدرک مهندسی باشند واژه "گروه مهندسین"درنام شرکت به کار می رود.

ثبت شرکت مهندسی مشاور

هنگامی که یک شرکت مهندسی مشاور در مرحله ثبت قرارمی گیرد،باید روش آن تحت عنوان شرکت بامسئولیت محدود،شرکت سهامی خاص و یاتضامنی انتخاب گردد.دراین مقاله پیرامون شرکت های سهامی خاص ،شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی می پردازیم وبرای آگاهی بیشترشما با شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت های مهندسی مشاور در قالب های ذکر شده نکاتی را خاطرنشان خواهیم کرد.

ثبت شرکت مهندسین مشاور سهامی خاص

شرکت سهامی خاص ویژگی هایی دارد که اینک ذکر میکنیم:سرمایه شرکت فقط توسط موسسین شرکت جمع آوری می شود.پس از تشکیل شرکت این سرمایه به سهام بین اعضای شرکت تقسیم شده و میزان مسئولیت هرکدام از آنها محدود به میزان سرمایه آورده ی آنهامی باشد.حداقل سهامداران موردنیاز جهت تشکیل شرکت ۳نفراست.نکته دیگری که حائزاهمیت می باشد ضرورت ذکر عنوان"شرکت سهامی خاص"در نام انتخابی شرکت می باشد.درواقع چه قبل از نام و چه بعد از نام انتخابی حتما باید عنوان شرکت سهامی خاص بطور واضح ومبرا قید شود.

ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداقل به ۲نفر شریک نیازاست.هدف این شرکت ها معمولا اهداف تجاری می باشد وسرمایه جمع آوری شده در شرکت به سهام بین اعضا تقسیم نمی شود.هرکدام از سهامداران به همان میزان سرمایه آورده ی خود درقبال شرکت مسئول خواهندبود.ضمنا قید عنوان"بامسئولیت محدود"نیز در نام انتخابی شرکت ضروری می باشد.

شرکت تضامنی

برای تاسیس یک شرکت تضامنی به حداقل ۲نفر نیازاست.این شرکت تحت عنوان مخصوص و در راستای اهداف تجاری تاسیس می شود.دراین شرکت مسئولیت اعضای شرکت بصورت ضامن اعمال می شود یعنی درصورت قرض و بدهکاری شرکت درمقابل مطالبات،آنها موظفند از حساب شخصی خود کلیه مطالبات طلبکاران مدعی را پرداخت نمایند.چنانچه موقع عقد قرارداد چیزی جز این بین خود توافق کرده باشند ازنظر قانونی صحت ندارد.ذکر عنوان "شرکت تضامنی"در نام انتخابی شرکت ضروری است.همچنین نام یکی از شرکای اصلی شرکت باید در این نام قید شود

شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص

 1. حداقل به ۳ نفر شریک و۲ نفر بازرس خارج از اعضا نیازاست.
 2. حداقل سرمایه اولیه شرکت بایدیکصد هزار تومان باشد.
 3. حداقل ۳۵درصد سرمایه اولیه شرکت باید نقدا واریز گردد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص

 1. کپی کلیه مدارک شناسایی واحراز هویت(کارت ملی و شناسنامه)
 2. تعهدنامه ای که به امضای همه اعضارسیده باشد.
 3. نسخه اصلی گواهی عدم سوپیشینه
 4. اخذ نسخه جواز درصورت نیاز

شرایط و مدارک شرکت مهندسی مشاور بامسئولیت محدود

شرایط ومدارک شرکت مهندسی مشاور بامسئولیت محدود برای ثبت به شرح ذیل است:

شرایط لازم :

 1. حداقل سرمایه اولیه یکصدهزارتومان می باشد.
 2. به حداقل ۲نفر شریک لازم است.
 3. پرداخت همه سرمایه شرکت در تعهدنامه ذکرشود.

