انتقال برند ثبت شده

انتقال حق مالکیت برند ممکن است ارادی یا قهری باشد.

انتقال ارادی برند

صاحب علامت و یا برند ثبت شده مالک آن محسوب می شود و مالک هر ملکی می تواند در محدودۀ قانون هر گونه تصرفی در آن بنماید. ممکن است علامت تجاری یا برند را به دیگری تملیک کند، یا اجازۀ بهره برداری از آن را به غیر واگذار نماید.

در ماده 44 ق . ث . ا.ط . ع، از قرارداد اجازۀ بهره برداری از علامت ثبت شده و اظهارنامه ثبت برند نام برده شده است ولی در مادۀ 45 این قانون عنوان شده است که علامت ثبت شدۀ جمعی یا اظهارنامه مربوط به آن، نمی تواند موضوع قرارداد اجازۀ بهره برداری باشد ولی دراین قانون از انتقال مطلق و کامل حق مالکیت برند ثبت شده فردی یا جمعی ذکری به میان نیامده است.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم یا مارک های تجاری مصوب 1386 حق مالکیت علائم تجاری قابل انتقال به طور مطلق نیست؟

یا این که قانون گذار درصدد بیان حکم اجازه بهره برداری از علامت فردی و جمعی بوده و نظری به صحت یا بطلان انتقال و واگذاری کامل این حق نداشته است؟ به نظر می رسد با توجه به این که صاحب علامت ثبت شده طبق ماده 31 قانون مذکور، حق استفاده انحصاری از آن را دارد و طبق مواد 40 و 60 همین قانون، خصوصاً درشقوق چهارگانۀ مادۀ 40 که حقوق ناشی از علامت ثبت شده را حق مالکیت و صاحب علامت را مالک دانسته است و نظر به این که طبق مادۀ 30 قانون مدنی :

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در قانون ثبت علائم حکمی بر منع نقل و انتقالات علامت به غیر ندارد، علامت ثبت شده قابل انتقال به غیر است و هر گونه نقل و انتقال حق مالکیت علامت ثبت شد، اعتبار قانونی دارد و طبق ماده 139 آئین نامه اجرای قانون ثبت علائم ، باید نقل و انتقالات در مرجع ثبت مالکیت صنعتی به ثبت برسد و به موجب درخواست کتبی نقل و انتقال صورت خواهد گرفت.

جهت ثبت برند با کارشناسان مجموعه ثبتی پایش در تماس باشید

نحوه انتقال برند یا علامت تجاری

در درخواست کتبی انتقال باید نکات زیر صریحاً قید گردد:

1- شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران

2- نام و نشانی و تابعیت منتقل الیه (مالک جدید) یا نماینده قانونی وی.

درصورت انتقال جزئی، بیان کالا و خدماتی که علامت نسبت به آن ها انتقال صورت گرفته است.

مدارک و مراحل لازم برای انتقال برند

مدارک پیوست درخواست عبارتند از:

1- اصل آخرین گواهی نامۀ معتبر علامت.

2- سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده باشد.

3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که در خواست را نمایندۀ قانونی تقدیم مرجع ثبت کرده باشد.

4- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.

درخواست ثبت نقل وانتقال مالکیت علامت ثبت شده و ضمائم آن را مالک جدید یا منتقل الیه باید به مرجع ثبت تسلیم کند و ادارۀ ثبت مالکیت صنعتی پس از دریافت درخواست و بررسی مدارک و مستندات آن و احراز صحت انتقال حق مالکیت ناشی از علامت مراتب انتقال را در دفتر مربوط ثبت خواهد کرد و تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت. (در تبصره یک ماده 139 آئین نامه).

انتقال قهری برند

با توجه به این که صاحب علامت ثبت شده مالک آن است و این علامت مالیت و ارزش مالی و اقتصادی دارد، لذا پس از فوت صاحب علامت، امتیازات و حقوق ناشی از آن مثل سایر ماترک به ورثۀ قانونی متوفی قهراً انتقال پیدا می کند.

مگر این که به موجب وصیت به شخص معینی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی تملیک شده باشد ویا به یکی از ورثه با وصیت، تملیک شده باشد که در این صورت به مالکیت موصی له یا موصی لهم در خواهد آمد و تحت عنوان ماترک، قابل انتقال قهری و قانونی به ورثه نیست مشروط بر این که داخل در ثلث ماترک باشد و اگر زائد بر ثلث ماترک باشد،در حد ثلث به موصی له تملیک می شود و مازاد آن به ورثه تعلق خواهد داست مگر این که وارث یا ورثه، وصیت متوفی را نسبت به مازاد از ثلث موصی به تنفیذ کنند و چون ارزش مالی علامت یا مارک ثبت شده مشخص نیست در صورت بروز اختلاف، ارزش آن با جلب نظر کارشناس مشخص خواهد شد.

علامت ثبت شده به عنوان ماترک به کلیۀ ورثۀ قانونی متوفی از جمله زوج یا زوجۀ متوفی به نسبت سهام وفروض پیش بینی شده در مقررات و ضوابط مربوط به ارث تعلق می گیرد. ورثه طبق تبصرۀ 2 ماده 139 آئین نامه قانون ثبت علائم، لازم است علامت را به قدر سهم خود در اداره مالکیت صنعتی به نام خود ثبت کنند و برای این منظور، هر یک از ورثه باید با ارائه رونوشت مصدق گواهی نامۀ انحصار وراثت که در آن سهم هر وارث تعیین شده است، کتباً درخواست کنند تا مراتب انتقال قهری را اداره مالکیت صنعتی به نام آن ها به ثبت برساند و در ستون نقل و انتقالات، مراتب را درج کند.

