ابطال و لغو علامت ثبت شده

طبق مادۀ 41 ق – ث- ا – ط – ع:

«هر ذینفع می تواند از دادگاه خاص(شعب خاص دادگاه عمومی تهران) ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) مادۀ (30) و مادۀ (32) این قانون رعایت نشده باشد.» و مادۀ 43 همین قانون می گوید:

« علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (41) ، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده، از آن به تنهایی ویا بر خلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده (42) از آن استفاده کرده و یا اجازۀ استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازۀ استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.»

در زمینۀ لغو علامت ثبت شده، مادۀ 41 مذکور می گوید:

« هر ذینفع که ثابت کند مالک علامت ثبت شده، شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت 3 سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی شود.»

برندهای قابل ابطال و لغو

با توجه به مفاد مواد 41 و 43 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت ثبت شده تجاری در موارد ذیل قابل ابطال و لغو است:

1- اگر علامت ثبت شده، توان تمایز بخشی کالا و خدمات مشابه را نداشته باشد. یعنی نتواند کالا یا خدمات مؤسسه صاحب علامت را از کالا و خدمات مؤسسه یا مؤسسات مشابه دیگر، متمایز سازد.

2- خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد.

3- اگر علامت گمراه کننده باشد.یعنی مراکز تجاری یا ذهن عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات کالا و خدمات گمراه کند.

4- اگر علامت عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم و سایر نشان های مملکتی یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی تأسیس شده اند، باشد امثال آن، بدون اخذ اجازه از مرجع ذی ربط.

5- اگر علامتی تقلید از عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمۀ یک علامت یا یک نام تجاری دارای اشتهار علمی باشد. به عبارت دیگر انتخاب علامت تقلیدی به منظور بهره برداری در تولید کالا یا ارائه خدماتی مشابه کالا یا خدماتی باشد که با علامت اصلی دارای شهرت و معروفیت در ایران، تولید یا ارائه می گردد.

6- اگر علامت ثبت شده عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ انقضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط وشباهت موجب فریب وگمراهی شود.

7- اگر علامت ثبت شده عین یا شبیه علامتی باشد که قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروفیت پیدا کرده باشد، مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت تقلیدی و علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد وثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.

8- استفاده انحصاری و تنهایی مالک از علامت جمعی و یا بدون اطلاع دادن به ادارۀ مالکیت صنعتی از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط قانونی که در مواد 31 تا 41 ق. ث. ا . ط .ع پیش بینی شده است، از علامت جمعی ثبت شده شخصاً استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را به دیگران بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یاعمومی نسبت به مبدأ و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط، گردد.

9- استفاده نشدن از علامت ثبت شده حداقل به مدت سه سال. اگر علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیلۀ شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع، استفاده نکرده باشد و این امر در دادگاه اثبات شود به شرط آن که سبب عدم استفاده از علامت، قوه قاهره، نباشد، دادگاه گواهی نامه علامت ثبت شده را لغو خواهد کرد.

نحوه ابطال یا لغو برند

برای ابطال یا لغو گواهی برند ثبت شده نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

دادخواست ابطال طبق مادۀ 47 آئین نامه اجرایی باید دارای ضمائم زیر باشد:

1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال.

2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها.

3- وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

طبق بند 16 جدول شمارۀ 3 ضمیمه شماره یک آئین نامه اجرایی، مبلغ ودیعه بابت تسلیم دادخواست ابطال به وسیله شخص حقیقی 000/000/3 ریال و شخص حقوقی 000/500/4 ریال تعیین شده است که محل ایراد است، زیرا این گونه امور نیاز به تصویب قانون دارد و یا آئین نامه ، نمی توان چنین تکلیفی را به خواهان تحمیل کرد. لذا دادگاه مکلف به اجرای آن نخواهد بود و قابل ابطال از طریق دیوان علامت نیز می باشد که قبلاً نیز به این امر اشاره شده است.

ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق با ضوابط مذکور به عمل خواهد آمد.

آراء دادگاه ها در مور ابطال علامت ثبت شده با توجه به این خواسته دعوی غیر مالی است طبق بند ب ماده 331 ق.آ.د.م قابل تجدید نظر است ولی با توجه به مادۀ 367 ق.آ.د.م قابل رسیدگی فرجامی نیست.

طبق مادۀ 148 آئین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات، رأی قطعی باید به مرجع ابلاغ گردد تا مرجع ثبت مطابق حکم دادگاه مراتب ابطال را در دفتر مربوط درج کرده و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.

رأی دادگاه ممکن است ناظر به ابطال تمام گواهی نامۀ علامت ثبت شده یا قسمتی از علامت یا نسبت به بعضی از کالاها و خدمات یک علامت باشد.

آگهی ابطال برند

آگهی مربوط به ابطال، بر اساس مفاد رأی دادگاه با درج مواد زیر منتشر خواهد شد:

1- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن

2- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا این که علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و شماره و تاریخ ثبت آن

3- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است.

هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم له می باشد. وی می تواند هزینۀ مذکور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.

نظر به اینکه علائم صنعتی ، تجاری و خدماتی، در رشد و گسترش فعالیت های اقتصادی معرفی تولیدات و خدمات و در بازاریابی ملی و بین المللی نقش ویژه ای دارد. لذا امروزه در تمام کشورهای بزرگ، خصوصاً کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال پیشرفت جهان به این موضوع توجه خاص به عمل آمده و در زمینۀ مالکیت و آثار حقوقی این گونه مالکیت ها، ضوابط و مقررات قابل توجهی به وجود آمده است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.