جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

ثبت اظهارنامه اختراع

ثبت اظهارنامه اختراع

ثبت اظهارنامه اختراع از اقداماتی مهم برای ارائه ثبت اختراع می باشد که توسط مجموعه های ثبتی و حقوقی با دقت بسیار و به دور از رد شدگی انجام می گیرد. مجتمع ثبتی پایش در این راه می تواند بهترین گزینه برای شما عزیزان باشد. در ادامه این متن نیز به نکات مهمی در این زمینه خواهیم پرداخت.

نحوه ثبت اظهارنامه اختراع

طبق ماده 13قانون ثبت اختراع، اداره مالکیت صنعتی بعد از این که اظهارنامه را از نظر شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داد و آن را پذیرفت، اقدام لازم برای ثبت اختراع وصدور گواهی نامه اختراع انجام می دهد.

تصمیم مرجع ثبت مبنی براعطای گواهی نامه اختراع، به صورت مکتوب به متقاضی اعلام خواهد شد. متقاضی طبق ماده 30 آئین نامه اجرایی مکلف است ظرف مدت 30 روز اگرمقیم ایران است وظرف مدت 60روز در صورتی که مقیم خارج از ایران باشد.

پس از ابلاغ تصمیم پذیرش اظهارنامه برای ثبت اختراع وصدور گواهی نامه، مکلف است جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی موضوع بند الف ماده 14قانون و ماده32 آئین نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. (ماده 30 آئین نامه)

به نظر می رسد با توجه به بند الف ماده 14قانون ثبت اختراعات جدید التصویب، قید مدت 30یا 60 روز برای پرداخت هزینه ها با ضمانت اجرای کان لم یکن شدن اظهارنامه، نوعی قانون گذاری است که در صلاحیت آئین نامه اجرائی نیست.

با وجود این که قید زمان برای جلوگیری از بلاتکلیفی مرجع ثبت کاملا ضروری است اما شایسته است که این موضوع را قانون پیش بینی کند لذا اصلاح و رفع نقص قانونی ضروری است.

اعتراض به رد اظهارنامه اختراع

اداره ثبت مالکیت صنعتی پس از بررسی شکلی و ماهوی اظهارنامه، باید تصمیم خود را مبنی بر رد اظهارنامه یا پذیرش آن، برای اعطای گواهی نامه اختراع، اعلام دارد بنابراین تصمیم مرجع ثبت از دو حال خارج نیست:

 • حالت نخست-رد اظهارنامه
 • حالت دوم- پذیرش اظهارنامه

چنانچه اظهارنامه متقاضی ثبت را مرجع ثبت رد کند، تصمیم متخذه از سوی متقاضی قابل اعتراض است.

اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مبنی بر اشتباه بودن تصمیم مرجع ثبت، به اضافه رسید دال بر پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض مبنی بر رد اظهارنامه، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 آئین نامه اجرائی قانون، تسلیم شود که مدت اعتراض برای متقاضی خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم خواهد بود.

اعتراض نامه، در دفتر اندیکاتور اداره مرجع ثبت اختراع، ثبت می شود و نسخه دوم اعتراض نامه با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض به عنوان رسید مسترد می گردد. اگر اعتراض متقاضی، در کمیسیون رسیدگی به اعتراضات رد شود، هزینه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.

اگر اعتراض نامه و مستندات پیوست ناقص باشد، کمیسیون دستور می دهد که مرجع ثبت موارد نقض را کتباً به متقاضی ابلاغ، تا ظرف مدت 30 روز، معترض مقیم ایران و ظرف 60 روز معترض مقیم خارج از ایران، از تاریخ ابلاغ اخطار، نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.( مواد 58 و 59 آئین نامه اجرایی)

اعتراض نامه کامل یا اعتراض نامه ناقص پس از رفع نقص در کمیسیون ماده 170 آئین نامه، مرکب از رئیس اداره ثبت اختراعات، نماینده مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی و یک نفر کارشناس یا متخصص، موضوع اعتراض بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد، تصمیم کمیسیون باید مستند و مستدل باشد.

