ثبت شرکت با مسئولیت محدود✔️فوری✔️کم هزینه

شرکت با مسئولیت محدود ساده‌ترین و متداول ترین نوع شرکت است و قراردادی است بین دو یا چند نفر به منظور انجام کارهای تجاری مانند فعالیت‌های بازرگانی، خدماتی، ساختمانی و… که در ابعاد کوچک تشکیل می‌شود. این نوع از شرکت‌ به این جهت با مسئولیت محدود (Ltd) نامیده می‌شود که علی رغم شرکت‌های تضامنی، مسئولیت هر یک از شرکاء در قبال قروض و دیون شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است و در صورت ایجاد بدهی شرکت اموال شخصی آنها در امان خواهد بود. به عبارت دیگر در صورت ورشکستگی بستانکاران تنها می توانند طلب خود را از طریق سرمایه شرکت وصول نمایند و نسبت به اموال شخصی شرکا حقی نخواهند داشت.

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

 شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر جهت کارهای تجاری تشکیل شده است در این شرکت سهام به قطعات سهام تقسیم نمی گردد. در شرکت با مسئولیت محدود سهامداران تا اندازه ای که به شرکت آورده اند در برابر بدهی های شرکت مسئولیت دارند.

تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود

در نام شرکت با مسئولیت محدود حتما عنوان « با مسئولیت محدود» باید ذکر شود. درغیراین صورت شرکت به عنوان شرکت تضامنی شناخته می‌شود و شرکا درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. به علاوه نباید هنگام ثبت شرکت با مسئولیت محدود نام هیچ یک از شرکا در نام شرکت گنجانده شود زیرا که مطابق قانون با این شخص مانند شریک ضامن در شرکت تضامنی برخورد خواهد شد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • حداقل تعداد شركا درشركت مسئولیت محدود بالغ بردو نفر است.
 •  حداقل سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به قواعد و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت صدهزارتومان می باشد.
 • در اسم شرکت نام هیچ یک از شرکا نوشته نشود چرا که نام شخصی که نوشته می شود حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را برای او خواهد داشت.
 • میزان آورده غیرنقدی باید در شركت نامه به طور دقیق قید شده و تقویم شود، در غیر این صورت شرکت نامه فاقد اعتبارخواهد بود.
 • مبلغی که برای سهم الشرکه غیر نقدی درزمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفته می شود برای شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
 •  سهم الشركه درشرکت با مسئولیت محدود به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال بانام یا بی نام تبدیل نمی شود و سهم الشركه قابل انتقال نیست مگر با رضایت صاحبان سه ربع سرمایه که اكثریت عددی شرکا را نیز داشته باشند.
 •  انتقال سهم الشركه طی سند رسمی صورت می پذیرد.
 •  اداره امور شركت برعهده یك یا چند نفرمدیر كه بصورت موظف یا غیر موظف از بین یا خارج از شركا برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می شوند می باشد.
 •  مدیران شركت در چارچوب اساسنامه اختیاردار امور شرکت هستند.
 •  برای اتخاذ تصمیم در مورد شرکت توافق حداقل نیمی از صاحبان سرمایه لازم است و اگر در اولین جلسه تصمیم گیری این افراد حضور نداشته باشند ، باید مجددا از شرکا دعوت به عمل آید و در دومین جلسه حتی اگر صاحبان نصف سرمایه شرکت حضور نداشته باشند اما اکثریت عددی شرکا حاصل شود برای اتخاذ تصمیم کفایت می کند.
 • هر یك از شركا براساس سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه خلاف این امر در اساسنامه مقرر شده باشد.
 • اساسنامه هم چنین تعیین کننده روابط شرکا و نحوه تقسیم سود در بین آنها است که معمولا "تقسیم سود به نسبت سرمایه هر شخص انجام می شود.
 •  در هر شركت با مسئولیت محدود با اعضای بیش از 12 نفر وجود هیات نظار ضروری است وهیات نظار لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل می دهد. هیات نظار متشکل از ٣ نفر بوده كه از بین شركا برای مدت یك سال انتخاب می شوند و این افراد نبایستی عضو هیات مدیره شركت باشند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • ارائه شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران در 2 برگ.
 • ارائه تقاضانامه ثبت شرکت مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران در 2 برگ.
 • ارائه اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران در دو جلد.
 •  ارائه دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 •  ارائه دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • ارائه تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا، مدیران و هیات نظار (در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد.)
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره، مدیر عامل.
 • ارائه تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
 •  ارائه معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
 • ارائه اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • ارائه اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1 ماه و نیم از زمان تکمیل مدارک و تشکیل پرونده می باشد و در مقاله مدت زمان لازم برای ثبت شرکت شرایط تاثیر گذار در زمان لازم توضیح داده خواهد شد.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اقداماتی که توسط شما انجام می شود:

 1. تماس با موسسه حقوقی پایش و هماهنگی جهت بستن قرارداد. 
 2. تکمیل مدارک و اطلاعات اولیه مورد نیاز.
 3. امضاء اوراق توسط سهامداران و اعضاء شرکت.

