موسسه حقوقی پایش در این مقاله تلاش برآن دارد تا درباره ی نمونه فرم دستور جلسه مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماید مقاله را مطالعه کنید و در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

نمونه فرم جلسه

 

نمونه دستور جلسه

رسمیت جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نیمی ازاعضای هیات مدیره امکان پذیر می شود و با اکثریت آرا حاضرین در جلسه تصمیمات آن ها اتخاذ می گردد الا اینکه در اساسنامه حدنصاب بیشتری مقرر گردیده باشد.

در اساسنامه ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره تعیین می شود. در صورتیکه در عرض یک ماه از جلسه قبلی هیات مدیره تشکیل نشده باشد یک سوم اعضای هیات مدیره می توانند راساَ از اعضاء جهت برگزاری جلسه دعوت بعمل آورند. بنا به ماده 123 می بایست صورتجلسه ای جهت هر یک از جلسات هیات مدیره تنظیم شود و اکثریت مدیران حاضر در جلسه آن را امضا نمایند. نام مدیران حاضر و غایب باید در صورتجلسه هیات مدیره درج شود و چکیده ای از مذاکرات و تصمیمات با درج تاریخ قید شود. در صورتیکه هرکدام از مدیران با همه یا برخی از تصمیمات قید شده در صورتجلسه موافق نباشد نظر او می بایست در صورتجلسه درج شود.

در ذیل  نمونه دستور جلسه جهت گزینش مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص آورده شده است.

بسمه تعالی

نام شرکت:.............................

شماره ثبت شرکت:................. سرمایه ثبت شده:.....................

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده)شرکت..............سهامی خاص ثبت شده به شماره .....................در تاریخ .................ساعت ....................با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1-خانم/آقای.................................به سمت رییس جلسه

2-خانم/آقای...............................به سمت ناظر جلسه

3-خانم/آقای..............................به سمت ناظر جلسه

4-خانم/آقای.............................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه 1-انتخاب مدیران2-انتخاب بازرسین 3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب-1-اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای...............خانم/آقای.................خانم/آقای...............برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب-2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای.................به سمت بازرس اصلی خانم/آقای..........به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب-3-روزنامه کثیرالانتشار ....................جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب-4-پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال..............مورد تصویب قرار گرفت.

ح:به خانم/آقای...................احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه..........................ناظر جلسه..........................منشی جلسه.................................امضاء اعضای هیات مدیره:

1-....................................2-................................3-...................................4-...............................

امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............…………...

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….……… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ………...................……به شماره ملی .......... با واگذاری ……...................…… کلیه سهام خود به خانم/آقای …………… به شماره ملی ............... فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا :

خانم/آقای ………............…به شماره ملی ............................. با واگذاری ….............…… سهم از سهام خود به خانم/آقای……….................…به شماره ملی ................. فرزند …………… متولد…… به شماره شناسنامه…………… صادره از ………… به آدرس …………… خیابان…………… کوچه…………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به …………… سهم کاهش داد.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1 ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ………..........

فرم دستور جلسه

نمونه فرم دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

نام شرکت:.............................

شماره ثبت شرکت:................. سرمایه ثبت شده:.....................

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده)شرکت..............سهامی خاص ثبت شده به شماره .....................در تاریخ .................ساعت ....................با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1-خانم/آقای.................................به سمت رییس جلسه

2-خانم/آقای...............................به سمت ناظر جلسه

3-خانم/آقای..............................به سمت ناظر جلسه

4-خانم/آقای.............................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه 1-انتخاب مدیران2-انتخاب بازرسین 3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب-1-اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای...............خانم/آقای.................خانم/آقای...............برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب-2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای.................به سمت بازرس اصلی خانم/آقای..........به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب-3-روزنامه کثیرالانتشار ....................جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب-4-پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال..............مورد تصویب قرار گرفت.

ح:به خانم/آقای...................احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه..........................ناظر جلسه..........................منشی جلسه.................................امضاء اعضای هیات مدیره:

1-....................................2-................................3-...................................4-...............................

امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/افزایش تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

فرم خام دستور جلسه به تشریح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................و شناسه ملی...................با مسئولیت محدود به شماره ثبت......................مورخ..........................ساعت......................با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه

آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه

آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه

آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه

آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه

آقای/خانم...................................دارنده............................ریال سهم الشرکه

دستور جلسه کاهش/افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه

تعداد اعضای هیات مدیره به .........نفر کاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم....................احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم خاطرنشان می شویم که موسسه حقوقی پایش آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم می باشد با شماره تلفن 32711327-026 تماس حاصل کنید و از تجربیات مشاوران وکارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.