ظاهراً مدارک دیگری برای ثبت انتقال قهری مورد نیاز نیست ولی ارائه اصل آخرین گواهی نامۀ ثبت علامت و کپی یا رونوشت شناسنامۀ متقاضیان و رسید پرداخت هزینه وحق ثبت انتقال قهری که به ازاء هر طبقه (با هر تعداد کالا و خدمات) مبلغ 100.000 ریال تعیین شده و حق ثبت انتقال، برای هر طبقه اضافی 50.000 ریال معین شده است، ضروری است و اگر موصی له شخص حقوقی باشد، حق ثبت انتقال و ثبت علامت انتقال یافته دو برابر انتقال قهری به ورثه یا موصی له حقیقی است.(بند 6 شمارۀ 3 ضمیمه یک جدول هزینه ها).

البته تعدد ورثۀ یا موصی لهم ظاهراً موجب افزایش هزینه و حق ثبت انتقال قهری یا قراردادی نخواهد شد ولی ممکن است گفته شود که هر وارث یا موصی له در صورت تعدد، باید هزینۀ ثبت انتقال را طبق جدول اشاره شده پرداخت کند.

انتقال ارادی قسمتی از حقوق مربوط به برند

ممکن است مالک برند ثبت شده ، تمامی حقوق ناشی ازعلامت را به دیگری انتقال دهد یا قسمتی از حقوق ناشی از موضوع علامت را واگذار کند.

در این صورت خروج موضوع مورد انتقال از مالکیت اولیۀ علامت، به صورت مشخّص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ثبت خواهد شد و اگر در اثر قرارداد انتقال مزبور ، طبقه یا طبقاتی به طور کلی از حیطه و دایره علامت ثبت شدۀ اولیه خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات خارج شده و انتقال یافته، شماره یا شماره های فرعی از شماره یک به تعداد طبقات خارج شده، تعلق خواهد گرفت و در دفتر ثبت علامت اولیۀ ثبت شده و در ستون نقل و انتقالات با شماره های فرعی مزبور ثبت و گواهی نامه مربوط با همان ترتیب که ثبت شده صادر و به منتقل الیه تسلیم خواهد شد و اگر انتقال صرفاً مربوط به تولید کالای معین از یک طبقه یا ارائه خدمات خاص از یک طبقه باشد.

بدون این که آن طبقه به طور کامل انتقال پیدا کرده باشد. در این صورت بدواً برای طبقۀ مزبور یک شمارۀ فرعی در نظر گرفته می شود و برای موضوع انتقال، شمارۀ فرعی از شمارۀ فرعی طبقه مزبور تعیین و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شدۀ اولیه، به ثبت می رسد وگواهی نامۀ مربوط صادر و به منتقل الیه قرارداد تسلیم خواهد شد و اگر لازم باشد نقل و انتقالات در دفتر منعکس و درج گردد، می بایست در این دفتر به شمارۀ اصلی علامت ثبت شدۀ اولیه و دفتری که علامت مزبور در آن ثبت شده، اشاره شود.

نکاتی درباره ی انتقال و واگذاری برند

در مورد انتقال و واگذاری قسمتی از موضوع برند مربوط به کالا یا خدمات،ذکر نکات زیر ضروری است:

1- مدت اعتبار گواهی نامۀ موضوع انتقال.

اگر حق تولید قسمتی از کالا یا ارائه قسمتی از خدمات موضوع برند ثبت شده ، به دیگری انتقال یافته باشد، مدت اعتبار مورد انتقال نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده از برند ثبت شدۀ اولیه باشد که در گواهی نامۀ اصلی برند ثبت شده، درج گردیده است.

2- منتقل الیه قسمتی از موضوع برند ثبت شده، می تواند برای مدتی که گواهی نامۀ اصلی اعتبار دارد، از مرجع ثبت درخواست صدور گواهی نامۀ برند موضوع انتقال را به نام خود بنماید. یعنی در مدّت گواهی نامۀ صادره برای منتقل الیه از مدت اعتبار گواهی نامۀ اصلی تجاوز نخواهد کرد.

3- گواهی نامۀ صادره برای منتقل الیه، وجود مستقل دارد و هیچگونه رابطه ای یا گواهی نامۀ اصلی نخواهد داشت. بنابر این اگر برند ثبت شدۀ اصلی در موعد مقرر تمدید نگردد مانع تمدید گواهی نامه صادره برای منتقل الیه نخواهد بود.

4- نقل و انتقال جزئی برند کالا یا خدمات موضوع برند اصلی ثبت شده، باید در ظهر آخرین گواهی نامۀ معتبر اصلی برند منعکس گردد. (تبصره 2و 3 و 4 و 5 و ماده 140 آئین نامه)

5- نقل و انتقال کلی یا جزئی که به موجب یکی از عقود یا طبق ماده 10 ق.م. صورت می گیرد، بین طرفین و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است مگر این که به علت قانونی فسخ یا به تراضی اقاله شود( ماه 219 ق.م.).

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.