اقداماتی که توسط موسسه حقوقی پایش انجام می شود

 1. تکمیل مدارک درخواستی شرکت.
 2. تعیین 5 نام شرکت به ترتیب اولویت.
 3. تعیین سهام سهامداران.
 4. مشخص نمودن نوع تصدی اعضا.
 5. تعیین میزان سرمایه.
 6. ثبت در سامانه اطلاعات وگرفتن پذیرش اینترنتی.
 7. اخذ نام از سامانه.
 8. گرفتن امضا اعضاء در مدارک اصلی شرکت.
 9. مراجعه وکیل با پیش آگهی برای گرفتن پرونده و شماره ثبت.
 10. تحویل مدارک به شما.

موضوع فعالیت شرکت های مسئولیت محدود

موضوع شرکت در حقیقت همان عنصر تشکیل دهنده شرکت است که در بند ۲ اساسنامه هر شرکتی قید می‌گردد. موضوع فعالیت شرکت پایه و اساس یک شرکت است و در حقیقت شرکاء شرکت بر اساس موضوع است که اقدام به تشکیل شرکت می‌کنند. موضوع یک شرکت می‌تواند بیان‌گر شکل کاری شرکت، اعم از خدمات، فعالیت تولیدی و یا … باشد.

چگونه می توانیم اساسنامه شرکت را تغییر دهیم؟

چهارچوب و سازو کار اولیه هر شرکتی تحت عنوان اساسنامه شناخته می شود. اساسنامه توسط موسسین تنظیم و تصویب شده و مدیران شرکت موظف به رعایت تمام مفاد آن می باشند. اما نکته ای که مطرح می شود این است که آیا امکان تغییر اساسنامه وجود دارد و یا اینکه ضرورتی برای انجام چنین کاری است؟ و هم چنین در صورت لزوم، چطور می توان اساسنامه شرکت را تغییر داد. شرکت ها به دلایل مختلفی ممکن است نیاز به تغییر اساسنامه داشته باشند. به عنوان مثال تحولاتی که در نظام اقتصادی کشور ایجاد می گردد و یا قوانین مختلفی که در کشور دچار تغییر می شوند، عواملی هستند که ممکن است موسسان را ناگزیر به تغییر اساسنامه نمایند. با نگاهی به قانون تجارت، و با توجه به ماده 83 لایحه اصلاحی این قانون در می یابیم که هرگونه تغییر در هر یک از مفاد اساسنامه از جمله اختیاراتی است که به مجمع عمومی فوق العاده واگذار شده است. از جمله تغییراتی که در اساسنامه قابل انجام می باشد و به این منظور بایستی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تغییر و یا الحاق به موضوع شرکت.
 • ورود یا خروج افراد.
 • افزایش یا کاهش سرمایه.
 • تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت.
 • تاسیس شعبه برای شرکت.
 • افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره.
 • نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص.

تغییرات مورد نظر بایستی در صورتجلسه متناسب خود تنظیم شده و پس از امضای موسسین به اداره ثبت شرکتها ارسال شده تا با صدور آگهی ، در سوابق شرکت ثبت گردد. چنانچه موسسین تصمیم به تغییر کل اساسنامه و تصویب و جایگزینی اساسنامه جدید داشته باشند بایستی اساسنامه جدید را که به تایید مجمع رسیده باشد در دو نسخه به اداره ثبت شرکتها تحویل داده تا به عنوان اساسنامه جدید تایید شده و جایگزین اساسنامه قبلی گردد.

مالیات شرکت با مسئولیت محدود

تمامی شرکت ها اعم از مسئولیت محدود، سهامی خاص و عام و ... مکلف هستند که مالیات افزوده بر شرکت را بپردازند که اگر این موضوع را رعایت نکنند از امتیاز ها و معافیت های قانونی بی نصیب مانده و علاوه بر آن باید جریمه هم پرداخت کنند. مبلغ مالیات بعد از ثبت شرکت و شماره ثبت برای آن صادر گردد از طرف سازمان ثبت شرکت ها اعلام می شود. طبق ماده 105 قانون مالیات ها ، حقوقی که شرکت از تمامی فعالیت های خود بدست می آورد بعد از در نظر گرفتن معافیت ها حدود 25 % از آن باید به عنوان مالیات پرداخته شود.

