همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، یک فرد عادی از جانب خودش نمی‌تواند شرکت دولتی تأسیس کند؛ و این ثبت شرکت دولتی از جانب یک فرد عادی صرفاً در صورتی اتفاق می‌افتد که این فرد از طرف یک وزارتخانه یا موسسه و شرکت دولتی دیگری اقدام به ثبت نماید و بیش از ۵۰% سرمایه و سهام آن نیز متعلق به دولت باشد.

در جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

شباهت شرکت سهامی خاص با شرکت های دولتی

 1. مجمع عمومی موسسین یا صاحبین سهام
 2. هیئت مدیره
 3. بازرس یا بازرسین
 4. مجمع عمومی موسسین یا صاحبین سهام

منظور از شرکت های دولتی چیست

به نهاد سازمانی معینی ، شرکت دولتی اطلاق می شود که با مجوز قانونی به شکل شرکتی تاسیس شده باشد که کل سرمایه یا حداقل بیش از نیمی از سرمایه آن را دولت تأمین کرده باشد. امکان دارد که این شرکت توسط دولت تاسیس شده باشد و یا کل سهام آن بواسطه ملی شدن به دولت واگذار شده باشد همانند شرکت ملی نفت ایران.بنابراین شرکت تجاری زمانی شرکت دولتی محسوب می شود که سرمایه آن از طریق شرکت دولتی تأمین شده باشد و شرکت دولتی صاحب بیشتر از نیمی از سرمایه آن باشد.با این حال شرکت تجاری که تأمین کننده سرمایه آن جهت تاسیس به شکل شرکت سهامی خاص، شرکت دولتی باشد ، شرکت دولتی به معنی خاص تلقی نمی گردد و اداره آن براساس قانون خاصی نمی باشد ؛ ولی بخاطر اینکه بیشتر از 50% سرمایه آن تحت مالکیت شرکت دولتی است، شرکت دولتی قلمداد می شود.این شرکت، تابع مقررات قانون تجاری و لایحه اصلاحی آن است و باید مطابق آن ها تاسیس و ثبت شود. این شرکت پس از ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می کند. اداره شرکت، انحلال، تصفیه امور بر اساس مقررات قوانین تجاری صورت می پذیرد.شرکت های دولتی را مادامی شرکت سهامی و تجاری می توان تلقی کرد که میزان آن در اساسنامه مشخص نشده باشد.ثبت اغلب شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی انجام می شود. وجه تفاوت شرکت دولتی و تجاری در مورد بازرس و حسابرسی در شرکت های دولتی است. شرکای شرکت های تجاری، بازرسین را تعیین می کنند ولی روش انتخاب بازرسان در شرکت سهامی عام متفاوت است و آنها از میان لیست منتشره شده وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شوند . وظایف بازرس شرکت های دولتی ، قانونی بوده ولی سازمان حسابرسی، عهده دار امور حسابرسی می باشد.

 

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص از جمله شرکتهای تجاری سهامی خصوصی محسوب می شود که سهام آن غیر قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار بوده لیکن افراد عادی براحتی آن را داد و ستد می کنند. کل مبلغ سرمایه را موسسان شرکت باید در زمان تشکیل فراهم کرده باشند و سپرده 35% سرمایه در بانک افتتاح شده باشد.

مسئولیت سهامداران در شرکت‌های سهامی خاص مشابه شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص بدهی ها و دیون شرکت محدود به میزان سرمایه گذاری شان در شرکت می باشد و چنانچه آن مبلغ کافی نباشد الزامی در واگذاری اموال شخصی خود بدین منظور نداردند و در واقع سهامداران شرکت تنها به اندازه مبلغ اسمی سهام شان مسئولیت محدود دارند و این امر در تضاد با شرکت های تضامنی است.

وجه تفاوت شرکت‌های سهامی خاص با شرکت های با مسئولیت محدود در ایران در این نکته است که شرکت سهامی خاص را می توان توسط دست کم 3سهامدار تاسیس کرد و سهام قابل داد و ستد است بدون اینکه لازم باشد در دفتر اسناد رسمی ثبت شود درحالی که در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به شکل اعلامی است بدین معنی که لزومی ندارد مبلغ اعلام شده به بانک سپرده شود درحالی که 35% مبلغ اعلامی در شرکت سهامی خاص باید نقدا به حساب بانکی شرکت سپرده شود و باقیمانده آن طی پنج سال پرداخت شود.

سهامی عام و خاص چیست

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند.این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند  ، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.

سهامی خاص چیست

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

تفاوت های ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص

 1. در شرکت سهامی عام،عبارت"شرکت سهامی عام" و در شرکت سهامی خاص،عبارت "شرکت سهامی خاص" حتماَ باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن،در کلیه اوراق،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت،به طور روشن و خوانا نوشته شود.
 2. در شرکت سهامی عام، قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین شرکت و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد.اما در شرکت سهامی خاص ، تمام سرمایه منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد.
 3. برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نماید.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.
 4. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
 5. در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.
 6. به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت،تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد.در حالی که حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.
 7. برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضا کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است.
 8. شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه کنند.

تفاوت شرکت دولتی و خصوصی

بزرگترین تفاوت بین بخش عمومی و بخش خصوصی انگیزه ی ایجاد آن ها می باشد.  بخش عمومی معمولا برای رسیدگی به مشکلات مردم یک کشور می باشد و سود آوری معمولا جزو انگیزه های ایجاد آن نمی باشد. از سوی دیگر انگیزه ی ایجاد شرکت های خصوصی بر پایه ی سود آوری است بودجه ی شرکت های عمومی از مالیات پرداخت شده توسط شهروندان و همچنین وام های دولتی تامین می شود در حالی که بودجه ی بخش های خصوصی از سرمایه ی مالکین و سهام داران تامین میشود و درآمد حاصل و یا بخشی از آن به عنوان سود به دست آمده بین سهام داران تقسیم می شود.

بخش های عمومی و خصوصی هر دو به فراهم کردن خواسته های شهروندان می پردازد. این انگیزه ی وجود ان هاست که باعث تفاوت بین این دو می شود. هر دو با ایجاد اشتغال زایی برای شهروندان باعث تقویت وضعیت اقتصادی کشور می شوند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.