حمایت قانون از ثبت طرح صنعتی

آثار حقوقی طرح های صنعتی و ضمانت اجرای آن

طرح یا مدل صنعتی و فنی به ثبت برسد و گواهی نامه ثبت طرح صادر وبه متقاضی تسلیم گردد، اعتبار قانونی و آثار حقوقی آن ظاهر می شود و حقوق ناشی از آن مورد حمایت قانون گذار قرار می گیرد. بنابراین ثبت طرح صنعتی از طرفی منشاء آثار حقوقی متعدد است واز طرفی دیگر قانون از حقوق مزبور حمایت خواهد کرد. بنابراین نخست به بررسی آثار حقوقی و اقسام آن و سپس به ضمانت اجرای حمایت از حقوق ناشی از طرح صنعتی ثبت شده ،خواهیم پرداخت.

آثار حقوقی ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی و صدور گواهی نامه مربوط، برای متقاضی، حق مالکیت ایجاد می کند. مالکیت طرح ثبت شده و پیدایش سلطه قانونی هرطرح، مانند مالکیت های دیگر از جمله حق اختراع، علائم صنعتی، تجاری و غیره، دارای آثار مختلف مالکانه است که عبارتند از حق بهره برداری انحصاری ، حق واگذاری کلیه حقوق مالکانه، اجازه بهره برداری از طرح(لیسانس) وسایر حقوق ناشی از مالکیت که به شرح آتی بررسی خواهد شد:

الف- بهره برداری انحصاری از طرح صنعتی

مالک یا صاحب طرح حق دارد به طور انحصاری از طرح ثبت شده بهره برداری کند وشخص دیگری نمی تواند از آن در تولید کالا یا محصولات صنعتی و کشاورزی و غیره استفاده نماید.

بهره برداری ازیک طرح صنعتی ثبت شده، طبق بند ب ماده 28 قانون ثبت اختراعات و...مصوب 1386، عبارت است از ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی ازآن طرح.

مالک برای بهره برداری از طرح باید در محدوده طبقه یاطبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی به عملیات تولید، عرضه، فروش و امثال آن اقدام نماید و حق خروج از محدوده قانونی طرح ثبت شده وموضوعات و طبقات آن را ندارد. حقوق مزبور در زمان اعتبار گواهی نامه یا مهلت قانونی بعد از انقضاء مدت اعتبار و حق تمدید اعتبار که حداکثر 6ماه از تاریخ انقضاء است، ادامه خواهد داشت و در صورت عدم تمدید اعتبار در مهلت قانونی ویا انقضاء مدت 15ساله قانونی، اعتبار گواهی نامه طرح ثبت شده ساقط خواهد شد و حق مالکانه طرح نیز زایل می گردد.

ب- واگذاری امتیاز طرح صنعتی

طرح ثبت شده و امتیاز ناشی از آن مال و ملک صاحب طرح است. بنابراین هر مالکی می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در مایملک خود بنماید ویکی از تصرفات مالکانه واگذاری حقوق ناشی از طرح است.

انتقال طرح صنعتی

ممکن است صاحب طرح امتیاز تمامی موضوعات طرح را به دیگری واگذار کند و یا بعضی از موضوعات آن را به طور کلی و کامل انتقال دهد.

انتقال حقوقی ناشی از طرح ممکن است معوض یا مجانی باشد ویا هرگونه توافق و تحت عنوان هرعقد ناقلی این انتقال امکان پذیر است. مثلاً تحت نام عقد بیع، صلح و قراردادی براساس ماده 10 قانون مدنی، انتقال صورت خواهد گرفت.

طبق ماده 95 آئین نامه اجرایی قانون ثبت طرح های صنعتی، هر نوع انتفال گواهی نامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت، به ثبت برسد.

مدارک لازم جهت انتقال طرح صنعتی

درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت مالکیت صنعتی گردد:

1. اصل آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی

2. سند رسمی حاکی از انتقال

3. مدارک نمایندگی قانونی نماینده ناقل گواهی نامه طرح

4. رسید مربوط به پرداخت هزینه ها

هرگاه تمامی موضوع گواهی نامه طرح صنعتی یا طبقه ای از طبقات موضوع گمراهی به طور کلی به دیگری واگذار گردد، مالک قبلی طرح،حق بهره برداری از آن را به هیچ عنوان نخواهد داشت زیرا حقوق مالکیت خود را مالک به طور کلی به دیگری انتقال داده است وبا وقوع انتقال مزبور حقی برای ناقل نمانده است. اما اگر یکی از طبقات موضوع طرح به دیگری انتقال یابد، صاحب و گواهی نامه حق بهره برداری یا واگذاری بقیه طبقات موضوع طرح را خواهد داشت.

5.ثبت انتقال گواهی نامه در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی

درخواست کتبی به منظور اعلام انتقال گواهی نامه طرح صنعتی و ثبت انتقال و مدارک آن به اداره مالکیت صنعتی تسلیم و پس از ثبت درخواست و ملاحظه مدارک در صورت تکمیل بودن درخواست وضمائم، مراتب انتقال امتیاز طرح در صفحه مخصوص یا ستون مربوط به طرح ثبت شده مزبور به ثبت خواهد رسید و در ظهر گواهی نامه طرح نیز مراتب انتقال ونام منتقل الیه درج خواهد شد.( ماده 99 آئین نامه)

6. انتشار آگهی

طبق ماده 99 آئین نامه، مراتب انتقال طرح صنعتی به هزینه ذینفع ( منتقل الیه) ظرف 30 روز از تاریخ ثبت آن، در روزنامه رسمی آگهی می شود.

انتقال طرح صنعتی تا زمانی که به ثبت نرسیده است، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد.در آگهی تغییر مالکیت طرح های صنعتی ،طبق ماده 96 آئین نامه، ذکر موارد زیر ضروری است:

1. عنوان طرح

2. تاریخ ثبت انتقال

3.شماره ثبت طرح در ایران با ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن می باشد.

4. نام، اقامتگاه، تابعیت مالکان قدیم و جدید

5. نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.