مالیات بر درآمد شرکتهای تجارتی و غیر تجارتی

شرکت ها و موسسات غیر تجاری هم از بقیه شرکت ها در پرداخت مالیات مستثنی نیستند بلکه باید همین درصد از دریافتی خود را برای مالیات هزینه کنند.

محاسبه مالیات در شرکت با مسئولیت محدود

 • نحوه محاسبه مالیات در شرکت های با مسئولیت محدود از راه جمع تمامی درآمدهای شرکت ها و فعالیت انتفاعی افراد انجام می گیرد .
 • درآمدهای شرکت ها امکان دارد از فعالیت اقتصادی در ایران و یا خارج از ایران حاصل شده باشد .
 • بعد از برآورد ضرر و زیان های شرکت در صورت معافیت های مالیاتی و کسر مالیاتی به نرخ 25% در شرکت می باشد .

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

پنج اصل مهم شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود ، اصول ذیل بایستی رعایت گردد :

 • تصریح نوع شرکت در نام شرکت : در اسم شرکت ، بایستی عبارت با مسئولیت محدود درج گردد. تا اشخاصی که با شرکت معامله می نمایند، متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می نمایند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش می باشد. ( ماده 95 قانون تجارت ) .
 • محدودیت مسئولیت شرکا : شرکا در شرکت با مسئولیت محدود ،تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و اضافی بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند. پس درصورتی که شرکت زیان و ضرر نماید و یا ورشکستگی او ابلاغ گردیده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه نمودن به شرکا را ندارند.
 • آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه : شرکت با مسئولیت محدود، تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و اضافی بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند . بنابراین در صورتی که شرکت زیان نماید و یا ورشکستگی او ابلاغ گردیده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.
 • عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا: از آن جایی که شرکت با مسئولیت محدود شرکت سرمایه ای می باشد و شخصیت شرکا تا اندازه ای دارای اهمیت می باشد ، به همین دلیل فوت ، عاجزیت یا ورشکستگی شرکا موجب انحلال شرکت نمی گردد.
 • رعایت تشریفات زیادتر ، چنانچه تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر باشند : شرکت با مسئولیت محدود ، بین 2 یا 3 و احیاناَ 5 نفر تشکیل می گردد ، در این صورت زیرا تعداد کم می باشد ، قانون ، نظارت مستقیم و شخصی شرکا را کافی می داند، اما گاهی تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر می باشد ، در این صورت به منظور حمایت و پشتیبانی حقوق شرکا و سرپرستی بر عملیات مدیر شرکت ، قانون ، انتخاب هیات نظار و تشکیل مجمع عمومی را لازم و الزامی دانسته است.

شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیتی مناسبند؟

این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی، مهندسی، صنعتی، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. در مجموع ، شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی نظیر آرایشی، بهداشتی، آشامیدنی، مواد غذایی، خرید، فروش، صادرات، واردات و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مناسبند.

فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند، این است که شرکت های سهامی غالباَ احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک بیشتری داشته باشند. به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای  محدودی داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند. ( همان طور که گذشت؛ این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند ) در ممالک خارج هم ، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثراَ شرکا محدود و انگشت شمارند.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هزینه و شرایط مناسبی که شرکت با مسئولیت دارد سبب شده است تا اشخاص زیادی تمایل به ثبت این شرکت را داشته باشند.هزینه های ثبت شرکت با مسئولیت محدود شامل موارد مختلفی اعم از جمله: هزینه پایه ثبتی، هزینه درج نام، حق الثبت، حق درج، حق ابطال تمبرهای داخل اداره ثبت شرکت ها، هزینه های پستی، هزینه اساسنامه، هزینه اظهارنامه، هزینه تنظیم صورتجلسات و واریزهای اداره ثبت، هزینه درج اگهی در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیر الانتشار و...  می باشد.نوع شرکت و عنوان آن، مخارج درج اطلاعیه،مخارج دارایی ابتدای تاسیس ،هزینه وکیل رسمی شرکت و هزینه های دیگر که مربوط به ثبت شرکت می شود.البته باید توجه داشت که علت افزایش یا کاهش هزینه های ثبت یک شرکت به امر دیگری معطوف نشده باشد بطور مثال گاهی برای کاهش مخارج ثبت شرکت از خدمات بعدی آن ،بعد از ثبت صرف نظر می کنند.برای ثبت شرکتی که بتواند راه موفقیت را زودتر و بهتر بپیماید ، پرداخت مخارج بیشتر نه تنها باعث عقب ماندن بلکه باعث پیشرفت و شروع کار با قدرت بالاتر خواهد بود.ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید در دفاتر ثبتی انجام شود که تمام فرایند ثبت توسط خود آن دفتر پیگیری و به پایان برسد. بنابراین ثبت چنین شرکت هایی باید به ادارات ثبتی که کل کار را بطور دقیق و درست ضمانت می کند واگذار شود.اعم این هزینه ها به شرح ذیل می باشد:

هزینه تعیین نام شرکت

تعیین نام شرکت به معنای انتخاب ۵ نام برای شرکت است به طوری که یکی از این ۵ نام واجد تایید و ثبت باشد. اسامی شرکت باید دارای ریشه اصیل فارسی بوده و حداقل از سه سیلاب تشکیل شده و عین یا مشابه آن قبلا به ثبت نرسیده باشد. برای تعیین نام و بررسی کاشناس اداره ثبت باید وجه حق النام پرداخت گردد و فیش واریزی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

هزینه پستی ثبت شرکت

پس از تعیین نام و هنگام تکمیل مدارک می بایست از طریق باجه های پستی معین در هر شهر نسبت به ارسال مدارک صرفا از طریق این باجه ها اقدام نمود که هزینه پستی در مراکز مختلف بسته به میزان وزن و تعداد اوراق ( برگه ها) متغیر می باشد.

تعرفه حق الثبت ثبت شرکت

منظور از حق الثبت همان ابطال فیش سرمایه است که برای سرمایه های مختلف متغیر می باشد.

لازم به ذکر است که این هزینه طبق تعرفه ی اداره ثبت شرکتها محاسبه می گردد.

تعرفه حق الدرج یا درج در روزنامه محلی بعد از ثبت شرکت

به طور کلی ثبت یک شرکت در دو نوبت روزنامه می گردد، ابتدا در روزنامه محلی که هزینه آن در اداره ثبت شرکتها پرداخت می شود و دومی در روزنامه رسمی کل کشور که پرداخت هزینه آن به صورت اینترنتی است.

طریقه ی محاسبه ی حق الدرج در اداره ثبت شرکتها بستگی به نوع شرکت و تعداد خطوط موجود در آگهی تاسیس شرکت دارد و هرچقدر موضوع شرکت و تعداد اعضاء بیشتر باشد هزینه حق الدرج در روزنامه رسمی و روزنامه محلی افزایش می یابد.

هزینه پاکت، پوشه و دیگر متعلقات پرونده نیز به هزینه ثبت شرکت اضافه می گردد.

هزینه روزنامه رسمی کل کشور

پس از ثبت شرکت و پرداخت مرحله اول روزنامه یا همان حق الدرج آگهی در روزنامه محلی می بایست نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی شرکت در سامانه روزنامه رسمی نیز اقدام نمود.

نحوه محاسبه هزینه روزنامه رسمی نیز بستگی به نوع شرکت و موضوع فعالیت و تعداد اعضاء شرکت دارد و به صورت آنلاین و علی الحساب محاسبه می گردد که می توان در همان سامانه نسبت به پرداخت اینترنتی آن اقدام نمود.

هزینه پلمپ دفاتر تجاری شرکتها

پس از ثبت شرکت و پرداخت هزینه روزنامه رسمی شرکت ۱ ماه فرصت می باشد که نسبت به پرداخت هزینه پلمپ دفاتر تجاری و اخذ آنها اقدام نمود.

هزینه دفاتر کل و روزنامه و دفتر دارایی با توجه به اینکه ۵۰ یا ۱۰۰ برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی مختلف متفاوت است.

در توضیح پلمپ دفاتر تجاری باید گفت که این دفاتر شامل دفتر کل و روزنامه می باشند که توسط اداره ثبت شرکتها پلمپ می گردند و در زمانی که مالیات بر درآمد سالانه محاسبه می گردد این دفاتر ملاک ارزیابی و محاسبه مالیات شما هستند.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در صورتی که شرکت موضوعی را که جهت آن تاسیس شده است انجام ندهد و یا انجام دادن آن امکان پذیر نباشد. برای نمونه این موضوع که موضوع شرکت استخراج معدن معین باشد و استخراج کالای معدنی آن به اتمام برسد یا استخراج از آن معدن ممنوع شود و یا به دلایلی مانند سوانح طبیعی،بهره برداری از آن امکن پذیر نباشد.

 • هنگامی که زمان مشخصی برای فعالیت شرکت در نظر گرفته شده باشد و مهلت آن به اتمام رسیده باشد.
 • چنانچه شرکت دچار ورشکستگی شود.
 • چنانچه شرکایی که سهم الشرکه آنها بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد و به انحلال شرکت تصمیم بگیرند.
 • اگر که بیش از نیمی از سرمایه ی شرکت به موجب زیان های وارد شده به شرکت از بین برود و یک نفر از میان شرکا درخواست نماید که شرکت منحل شود و دادگاه دلایلی که ارائه می دهد را مورد تایید قرار دهد و دیگر شرکاء قبول نکنند سهمی را که در صورت انحلال به او باید پرداخت شود را تادیه نمایند و اقدام به اخراج او از شرکت بگیرند.
 • در صورتیکه در اساسنامه ی شرکت در مورد فوت یک نفر از شرکا پیش بینی صورت گرفته باشدکه فوت یک شریک باعث انحلال شرکت شود.
 • با توجه به مواردی که در مورد انحلال شرکت بیان شد باید یادآور شد موارد یک تا سه در شرکت های سهامی نیز از موارد انحلال است.در مورد چهارم،انحلال شرکت با تصمیم شرکایی که مقدار سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه باشد،به عمل می آید.
 • با توجه به این موضوع که انحلال شرکت با تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها،بیشتر از نیمی ازسرمایه شرکت باشد قانونی می باشد لکن انحلال شرکت با مسئولیت محدود با تصمیم فقط یک نفر از شرکاء که بیشتر از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند امکان پذیر نمی باشد و می بایست افرادی که تصمیم به انحلال شرکت می گیرند از یک نفر بیشتر باشد. اینگونه از انحلال به انحلال پیش از موعد می باشد.
 • لازم به ذکر است قانون درمورد انحلال قبل از موعد شرکت با مسئولیت محدود، به تصمیم عده ای از شرکاء و بیش از نصف سرمایه (موضوع بند ب ماده 114)، الزام در نظر گرفته است، بنابراین در اساسنامه شرکت طریق دیگری برای آن نمی توان در نظر گرفت.

مدارک مورد نیاز انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • اصل صورتجلسه انحلال شرکت ارائه شود.
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت ارائه شود.
 • در صورتی که مدیر نصویه خارج از شرکاء انتخاب شده باشد رونوشتی از شناسنامه وی ارائه گردد.
 • در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت برگزار شده باشد ارائه مستند دال بر ارسال دعوت نامه.

 

شرکت مسئولیت محدود

 

عوامل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده 114 ق.ت عوامل انحلال شرکت با مسئولیت محدود  به شرح ذیل می باشد:

 • انقضای مهلت تعیین شده در اساسنامه برای مدت فعالیت شرکت.
 • وقتی ماموریت شرکت خاتمه یافته و یا تحقق ماموریت شرکت غیر ممکن شده باشد.
 • ورشکستگی شرکت.
 • اتخاذ تصمیم سهامدارانی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند.
 • در صورت تقاضای انحلال یکی از شرکاء در زمانی که سرمایه شرکت بدلیل زیان های پی در پی به نصف و یا کمتر از نصف سرمایه اولیه کاهش یابد.
 • در صورت فوت یکی از شرکاء بنا به تجویز اساسنامه.

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نام شرکت............................................
شماره ثبت:.........................................
سرمایه ثبت شده:.................................
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................ با مسئولیت محدود در ساعت....................روز ........................مورخه .......................در محل شرکت با حضور (اکثریت شرکاء/کلیه شرکاء) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
1.در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و انهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود.
2.آقای/خانم...............................به آدرس.............................به سمت مدیر تصفیه انتخاب و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت،اقرار به دریافت کلیه اسناد،مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت می نماید.
3.آقای/خانم.....................(احدی از شرکا مدیر تصفیه،وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
نام و نام خانوادگی شریک:...............
میزان سهم الشرکه:..........
امضاء.........

علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده باشد انجام داده با انجام دادن آن غیرممکن شده باشد.
 • وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
 • در صورت تصمیم همه شركا.
 • در صورت انتفای تعدد شركا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند.
 • در صورت ورشکستگی شرکت.
علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • تصمیم عده ای از شرکا که متهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشند.
 • در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه شرکت از بین رفته. یکی از شرکا تقاضای انحلال بدهد و دادگاه دلايل را موجه ببیند و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته او را از شرکت خارج کنند.
 • فوت یکی از شرکا در صورتی که در اساسنامه ذکر گردد فوت موجب انحلال باشد.

مشاوران و کارشناسان موسسه حقوقی پایش آماده ارائه خدمات به متقاضیان ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشند. بنابراین می توانید با خیال راحت و آسوده امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.