مدارک مورد نیاز:

 1. تصویرمدارک شناسایی همه اعضای شرکت(شناسنامه و کارت ملی)
 2. نسخه اصلی گواهی عدم سوپیشینه کلیه اعضا(اخذآن از پلیس +10)
 3. تعهدنامه توسط کلیه اعضا امضاشده باشد.
 4. دریافت مجوز(چنانچه کارشناس سازمان ثبت شرکت ها تشخیص دهد)

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی

شرایط لازم :

 1. حداقل تعداداعضای جهت تشکیل شرکت تضامنی ۲نفر است.(درتعداداعضای شرکت محدودیتی وجود ندارد).
 2. سرمایه اولیه شرکت نقدا وغیر نقدا قابل پرداخت می باشد.
 3. پرداخت کلیه سرمایه نقدی جهت ثبت شرکت تضامنی نیازاست.
 4. تهیه تقویم نامه پرداخت سرمایه های غیر نقدی شرکت.(باموافقت کلیه شرکاطبق ماده۱۲۲قانون تجارت).
 5. انتخاب حداقل یک مدیر ازشرکای شرکت.

نکته : چنانچه سرمایه غیز نقدی پرداختی به شرکت کمتر از قیمت اصلی آن به شرکت ارائه شود،به زیان اعضای شرکت خواهدبود و درهمچین موقعیتی موافقت سایرشرکا و درج آن در تقویم نامه ضروری است.

تذکر : انتخاب بازرس برای شرکت های تضامنی اختیاری می باشد

مدارک مورد نیاز :

 1. دو کپی از نسخه ی کامل شرکت نامه
 2. دو نسخه کامل شده ی تقاضانامه
 3. دو رونوشت از نسخه کامل شده ی اساسنامه
 4. تهیه فهرست نام های موردنظر برای شرکت براساس اولویت بندی+فیش واریز هزینه موردنیاز
 5. درصورت لزوم دریافت نسخه اصلی مجوز کار از مراکز مربوطه جهت فعالیت
 6. کپی برابراصل مدارک شناسایی تمام اعضای شرکت و مدیر و هیئت نظارات ( در صورتیکه تعداد اعضا از۱۲ نفر بیشتر باشند ).
 7. نسخه اصلی گواهی سوپیشینه از کلیه اعضای هیئت مدیران و شخص مدیرعامل شرکت.
 8. دونسخه از نشست نامه مجمع عمومی موسسین
 9. دو رونوشت از نشست نامه هیئت مدیران
 10. نسخه اصلی وکالت نامه وکیل پایه یک دادگستری که در روند ثبت شرکت استخدام شده است.

اقدامات پس از ثبت شرکت مهندسی مشاور

پس از تکمیل روند ثبت شرکت ،میتوان به اختیار جهت دریافت رتبه یا درجه قدم گذاشت.به عبارتی شرکت هایی که قصد دارند با سازمان های دولتی وشرکت های معتبر بزرگ قرارداد ببنند به رتبه نیاز دارند تا بتوانند اعتماد مراکز دولتی دلخواه خود را جلب کنند.

نحوه رتبه بندی و شرایط مورد نیاز برای اعطای ان به شرکت های مختلف میتوان این موارد را مثال زد:مقدار توانایی شرکت هاطبق تعداد اعضا وسابقه تجربه کاری آنها،ارائه بیمه نامه یا داشتن معرف نامه از سوی بیمه تامین اجتماعی تحت عنوان درستی وتاییدیه قرارداد، قوت مالی حساب شده ی شرکت طبق اظهارنامه مالیاتی سال اخیر فعالیت شرکت.

نحوه رتبه بندی و اعطای درجه به شرکت های مشاور نیز به همین روال گفته شده می باشد با این تفاوت که علاوه بر بررسی توانایی های فنی و مهندسی،درجه آنها به امکانات نرم افزاری شرکت نیز بستگی دارد.

رتبه بندی شرکت های مهندسی مشاور به ترتیب اولویت بندی از بالا به پایین بین 1/2/3می باشد.رتبه بندی شرکت های پیمانکاری به ترتیب اولویت بندی از بالابه پایین بین اعداد 1تا5قرارمی گیرند و بر اساس 11رشته بررسی خواهندشد که بهترین ان رتبه 1را به خود اختصاص داده وپایینترین آن به رتبه 5نائل می یابد.

حرفه هایی که شامل رتبه بندی و درجه های متفاوت می باشند به صورت زیر است :

 • درجه بندی پیمانکاران
 • درجه بندی مشاوران
 • درجه بندی شرکت های انفورماتیک
 • درجه بندی شرکت های Epc
 • درجه بندی شرکت های انبوه سازی

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.