تصمیم کمیسیون از طریق مرجع ثبت به متقاضی و معترض ابلاغ می شود. بعد از تصمیم متخذه از طرف کمیسیون، در شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی تهران که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند، ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون، قابل اعتراض ورسیدگی است. بنابراین تصمیم دادگاه قابل تجدید و فرجام است. (ماده 172 آئین نامه و ماده 59 قانون ثبت اختراعات)

ثبت اظهارنامه اختراع

ثبت اختراع و ثبت اظهارنامه اختراع

پس از پرداخت هزینه های موضوع ماده 30 آئین نامه اجرایی، اختراع در دفتر ثبت اختراع، ثبت خواهد شد.

مندرجات دفتر مخصوص ثبت اختراع به شرح زیر است:

 • شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
 • شماره و تاریخ ثبت اختراع
 • نام و نشانی و تابعیت مالک اختراع یا مالکان اختراع با ذکر سهام هر کدام از مالکان یا سهام بالسویه آنان
 • نام و نشانی و تابعیت مخترع، در صورتی که متقاضی ثبت شخص مخترع نباشد مگر این که مخترع کتباً تقاضا کرده باشد نام وی در گواهی نامه اختراع ذکر نگردد.
 • نام و نشانی نماینده قانونی مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد.
 • عنوان اختراع
 • طبقه بندی بین المللی اختراع، با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد.

طبقه بندی بین المللی اظهارنامه اختراع

با توجه به ضمیمه شماره 2 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طبقه بندی بین المللی اختراعات شامل هشت بخش است که به ترتیب عبارتند از:

 • نیازهای انسانی
 • انجام عملیات مختلف حمل و نقل و ترابری
 •  متالوژی
 • منسوجات، کاغذ
 • ساختمان ها و بناهای ثابت
 • مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش و اسلحه ها و انفجار
 • فیزیک
 • برق
 • در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
 •  مدت حمایت

مدت اعتبار اختراع

طبق ماده16 قانون جدید، اعتبار گواهی نامه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه، 20 سال است که پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، باید هرسال با پرداخت هزینه سالانه تمدید گردد.

10. محل امضاء مالک اختراع یا نماینده قانونی وی ومحل امضاء اداره ثبت اختراعات

طبق تبصره یک ماده 31 آئین نامه، در دفتر مخصوص ثبت اختراع، برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر یا اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که به طور جزئی یا کلی نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد، درصفحات مزبور درج خواهد شد.

آگهی ثبت اختراع و صدور گواهی نامه اختراع

طبق بند الف ماده 14قانون جدید،باید ثبت اختراع، یک نوبت آگهی شود.

طبق ماده 32 آئین نامه، پس از ثبت اختراع، ظرف 30روز موضوع اختراع با مشخصات کامل و مندرجات دفتر مخصوص ثبت اختراع که شرح آن گذشت، یک نوبت در روزنامه رسمی با هزینه متقاضی ، آگهی می گردد. آگهی تنظیم شده باید به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد و برای انتشار، به سازمان روزنامه رسمی ارسال گردد.

پس از انتشار آگهی ثبت اختراع، که به منظور اطلاع عموم انجام می شود و تحویل نسخه منتشر یا منعکس در سایت کامپیوتری روزنامه رسمی به مرجع ثبت، طبق بند ب ماده14 قانون و ماده 33 آئین نامه اجرایی آن، گواهی نامه ثبت اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. طبق بند ج ماده14 قانون رونوشت گواهی نامه ثبت اختراع بایگانی خواهد شد.

گواهی نامه اختراع، بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل برنسخه ای از توصیف ادعا خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.

اخذ گواهی ثبت اختراع

گواهی نامه اختراع باید حاوی نکات زیرباشد:

 •  شماره و تاریخ اظهارنامه
 •  شماره و تاریخ ثبت اختراع
 •  نام، نشانی و تابعیت دارنده اختراع
 •  نام، نشانی و تابعیت مخترع، مگر این که مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را بنماید.
 •  عنوان اختراع
 •  طبقه بندی بین المللی اختراع
 •  ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
 • مدت حمایت (مدت اعتبار گواهی نامه از تاریخ تسلیم اظهارنامه 20 سال است.)

طبق ماده 34آئین نامه، در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع، به درخواست آن ها، میزان سهم هریک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد. در غیراین صورت،حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها